Učni načrt predmeta

Predmet:
Biorobotika
Course:
Biorobotics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Inteligentni sistemi in robo tika 1 1
Information and Communication Intelligent Systems and Roboti cs 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-627
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Jan Babič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Zagovor
25 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Babic, J., Hale, J. G., & Oztop, E. (2011). Human sensorimotor learning for humanoid robot skill synthesis. Adaptive Behavior, 19(4), 250–263.
2. Maurice, P., Camernik, J., Gorjan, D., Schirrmeister, B., Bornmann, J., Tagliapietra, L., Latella, C., Pucci, D., Fritzsche, L., Ivaldi, S., Babic, J. (2020). Objective and subjective effects of a passive exoskeleton on overhead work. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 28(1), 152-164.
3. Gams, A., Petric, T., Debevec, T., & Babic, J. (2013). Effects of robotic knee exoskeleton on human energy expenditure. IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, 60(6), 1636–44.
4. Peternel, L., Petric, T., Oztop, E., & Babic, J. (2014). Teaching robots to cooperate with humans in dynamic manipulation tasks based on multi-modal human-in-the-loop approach. Autonomous Robots, 36(1-2), 123–136.
5. Peternel, L., Tomoyuki, N., Petric, T., Ude, A., Morimoto, J., & Babic, J. (2015). Adaptive control of exoskeleton robots for periodic assistive behaviours based on EMG feedback minimisation. IEEE Transactions on Mechatronics.