Učni načrt predmeta

Predmet:
Ambientalna inteligenca
Course:
Ambient Intelligence
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-626
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Matjaž Gams
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. D. Zupančič, M. Luštrek, and M. Gams, “Multi-agent architecture for control of heating and cooling in a residential space,” The Computer Journal, v tisku / in press, 2015.
2. H. Gjoreski, S. Kozina, M. Gams, M. Luštrek, J. A. Álvarez-García, J.-H. Hong, J. Ramos, A. K. Dey, M. Bocca, and N. Patwari, “Competitive live evaluations of activity-recognition systems,” IEEE Pervasive Computing, vol. 14, no. 1, pp. 70-77, 2015.
3. H. Gjoreski, M. Gams, and M. Luštrek, “Context-based fall detection and activity recognition using inertial and location sensors,” Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, vol. 6, no. 4, pp. 419-433, 2014.
4. S. Kozina, H. Gjoreski, M. Gams, and M. Luštrek, “Three-layer activity recognition combining domain knowledge and meta-classification,” Journal of Medical and Biological Engineering, vol. 33, no. 4, 2013.
5. H. Gjoreski, B. Kaluža, M. Gams, R. Milić, and M. Luštrek, “Ensembles of multiple sensors for human energy expenditure estimation,” Proceedings of ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, 2013.