Učni načrt predmeta

Predmet:
Telekomunikacijski sistemi
Course:
Telecommunication Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-637
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
60 30 60 450 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Andrej Hrovat
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Tomaž Javornik , prof. dr. Mihael Mohorčič , prof. dr. Aleš Švigelj
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva. disciplines or computer science.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod: definicija in pomen telekomunikacij, vrste telekomunikacijskih storitev, telekomunikacijski standardi in regulativa, osnovni model komunikacijskega sistema

Izvorno kodiranje: informacija, entropija in kapaciteta kanala, kodiranje analognih in digitalnih izvorov, vzorčenje in kvantizacija

Kanalno kodiranje: bločno kodiranje, Hammingova razdalja, konvolucijsko kodiranje, Viterbijevo dekodiranje, FEC, kodiranje govora

Modulacijski postopki: osnove modulacijskih postopkov, analogne modulacije (AM, PM, FM), digitalne modulacije (PCM, DPCM, DM, BPSK, QPSK, MPSK, QAM, M-APSK, FSK, M-FSK, MSK, GMSK),
detekcija signala, napredni kodni in modulacijski postopki

Prenosni mediji: bakrene parice in kabli, optična vlakna, atmosfera

Digitalni prenos signalov in šum: naključni procesi in šum, teorija odločanja in optimalni sprejem signalov, medsimbolno popačenje, drhtenje faze, izenačevanje, prepletanje

Digitalno multipleksiranje: časovno razvrščanje digitalnih kanalov, asinhroni prenosni način, sinhrona digitalna hierarhija

Digitalna omrežja: vodovna komutacija, paketna komutacija, ISO/OSI referenčni model, TCP/IP omrežna arhitektura, fiksno-mobilna konvergenca, omrežja naslednje generacije.

Brezžične komunikacije: osnove brezžičnega prenosa, brezžična komunikacijska omrežja in storitve, mobilne, stratosferske in satelitske komunikacije

Introduction: definition and role of telecommunications, types of telecommunication services, tele-communication standards and regulations, basic model of communication system

Source Coding: information, entropy and channel capacity, analogue and digital source coding, sampling and quantization

Channel Coding: block coding, Hamming distance, convolutional coding, Viterbi decoding, FEC, speech coding

Modulation Techniques: fundamentals of modulation schemes, analogue modulations (AM, PM, FM), digital modulations (PCM, DPCM, DM, BPSK, QPSK, M-PSK, QAM, M-APSK) FSK, M-FSK, MSK, GMSK), signal detection, advanced coding and modulation schemes

Transmission Media: copper pairs and cables, optical fibres, atmosphere

Digital Signal Transmission and Noise: random processes and noise, decision theory and optimal signal reception, intersymbol interference, jitter, equalization, interleaving

Digital Multiplexing: time division multiplexing, asynchronous transfer mode, synchronous digital hierarchy

Digital Networks: circuit switching, packet switching, ISO/OSI reference model, TCP/IP network architecture, fixed-mobile convergence, next generation networks

Wireless Communications: fundamentals of wireless communications, wireless communication networks and services, mobile, stratospheric and satellite communications

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- R. L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Wiley, 2005. ISBN: 978-0-471-71045-5
- S. Haykin, Digital Communication Systems, Wiley, 2013. ISBN: 978-0-471-64735-5
- C. Larsson, Design of Modern Communication Networks, 2014. ISBN: 978-0-124-07238-1
- A. F. Molisch, Wireless Communications, Wiley, 2010. ISBN: 978-0-470-74186-3
- G. Maral, M. Bosquet, Satellite Communications Systems, Willey, 2010. ISBN: 978-0-470-71458-4"

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z znanji s področja telekomunikacijskih sistemov.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem predmetu obsegale sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov in razvoj kritične ter samokritične presoje.

The aim of the course is to familiarize the student
with the knowledge in the field of telecommunication systems.

