Učni načrt predmeta

Predmet:
Razširjanje radijskih valov in antene
Course:
Radio Waves Propagation and Antennas
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 2
Information and Communication Communication Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-643
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Tomaž Javornik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva. disciplines or computer science.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod:
elektromagnetni spekter
radijski sistemi
dostopovne sheme

Lastnosti elektromagnetnih valov:
Maxwellove enačbe
ravninski radijski valovi
polarizacija

Mehanizmi razširjanja:
odboj, lom in prenos
sipanje na hrapavi površini
geometrijska optika
uklon

Presih in senčenje:
senčenje
ozkopasovni hitri presih
širkopasovni hitri presih

Osnove anten:
principi
antenski parametri
antenska polja
rog, zanka, spiralne in »patch« antene

Modeli razširjanja:
osnovni modeli: prazen prostor, ravna zemeljska površina, bilanca povezave
modeli za celične komunikacijske sisteme: Okumura Hata, COST231, 3GPP modeli
model za povezave točka področje: ITU-R P.1812, ITU-R P.1546

Satelitski kanal:
učinki troposfere: slabljenje, odboji, nebesni šum
ionosferski učinek: Faradejeva rotacija,
skupinska zakasnitev, disperzija, ionosfersko
utripanje

Napredne teme:
več-antenski sistemi, sistemi MIMO, pametne antene, masivni MIMO

Introduction:
electromagnetic spectrum,
radio systems
multiple accessed schemes

Properties of electromagnetic waves:
Maxwell equations,
plane waves,
polarization

Propagation mechanisms:
reflection, refraction and transmission
rough surface scattering
geometrical optics
diffraction

Fading and shadowing:
shadowing
narrowband fast fading
wideband fast fading

Antenna fundamentals:
principles,
antenna parameters
antenna arrays
horn, loop, helical and patch antennas

Propagation models:
basic models: free space loss, plane earth loss,
link budget
models for cellular communication systems:
Okumura Hata, COST231, 3GPP models
point to area channel models: ITU-R P.1812,
ITU-R P.1546

Satellite channel:
tropospheric effects: attenuation, reflection, sky
noise
ionospheric effects: Faraday rotation, group
delay, dispersion, ionospheric scintillation

Advanced topics:
multi antenna systems: MIMO systems, smart
antennas, massive MIMO

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
S. Saunders A. Zavala Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, A John Wiley and Sons Ltd, 2007. ISBN 978-0-470-84879-0.
A. F. Molisch, Wireless Communications, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 2010, ISBN 978-0-470-74186-3.
S. Haykin, Communication Systems, International Student Version, Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-16996-4.
A. Paulraj, R. Nabar, D. Gore, Introduction to space-time wireless communications, Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-82615-2.
C. A. Balanis, P. I. Ioannides, Introduction to Smart Antennas, Morgan & Claypool Publishers, Jan 1, 2007 - Technology & Engineering. ISBN 1598291769.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet je uvod v problematiko razširjanja radijskih valov in antenskih sistemov ter ima namen posredovati študentom sistemsko znanje o osnovnih principih razširjanja radijskih valov v prizmenih in satelitskih komunikacijah. Poleg osnovnih modelov razširjanja radijskega valovanja v praznem prostoru so povzeti tudi najpomembnejši modeli v celičnih, satelitskih in radiodifuzijskih komunikacijskih sistemih. Na koncu predmet podaja pregled naprednih antenskih tehnik v sedanjih in bodočih radijskih komunikacijskih sistemih.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem predmetu obsegale uporabno strokovno znanje o razširjanju radijskih valov in antenah.

This course is an introduction to the problematic of radio wave propagation and antenna system and it is intended to provide students with understanding of radio wave propagation principles in terrestrial and satellite communications. Besides basic channel models of radio wave propagation, the most important channel models in cellular, satellite and broadcast telecommunication systems are given. At the end, an overview of advanced antenna technique in existing and emerging radio communication systems is presented.

The competencies of the students completing this course successfully will include applicable expert knowledge of radio waves propagation and antennas.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- poznavanje osnovnih principov razširjanja valovanja v prizemnih in satelitskih komunikacijskih sistemih
- poznavanje omejitev radijskega kanala in njihov vpliv na načrtovanje komunikacijskih sistemov
- poznavanje stanja pri modeliranju radijskih komunikacijskih sistemov v prizemnih in satelitskih komunikacijskih sistemih
- znanje o načrtovanju bilance povezave radijskih sistemov

Students successfully completing this course will acquire:
- knowledge of basic principles of radio propagation in terrestrial and satellite communication system
- knowledge of the limitations of radio channels and their impact on communication system design
- the state of the art of the radio channel modeling in terrestrial and satellite communication system
- knowledge of the design link budget of radio communication systems

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo.

Lectures, seminar, consultations, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Simončič, T. Javornik, A. Sešek, A. Hrovat, Andrej, “Direction of arrival estimation for BLE: antenna array design and evaluation”, AEÜ: International Journal of Electronics and Communications. Aug. 2023, vol. 168, article no. 154722, str. 1-9, ISSN 1618-0399, DOI: 10.1016/j.aeue.2023.154722.
2. A. Kelmendi, L. Csurgai-horváth, A. Švigelj, M. Mohorčič, T. Javornik, A, Hrovat, “Site diversity experiment in Q-band satellite communications in Slovenia and Hungary”, Antennas and wireless propagation letters. Aug. 2023, vol. 22, iss. 8, str. 1967-1971, ISSN 1548-5757, DOI: 10.1109/LAWP.2023.3270839.
3. T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A. Rashkovska, A. Hrovat, “Identification of indoor radio environment properties from channel impulse response with machine learning models”, Electronics. 2023, vol. 12, article no. 2746, 21 f, ISSN 2079-9292, DOI: doi.org/10.3390/electronics12122746.
4. A. Švigelj, A. Hrovat, T. Javornik, Tomaž, “User-centric proximity estimation using smartphone radio fingerprinting”, Sensors. 2022, vol. 22, no. 15, str. 5609-1-5609-17, ISSN 1424-8220, DOI: 10.3390/s22155609.
5. R. Novak, A. Hrovat, Andrej, M.D. Bedford, T. Javornik, “Geometric simplifications of natural caves in ray-tracing-based propagation modelling”, Electronics, 2021, vol. 10, no. 23, str. 2914-1-2914-14, ISSN 2079-9292, DOI: 10.3390/electronics10232914.