Učni načrt predmeta

Predmet:
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih
Course:
Resource Management for Wireless Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Komunikacijske tehnologije 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Communication Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-639
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Mihael Mohorčič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod: definicija problema upravljanja z radijskimi viri, osnovni pojmi in terminologija pri upravljanju virov

Brezžične dostopovne tehnologije: FDMA, TDMA, CDMA, OFDM, OFDMA

Interferenca in upravljanje z viri: SINR

Upravljanje z mobilnostjo in predaje zvez: vrste predaj zvez, postopek predaje zveze, upravljanje z viri pri predaji zveze

Strategije dodeljevanja kanalov: statično dodeljevanje kanalov, dinamično dodeljevanje kanalov, hibridno dodeljevanje kanalov, dinamičen dostop do frekvenčnega spektra - kognitivni radio

Krmiljenje prenosne hitrosti in oddajne moči: iskanje optimalnega razmerja med prenosno hitrostjo, kapaciteto omrežja, velikostjo pokritja, porabo energije in interference

Krmiljenje dostopa

Razporejanje paketov

Izzivi za upravljanje virov v brezžičnih omrežjih prihodnje generacije

Introduction: definition of radio resource management problem, basic principles and terminology of resource management

Wireless Access Technologies: FDMA, TDMA, CDMA, OFDM, OFDMA

Interference and radio resource management: SINR

Mobility Management and Handovers: handover types, handover procedure, handover resource management

Channel Allocation Strategies: fixed channel allocation, dynamic channel allocation, hybrid channel allocation, dynamic spectrum access - cognitive radio

Data Rate and Transmit Power Control: optimisation and balancing between data rate, network capacity, coverage area, power consumption and interference

Admission Control

Packet Scheduling

Future Trends in Radio Resource Management in Next Generation Networks

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- J. Zander, S.-L. Kim, Radio Resource Management for Wireless Networks, Artech House, 2001. ISBN
978-1-5805-3146-7.
- Y. Zhang, H. Hu, M. Fujise, Eds. Resource, Mobility, and Security Management in Wireless Networks and
Mobile Communications, Auerbach Publications, 2006. ISBN 978-0-8483-8036-5.
- M. Cardei, I. Cardei, D.-.Z. Du, Eds. Resource Management in Wireless Networking, Springer, 2005, ISBN
978-0-387-23808-1.
- V. Hasu, Radio Resource Management in Wireless Communication: Beamforming, Transmission Power
Control, and Rate Allocation, Helsinki University of Technology, 2007, ISBN 978-951-22- 8821-2.
- E. Björnson, E. Jorswieck, Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems, Foundations
and Trends in Communications and Information Theory, vol. 9, no. 2-3, pp. 113-381, 2013.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z znanji s področja upravljanja virov v brezžičnih omrežjih.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem predmetu obsegale sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov in razvoj kritične ter samokritične presoje.

The aim of the course is to familiarize the student with the knowledge in the field of resource management for wireless networks.

The competencies of the students completing this course successfully will include the ability to analyse, synthesize and anticipate solutions and consequences, to gain the mastery over research methods, procedures and processes and develop critical judgment.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- poznavanje problematike upravljanja virov in
njegovega pomena za zagotavljanje kakovosti
storitev v brezžičnih omrežjih,
- razumevanje osnovnih mehanizmov
upravljanja radijskih virov,
- poznavanje smeri razvoja mehanizmov
upravljanja virov v brezžičnih omrežjih naslednje generacije.

Students successfully completing this course will
acquire:
- knowledge of the problem of resource management and its importance for the
provision of quality of service for wireless
networks,
- understanding of basic radio resource
mechanisms,
- knowledge of future trends in resource
management mechanisms for wireless networks.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno
delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KELMENDI, Arsim, HROVAT, Andrej, MOHORČIČ, Mihael, ŠVIGELJ, Aleš. Alphasat propagation measurements at Ka- and Q- bands in Ljubljana : three years statistical analysis. IEEE antennas and wireless propagation letters. [Print ed.]. 2021, vol. 20, no. 2, str. 174-178. ISSN 1536-1225. DOI: 10.1109/LAWP.2020.3043321.
2. CERAR, Gregor, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Machine learning for wireless link quality estimation : a survey. IEEE Communications surveys and tutorials. 2021, vol. 23, iss. 2, str. 696-728, ilustr. ISSN 1553-877X. DOI: 10.1109/COMST.2021.3053615.
3. GALE, Timotej, ŠOLC, Tomaž, MOŞOI, Rares-Andrei, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Automatic detection of wireless transmissions. IEEE access. 2020, vol. 8, str. 24370-24384. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2970840.
4. ALIČ, Kemal, MOHORČIČ, Mihael, ŠVIGELJ, Aleš. Network and traffic design aspects in network-coding-enabled wireless networks. International Journal of Computers, Communications & Control. 2019, vol. 14, no. 3, str. 293-310. ISSN 1841-9836. DOI: 10.15837/ijccc.2019.3.3477.
5. ŠOLC, Tomaž, YETGIN, Halil, GALE, Timotej, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Whitelisting in RFDMA networks. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 159284-159299, ilustr. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2950754.