Učni načrt predmeta

Predmet:
Vodenje sistemov in obdelava signalov
Course:
Control Systems and Signal Processing
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-625
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Đani Juričić
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Juš Kocijan , izr. prof. dr. Damir Vrančić
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod: temeljni koncepti, dinamični modeli, digitalna obdelava signalov, osnovni gradniki sodobnih tehnologij vodenja

Modeliranje dinamičnih sistemov: vrste modelov dinamičnih sistemov, stabilnost, vodljivost, kompleksna dinamika, učenje linearnih in nelinearnih dinamičnih modelov iz podatkov

Digitalna obdelava signalov: vzorčenje signalov, analiza v časovnem in frekvenčnem prostoru, teorija naključnih procesov, Fourierjeva transformacija, valčna transformacija, ocenjevanje stanj dinamičnih sistemov, virtualni senzorji

Sistemi vodenja: specifikacije, načrtovanje in implementacija sistemov vodenja, vodenje kompleksnih dinamičnih sistemov, PID regulatorji, regulator stanj, adaptivni regulatorji, prediktivni regulatorji

Praktično usposabljanje: praktična uporaba izbranih tehnik modeliranja in načrtovanja vodenja na eksperimentalnih napravah

Introduction: basic concepts, models of dynamical systems, signal processing and building blocks of modern control systems

Modeling of dynamical systems: types of dynamical models, stability and controllability concepts, complex dynamics, linear and nonlinear model estimation and system identification

Signal processing: digital sampling, time- and frequency-domain analysis, random processes, Fourier transform, wavelet transform, state estimation of dynamical systems, virtual sensors

Control systems: specification, design and implementation of control systems, control of complex dynamical systems, PID control, state control, adaptive control, predictive control

Practical training: use of selected tools for modeling, signal processing and control systems design and validation on experimental test rigs

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- Strmčnik, S. and Juričić, Đ. (eds.). Case Studies in Control: Putting Theory to Work. Springer-Verlag
London, 2013, ISBN 978-1-4471-5175-3.
- Levine, W. S. The Control Handbook: Control System Fundamentals. CRC Press, Boca Raton, FL, 2011.
ISBN 9781420073607.
- Nise, N.S. Control Systems Engineering. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2011, ISBN-10: 0470917695.
- Isermann, R. and Münchhof, M. Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Applications,
Springer London, 2011, ISBN 978-3-540-78879-9.
- Vetterli, M., Kovačević, HJ. and Goyal, V.K. Foundations of Signal Processing, Cambridge Universaity
Press,Cambridge, 2014, ISBN 9781107038608.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji predmeta so (a) uporaba matematičnih modelov dinamičnih sistemov, (b) predstavitev osnovnih metod za digitalno obdelavo signalov, (c) predstavitev inteligentnih metod vodenja sistemov in (d) predstavitev problematike vodenja kompleksnih sistemov.

Študenti bodo obvladali osnove teorije vodenja sistemov in bodo usposobljeni za praktično uporabo izbranih orodij za matematično modeliranje, digitalno obdelavo signalov in sistemov za vodenje.

Pridobljena znanja predstavljajo ključne gradnike razvoja novih tehnologij, vgrajenih sistemov, inteligentnih industrijskih sistemov vodenja, odkrivanja napak, nadzora proizvodnje in upravljanja kompleksnih sistemov.

The goals of the course are (a) to demonstrate the use of mathematical models of dynamical systems, (b) to present methods for digital signal processing, (c) to introduce the intelligent control systems and (d) to present the basic problems of control of complex systems.

The students will master the basic theory of control systems and will be capable of using the selected methods for modeling, signal processing and control to solve practical problems.

The acquired knowledge is essential for the development of new technologies, intelligent industrial control systems, embedded systems, fault detection and management of complex systems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Predmet zajema osnove načrtovanja in analize
nadzora, praktične in teoretične vidike. Do
zaključka predmeta bodo študenti sposobni
obvladati osnovne tehnike obdelave signalov,
načrtovanja krmilnika in ovrednotenja učinkovitosti krmilnika.

Pridobili bodo tudi naslednje sposobnosti:
- uporaba izbranih metod in tehnik vodenja
sistemov in obdelave signalov,
- usposobljenost za praktično uporabo izbranih
orodij,
- uporaba pridobljenih znanj za reševanje praktičnih problemov s področja predmeta.

This course covers the fundamentals of control
design and analysis. This includes both the practical and theoretical aspects of the topic. By the end of the course, the student should be able to master basic signal processing techniques, controller design and evaluate the performance of the controller.

They will also get the following skills:
- Ability to apply selected methods and techniques for systems control and signal processing,
- Competence for practical use of selected tools,
- Ability to apply acquired knowledge to solve
practical problems from the research field of this
course.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, konzultacije in seminarska naloga

Lectures, consultations, and seminar work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
80 %
Seminar work
Ustni zagovor
20 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. STEFANOVSKI, Jovan, JURIČIĆ, Đani. Fault-tolerant control in presence of disturbances based on fault estimation. Systems & Control Letters. [Print ed.]. 2020, vol. 138, str. 104646-1-104646-10. ISSN 0167-6911
2. KÖNIGSHOFER, Benjamin, HÖBER, Michael, NUSEV, Gjorgji, BOŠKOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani, MARGARITIS, Nikolaos, HOCHENAUER, Christoph, SUBOTIĆ, Vanja. Towards strategies to mitigate degradation and regenerate performance of a solid oxide electrolyzer during co-electrolysis operation. Journal of power sources. 1 Feb. 2023, vol. 556, str. 1-13, ilustr. ISSN 1873-2755
3. ŽNIDARIČ, Luka, NUSEV, Gjorgji, MOREL, Bertrand, MOUGIN, Julie, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle. Evaluating uncertainties in electrochemical impedance spectra of solid oxide fuel cells. Applied energy. 2021, vol. 298, str. 117101-1-117101-14. ISSN 0306-2619
4. NUSEV, Gjorgji, JURIČIĆ, Đani, GABERŠČEK, Miran, MOŠKON, Jože, BOŠKOSKI, Pavle. Fast impedance measurement of li-ion battery using discrete random binary excitation and wavelet transform. IEEE access. vol. 9, str. 46152-46165. ISSN 2169-3536
5. NUSEV, Gjorgji, MOREL, Bertrand, MOUGIN, Julie, JURIČIĆ, Đani, BOŠKOSKI, Pavle. Condition monitoring of solid oxide fuel cells by fast electrochemical impedance spectroscopy : a case example of detecting deficiencies in fuel supply. Journal of power sources. 2021, vol. 489, str. 229491-1-229491-10. ISSN 0378-7753