Učni načrt predmeta

Predmet:
Poslovna inteligenca II
Course:
Business Inteligence II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-629
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Matjaž Gams
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
80 %
Seminar work
Ustni zagovor
20 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. V. Vidulin, M. Bohanec, and M. Gams. “Combining human analysis and machine data mining to obtain credible data relations.” Information sciences, vol. 288, pp. 254-278, 2014.
2. A. Pivk, O. Vasilecas, D. Kaliatiene, and R. Rupnik. “On approach for the implementation of data mining to business process optimisation in commercial companies.” Technological and economic development of economy, vol. 19, no. 2, pp. 237-256, 2013.
3. D. Zupančič, M. Luštrek, and M. Gams. “Multi-agent architecture for control of heating and cooling in a residential space.” The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2014.
4. B. Pogorelc, E. Stojmenova, M. Gams et al. “Ambient bloom: new business, content, design and models to increase the semantic ambient media experience.” Multimedia tools and applications, vol. 66, no. 1, pp. 7-32, 2014.
5. M. Gams, H. Gjoreski, M. Luštrek, B. Kaluža, Metoda in sistem za prepoznavanje aktivnosti na podlagi konteksta : patent SI 23356 A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 28. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 27964199] - patent.