Učni načrt predmeta

Predmet:
Kognitivne znanosti
Course:
Cognitive Sciences
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Inteligentni sistemi in robotika 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Intelligent Systems and Robotics 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-630
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Matjaž Gams
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
80 %
Seminar work
Ustni zagovor
20 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Gams, M. Horvat, M. Ožek, M. Luštrek, and Aa Gradišek. “Integrating artificial and human intelligence into tablet production process.” AAPS PharmSciTech, vol. 15, no. 6, pp. 1147-1453, 2014.
2. V. Mirchevska, M. Luštrek, and M. Gams. “Combining domain knowledge and machine learning for robust fall detection.” Expert systems, vol. 31, no. 2, pp. 163-175, 2014.
3. V. Vidulin, M. Bohanec, and M. Gams. “Combining human analysis and machine data mining to obtain credible data relations.” Information sciences, vol. 288, pp. 254-278, 2014.
4. E. Dovgan, M. Javorski, T. Tušar, M. Gams, and B. Filipič. “Comparing a multiobjective optimization algorithm for discovering driving strategies with humans.” Expert systems with applications, vol. 40, no. 7, pp. 2687-2695, 2013.
5. M Gams. “Alan Turing, Turing machines and stronger.” Informatica, vol. 37, no. 1, pp. 9-14, 2013.