Učni načrt predmeta

Predmet:
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih
Course:
Modelling and Simulations in Telecommunication&#39s Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 2
Information and Communication Communication Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-636
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleš Švigelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva. disciplines or computer science.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod:
- pregled konceptov računalniške simulacije

Pregled statističnih porazdelitev:
- naključne porazdelitve
- naključni procesi

Modeliranje telekomunikacijskih omrežij:
- analitičen pristop
- pristop z diskretno-dogodkovnim modelom
- hibridni pristop
- prednosti in pomanjkljivosti posameznih pristopov

Dogodkovno orientirana simulacijska orodja:
- principi delovanja
- prednosti in pomanjkljivosti simulacij

Statistična analiza rezultatov simulacije:
- verifikacija simulacijskega modela
- ovrednotenje simulacijskega modela

Simulacijska orodja:
- OPNET
- MATLAB

Introduction:
- overview of computer simulation concepts

Probability and stochastic processes:
- review of statistical distributions
- stochastic processes

Modelling of telecommunication networks:
- analytic approach
- discrete-event approach
- hybrid approach
- advantages and limitations of approaches

Discrete event simulators:
- main concepts
- advantages and limitations of simulations

Statistical analysis of simulation results:
- verification of simulation model
- validation of simulation model

Simulation tools:
- OPNET
- MATLAB

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
J. Banks, J. Carson, B. L. Nelson, D. Nicol, Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall; fifth edition,
2009. ISBN 978-0136062127.
J. F. Hayes, V. J. T., G. Babu, Modeling and Analysis of Telecommunications Networks, John Willey &
Sons, 2004. ISBN 978-0471348450.
B. D. Hahn, D. T. Valentine, Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Fifth edition, Elsevier, 2013.
ISBN 978-0123943989.
Modelling concepts, OPNET user manual, 2016.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študente s koncepti, metodami in praktičnimi aspekti pri razvoju in analizi simulacijskih modelov in računalniških simulacijah telekomunikacijskih sistemov. Posebno pozornost bomo namenili praktičnim znanjem s področja diskretnih dogodkovnih simulatorjev.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem predmetu obsegale sposobnost modeliranja in simulacij v telekomunikacijskih omrežjih.

The aim of the course is to introduce students to the concepts, techniques and practical aspects of the development and analysis of simulation models and computer simulations of telecommunication
models. In particular the course will be concerned in its practical aspects with discrete event simulation.

The competencies of the students completing this course successfully will include the ability to perform modelling and simulations in telecommunication's networks.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- znanje o modeliranju telekomunikacijskih sistemov
- znanje o načrtovanju simulacijskih modelov
- znanje o analizi in ovrednotenju simulacijskih rezultatov

Students successfully completing this course will acquire:
- knowledge of modeling of telecommunication systems
- knowledge of design of simulation models
- knowledge of analysis and evaluation of
simulation results

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo.

Lectures, seminar, consultations, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. T. Kocevsk, T. Javornik, A. Švigelj, A. Rashkovska, A. Hrovat. Identification of indoor radio environment properties from channel impulse response with machine learning models. Electronics. vol. 12. 2023,
2. K. Alič, M. Mohorčič, A. Švigelj, "Network and traffic design aspects in network-coding-enabled wireless networks", International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 14, no. 3, pp. 293-310, 2019.
3. A. Kelmendi, A. Švigelj, A. Rashkovska, T. Javornik, A. Hrovat, Site diversity in satellite communications: modelling using copula functions. Springer, 2023. ISBN 978-3-031-26274-6,
4. A. Švigelj, E. Pertovt, M. Mohorčič, Mihael. Performance evaluation of CANCAR algorithm in realistic wireless mesh networks. Wireless personal communications. p. 1899–1917, 2020.
5. U. Kuhar, G. Kosec, A. Švigelj, "Observability of power-distribution systems : state-estimation techniques and approaches", Springer, 2020. ISBN 978-3-030-39475-2.