Učni načrt predmeta

Predmet:
Heterogena telekomunikacijska omrežja
Course:
Heterogeneous Telecommunication’s Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-644
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleš Švigelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Švigelj, R. Sernec, K. Alič, "Network-traffic modeling for load prediction: a user-centric approach", IEEE Network Magazine, IEEE Network, vol. 29, no. 4, pp. 88 -96, 2015
2. J. Nielsen, Jimmy, L Jorgušeski, K. Alič, A. Švigelj et al. Secure real-time monitoring and management of smart distribution grid using shared cellular networks. IEEE wireless communications, vol. 24, no. 2, pp. 10-17, 2017
3. T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A Hrovat, , Andrej. Framework for the machine learning based wireless sensing of the electromagnetic properties of indoor materials. Electronics. 2021, vol. 10, no. 22, str. 2843-1-2843-24.
4. A. Švigelj, A Hrovat, T. Javornik, Tomaž. User-centric proximity estimation using smartphone radio fingerprinting. Sensors. 2022, vol. 22, no. 15, str. 5609-1-5609-17.
5. K. Alič, M. Mohorčič, A. Švigelj, "Network and traffic design aspects in network-coding-enabled wireless networks", International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 14, no. 3, pp. 293-310, 2019.