Učni načrt predmeta

Predmet:
Komercializacija tehnologij
Course:
Commercialization of Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-634
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borut Likar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Izpolnjeni morajo biti pogoji za vpis na doktorski študij.

Student should fulfill the formal requirements for enrolling to the doctoral study program.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Vloga inoviranja in tehnologij v sodobni družbi
- Dizajnerski pristop pri razvoju inovativnih tržnih proizvodov
- Ustvarjalno zaznavanje raziskovalnih in tehnološki izzivov kot vir poslovnih priložnosti
- Ustvarjalni pristopi in metode pri reševanju izzivov
- Vrednotenje tehnološko-inovacijskih oz. tržnih priložnosti
- Prototipiranje in testiranje kot korak do uspešnih tržnih proizvodov
- Izdelava poslovnega načrta in projektno delo
- Komercializacija RR-a, know-how-a in tehnologij

Celotni program bo vključeval kratke primere v uspešnih tehnoloških podjetjih in RR organizacijah.

- The role of innovation and technology in modern society
- Design thinking approach in the development of innovative commercial products
- Creative perception of R&D and technological challenges as a source of business opportunities
- Creative approaches and methods for problem solving
- Evaluation of technological-innovation and market opportunities
- Prototyping and testing as a step towards succesful market products
- Development of a business plan and project work
- Commercialization of R&D, know-how and technologies

The entire programme shall include short examples of successful technology-oriented companies and R&D organization.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura / Basic literature:
Zapiski s predavanj/Lecture handouts.
LIKAR, Borut in soavtorji. Innovation management. 1st. ed. Ljubljana: Korona plus - Institute for Innovation and Technology, 2013 (pogl/chapter: 6,7,8,9,10,11).
Priročnik za izumitelje, Urad RS za intelektualno lastnino. http://www.uil-sipo.si/uil/urad/prirocnik-zaizumitelje; dostopano dec.2012. (Izvirnik Priročnika Evropskega patentnega urada za izumitelje na http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/handbook.html).
Innovation Management and the Knowledge - Driven Economy. European Commission. http://www.cordis.lu/innovation-policy/studies/im_study6.htm.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Izhodišča:
- Vedno redkeje se raziskovalec v svoji karieri ukvarja samo z znanostjo, ampak tudi s poslovnimi oz. tržnimi vidiki inovacij in tehnologij.
- Raziskovalce je potrebno usposobiti, da bodo ustvarjali nove poslovne priložnosti, ki bodo konkurenčne v globalni ekonomiji in tako povečevale ekonomsko rast.
- Od raziskovalcev se vse pogosteje zahteva, da ovrednotijo svoje delo tudi z vidika potencialne ekonomske uspešnosti.
- Raziskovalci se lahko zaposlijo v organizacijah, ki tržijo tehnologije ali razvijajo nove konkurenčne proizvode.

Splošne kompetence:
- obvladanje razvojnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje in sinteze,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
- sodelovanje, delo v skupini.

Predmetnospecifične kompetence:
- Predmet pripravlja študente za uporabo znanja
s področja razvoja in komercializacije
inovativnih tehnologij.

Background:
- More and more infrequently in their careers, researchers can be engaged in science alone, instead they must now be involved in operation and management as well as in commercialization of innovation and technology.
- Researchers need to be trained to create new business opportunities which will be competitive in the global economy and thus enhance economic growth.
- More and more frequently, researchers are required to evaluate their work from the aspect of its potential economic success.
- Researchers may take a job in organizations which market technologies or develop new competitive products.

General Competences:
- mastering of R&D methods, procedures and processes, critical thinking and synthetic work,
- ability to apply knowledge in practice,
- communications skills to present research & technological achievement,
- cooperation, team work.

Course Specific Competences:
- This course prepares students to apply knowledge from development and commercialization of innovative technologies.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Razumevanje raziskav in razvoja ter komercializacije inovativnih tehnologij.

Študentje bodo dobili managerska znanja in spretnosti:
- razumevanjem trga/odjemalcev,
- razumevanje tehnološkega razvoja,
- razumevanje prebojnega potenciala RR-a oz. tehnologij,
- sposobnost dizajnerskega pristopa pri razvoju, vrednotenju in implementaciji inovativnih tržnih proizvodov,
- sposobnost priprave poslovnega načrta,
- sposobnost komercializacije znanja in inovativnih tehnologij.

Knowledge and understanding:
- The student will understand R&D and commercialization of innovative technologies.

Students will acquire management knowledge and skills:
- understanding of market / customers,
- understanding of technological development,
- understanding of R&D/technology breakthrough potential,
- the ability to design thinking within development, evaluation and implementation of innovative business products,
- ability to prepare a business plan,
- ability for commercialization of knowledge and innovative technologies.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, študije primerov, razgovor/diskusija/debata, samostojno delo študentov.

Lectures, seminar work, case studies, discussion/debate, individual work of students.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Projektna naloga
60 %
Project work
Seminarska naloga
40 %
Term paper
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠIROK, Klemen, LIKAR, Borut. External engine concept for mastering the front end of innovation and technology processes. Humanities & social sciences reviews. Sept. 2019, vol. 7, no. 5, str. 183-194, ilustr. ISSN 2395-6518. https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.7523, DOI: 10.18510/hssr.2019.7523. [COBISS.SI-ID 1541793220]
2. LIKAR, Borut, TRČEK, Denis. Orde ab Chao method for disruptive innovations creation (with COVID-19 pandemic case application). Frontiers in psychology. Feb. 2021, vol. 11, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.581968/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.581968. [COBISS.SI-ID 51088899]
3. ROBLEK, Vasja, MEŠKO, Maja, PUŠAVEC, Franci, LIKAR, Borut. The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises. Frontiers in psychology. 2021, vol. 12, art. 592528, str. 1-18, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.592528/full. [COBISS.SI-ID 66328835]
4. LIKAR, Borut, MIKLAVČIČ, Damijan. Organisation and motivation of researchers in an interdisciplinary research team. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 147-165, tabele. [COBISS.SI-ID 8715092].
5. LIKAR, Borut. Cradle with a motor swinging element : DE112011103612 (B4), 2017-01-05. Munchen: German Patent and Trademark Office, 2017. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4380119].