Učni načrt predmeta

Predmet:
Inteligentni sistemi vodenja robotov
Course:
Intelligent Robot Control
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Inteligentni sistemi in robo tika 1 1
Information and Communication Intelligent Sytems and Robot ics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-628
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Tadej Petrič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni ali ustni izpit
50
Written or oral exam
Seminarska naloga
25
Seminar work
Ustni zagovor
25
Oral defence
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Luka Mišković, Miha Dežman, Tadej Petrič, "Pneumatic quasi-passive variable stiffness mechanism for energy storage applications", IEEE Robotics and automation letters, [in press] 2022, 8 str., ISSN 2377-3766, DOI: 10.1109/LRA.2022.3141211.
2. Rebeka Kropivšek Leskovar, Jernej Čamernik, Tadej Petrič, "Leader-follower role allocation for physical collaboration in human dyads", Applied sciences, 2021, vol. 11, no. 19, str. 8928-1-8928-23, ISSN 2076-3417, DOI: 10.3390/app11198928.
3. Tadej Petrič, "Phase-synchronized learning of periodic compliant movement primitives (P-CMPs)", Frontiers in neurorobotics, 2020, vol. 14, str. 599889-1-599889-12, ISSN 1662-5218, DOI: 10.3389/fnbot.2020.599889.
4. Tadej Petrič, Luka Peternel, Jun Morimoto, Jan Babič, "Assistive arm-exoskeleton control based on human muscular manipulability", Frontiers in neurorobotics, 2019, vol. 13, str. 30-1-30-10, ISSN 1662-5218, DOI: 10.3389/fnbot.2019.00030.
5. Tilen Brecelj, Tadej Petrič, "Zero moment line—universal stability parameter for multi-contact systems in three dimensions", Sensors, 2022, vol. 22, no 15, str. 5656-1-5656-19, ISSN 1424-8220, DOI: 10.3390/s22155656.