The competencies of the students completing this
course successfully will include the ability to analyse, synthesize and anticipate solutions and consequences, to gain the mastery over research methods, procedures and processes and a development of the critical judgment.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent, ki bo uspešno končal ta predmet, bo
pridobil:
- razumevanje osnovnih fizikalnih pojavov in
procesov v telekomunikacijskih sistemih,
- prepoznavanje različnih vrst telekomunikacijskih omrežij ter analiziranje njihovih zmogljivosti in kapacitet, kar je osnova za
uvajanje telekomunikacijskih storitev,
- identificiranje zahtevanih podatkov in izbira
ustreznih orodij, potrebnih za načrtovanje omrežij,
- sposobnost izbire ustreznega kodno
modulacijskega postopka glede na razmere v
radijskem kanalu,
- sposobnost izbire ustreznega algoritma za
detekcijo in dekodiranje signala,
- razlikovanje med različnimi brezžičnimi
dostopovnimi sistemi in standardi ter njihovo
primernostjo glede na potrebe po obsegu pokritja, podpori mobilnosti, simetriji prenosa in izbrani arhitekturi sistema,
- poznavanje satelitskih tirnic in konstelacij
primernih za telekomunikacijske sisteme,
- razumevanje temeljnih razlik med satelitskimi
in prizemnimi komunikacijskimi sistemi.

Student who completes this course successfully will acquire:
- understanding of physical phenomena and processes in telecommunication systems,
- identification of different types of
telecommunication networks and analysis of their
performances and capacities with regard to the
services which they enable,
- identification of required data and choice of
suitable tools, needed for network design,
- ability to choose the coding and modulation
schemes according to conditions in radio channel,
- ability to select the appropriate algorithm for
decoding and detection of signal,
- ability to differentiate among wireless access
systems and their suitability to satisfy different
requirements regarding range, mobility support,
transmission symmetry and system architecture,
- knowledge of satellite orbits and constellations
suitable for communication systems,
- understanding of the fundamental differences
between satellite and terrestrial communication
systems.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno
delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KOCEVSKA, Teodora, JAVORNIK, Tomaž, ŠVIGELJ, Aleš, RASHKOVSKA, Aleksandra, HROVAT, Andrej. Identification of indoor radio environment properties from channel impulse response with machine learning models. Electronics. 2023, vol. 12, [article no.] 2746, 21 f. ISSN 2079-9292.
2. SIMONČIČ, Aleš, MOHORČIČ, Miha, MOHORČIČ, Mihael, HROVAT, Andrej. Non-intrusive privacy-preserving approach for presence monitoring based on WiFi probe requests. Sensors. Mar. 2023, vol. 23, iss. 5, [article no.] 2588, str. 1-27, ilustr. ISSN 1424-8220.
3. GUAN, Ke, MORENO, Juan, AI, Bo, BRISO-RODRIGUEZ, Cesar, PENG, Bile, HE, Danping, HROVAT, Andrej, ZHONG, Zhangdui, KÜRNER, Thomas. 5G channel models for railway use cases at mmWave band and the path towards terahertz. IEEE intelligent transportation systems magazine. [Print ed.]. 2021, vol. 13, no. 3, str. 146-155. ISSN 1939-1390. DOI: 10.1109/MITS.2019.2926371.
4. MORANO, Grega, HROVAT, Andrej, VUČNIK, Matevž, PUHAN, Janez, GARDAŠEVIĆ, Gordana, VASILJEVIĆ, Dragan, JAVORNIK, Tomaž. Experiment control and monitoring system for LOG-a-TEC testbed. Sensors. 2021, vol. 21, no. 19, str. 6422-1-6422-16. ISSN 1424-8220.
5. ŠVIGELJ, Aleš, HROVAT, Andrej, JAVORNIK, Tomaž. User-centric proximity estimation using smartphone radio fingerprinting. Sensors. 2022, vol. 22, no. 15, str. 5609-1-5609-17. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s22155609.