Učni načrt predmeta

Predmet:
Komunikacijska omrežja naslednje generacije
Course:
Future Communication Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 2
Information and Communication Communication Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-635
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleš Švigelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva. disciplines or computer science.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod:
prihodnja heterogena omrežja.

Prenos govora prek IP (VoIP):
H.323 in sorodni protokoli, RTP, SIP, MGCP and Megaco / H.248.

Arhitektura NGN (Next Generation Network):
dostava večpredstavnostnih storitev v paketnih omrežijih, medijski prehod, krmilnik medijskega prehoda, signalizacijski prehod.

Multimedijski podsistem IP (IMS):
arhitektura in koncepti, krmilna ravnina seje, podatkovna ravnina, storitve, IMS v mobilnih okoljih, IMS v fiksnih omrežjih.

Programsko definirano omrežje (ang. Software Defined Networking (SDN))
Virtualizacija omrežnih funkcij (ang. Network function virtualization (NFV))

Upravljanje z mobilnostjo:
horizontalna predaja zveze, vertikalna predaja zveze.

Introduction:
future heterogeneous networks.

Voice over IP (VoIP):
H.323 and related protocols, RTP, SIP, MGCP and Megaco / H.248.

NGN (Next Generation Network) Architecture:
multimedia services delivery over packet networks, media gateway, media gateway controller, signalling gateway.

IMS (IP Multimedia Subsystem):
architecture and concepts, session control plane, media plane, services, IMS in the mobile environment, IMS in the wire line environment.

Software Defined Networking (SDN)
Network function virtualization (NFV)

Mobility management:
horizontal handover, vertical handover.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
T. Plevyak, V. Sahin, Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, Wiley-IEEE Press, 2010. ISBN 978-0-470-57528-4.
J. Doherty, SDN and NFV Simplified : A Visual Guide to Understanding Software Defined Networks and Network Function Virtualization, Pearson Education (US), 2016, ISBN9780134306407.
J. H. Ortiz, (ed.), Telecommunications networks : current status and future trends, Rijeka: InTech, cop. 2012. ISBN 978-953-51-0341-7.
M. Poikselka, A. Niemi, H. Khartabil, G. Mayer, The IMS: IP Multimedia Concepts and Services, Third Edition John Willey & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-72196-4.
A. B. Johnston, SIP understanding the Session Initiation Protocol, 3rd edition, Artech House, 2009. ISBN 978-1607839958.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študente s koncepti prihodnjih heterogenih omrežjih, ki bodo temeljila na IP protokolu.

Podana bo arhitektura in značilnosti bodočih omrežji s poudarkom na uporabljenih protokolih in konvergenci.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenemp predmetu obsegale sposobnost upravljanja s komunikacijskimi omrežji naslednje generacije.

The objective of this course is to acquaint students with future heterogeneous networks, which will base on IP protocol.

In particular the architecture and characteristics of future networks will be given with the emphasis on protocols and convergence.

The competencies of the students completing this course successfully will include the ability to manage future communication networks.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- poznavanje značilnosti bodočih heterogenih omrežij,
- znanje o protokolih, ki se uporabljajo v heterogenih omrežjih,
- razumevanje protokolov za zagotavljanje večpredstavnostnih vsebin preko paketnih omrežij,
- poznavanje problematike konvergence telekomunikacijskih omrežij.

Students successfully completing this course will acquire:
- knowledge of characteristics of future heterogeneous networks,
- knowledge of protocols which are used in heterogeneous networks,
- understanding of protocols for delivery of Multimedia Services over packet networks,
- understanding the convergence of telecommunications networks.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo.

Lectures, seminar, consultations, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. I. Boškov, A. Švigelj. Dynamic allocation of resources in a heterogeneous Cloud Radio Access Network, International Conference on Broadband Communications for Next Generation Networks and Multimedia Applications, (CoBCom), Graz, Austria, 2022.
2. T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A. Rashkovska, A. Hrovat. Identification of indoor radio environment properties from channel impulse response with machine learning models. Electronics. vol. 12. 2023,
3. T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A Hrovat, , Andrej. Framework for the machine learning based wireless sensing of the electromagnetic properties of indoor materials. Electronics. 2021, vol. 10, no. 22, str. 2843-1-2843-24.
4. A. Švigelj, A Hrovat, T. Javornik, Tomaž. User-centric proximity estimation using smartphone radio fingerprinting. Sensors. 2022, vol. 22, no. 15, str. 5609-1-5609-17.
5. K. Alič, M. Mohorčič, A. Švigelj, "Network and traffic design aspects in network-coding-enabled wireless networks", International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 14, no. 3, pp. 293-310, 2019.