Učni načrt predmeta

Predmet:
Heterogena telekomunikacijska omrežja
Course:
Heterogeneous Telecommunication’s Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-644
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleš Švigelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Prihodnja heterogena omrežja

Prenos govora prek IP (VoIP, VoLTE):
SIP

Multimedijski podsistem IP (IMS):
- Arhitektura in koncepti
- IMS v mobilnih okoljih
- IMS v fiksnih omrežjih

Fiksno mobilna konvergenca:
- Konvergenca podjetij
- Konvergenca omrežij
- Konvergenca terminalov
- Konvergenca storitev

Programsko definirano omrežje (ang. Software Defined Networking (SDN))
Virtualizacija omrežnih funkcij (ang. Network function virtualization (NFV))

Napredno upravljanje z mobilnostjo:
- Horizontalna predaja zveze
- Vertikalna predaja zveze

Integracija telekomunikacijskih in pametnih energetskih omrežij

Future heterogeneous networks

Voice over IP (VoIP, VoLTE):
SIP

IMS (IP Multimedia Subsystem):
- Architecture and concepts
- IMS in the mobile environment
- IMS in the wire line environment

FMC (Fixed Mobile Convergence):
- Industry convergence
- Network convergence
- Service convergence
- Device convergence

Software Defined Networking (SDN)
Network function virtualization (NFV)

Advanced mobility management:
- Horizontal handover
- Vertical handover

Integration of telecommunications and smart GRID networks

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- T. Plevyak, V. Sahin, Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, Wiley-IEEE Press, 2010. ISBN 978-0-470-57528-4
- J. Doherty, SDN and NFV Simplified : A Visual Guide to Understanding Software Defined Networks and Network Function Virtualization, Pearson Education (US), 2016. ISBN9780134306407
- J. H. Ortiz, J. Ed. Telecommunications Networks - Current Status and Future Trends. Rijeka: InTech, cop. 2012. ISBN 978-953-51-0341-7
- M. Poikselka, A. Niemi, H. Khartabil, G. Mayer, The IMS: IP Multimedia Concepts and Services, Willey, 2009. ISBN 978-0-470-72196-4
- A. B. Johnston, SIP understanding the Session Initiation Protocol, Artech House, 2009. ISBN ISBN-13:978-1-607-83995-8

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študente z naprednimi koncepti prihodnjih heterogenih omrežjih, ki bodo temeljila na IP protokolu. Podana bo arhitektura in značilnosti bodočih omrežji s poudarkom na uporabljenih protokolih in fiksno mobilni konvergenci.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem izpitu obsegale sposobnostnačrtovanja arhitektur heterogenih telekomunikacijskih omrežij

The objective of this course is to acquaint students with advanced concepts of future heterogeneous networks, which will base on IP protocol. In particular the architecture and characteristics of future networks will be given with the emphasis on protocols and fixed mobile convergence.

The competencies of the students completing this course successfully will include the ability to design the architectures of heterogeneous telecommunication network.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Pridobitev znanja o značilnostih bodočih heterogenih omrežij in o sodobnih protokolih, ki se v teh omrežjih uporabljajo.

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili in razvili sposobnostnačrtovanja arhitektur heterogenih omrežij s posebnim poudarkom na razumevanju protokolov za zagotavljanje večpredstavnostnih vsebin preko paketnih omrežij in poznavanju problematike konvergence telekomunikacijskih omrežij

Acquisition of knowledge concerning the characteristics of future heterogeneous networks and advanced protocols, which are used in such networks.

Students successfully completing this course will acquire will develop the ability to design the architectures of heterogeneous network with emphasis on understanding the protocols for delivery of Multimedia Services over packet networks, and on understanding the convergence of telecommunications networks.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. I. Boškov, A. Švigelj. Dynamic allocation of resources in a heterogeneous Cloud Radio Access Network, International Conference on Broadband Communications for Next Generation Networks and Multimedia Applications, (CoBCom), Graz, Austria, 2022.
2. T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A. Rashkovska, A. Hrovat. Identification of indoor radio environment properties from channel impulse response with machine learning models. Electronics. vol. 12. 2023,
3. T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A Hrovat, , Andrej. Framework for the machine learning based wireless sensing of the electromagnetic properties of indoor materials. Electronics. 2021, vol. 10, no. 22, str. 2843-1-2843-24.
4. A. Švigelj, A Hrovat, T. Javornik, Tomaž. User-centric proximity estimation using smartphone radio fingerprinting. Sensors. 2022, vol. 22, no. 15, str. 5609-1-5609-17.
5. K. Alič, M. Mohorčič, A. Švigelj, "Network and traffic design aspects in network-coding-enabled wireless networks", International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 14, no. 3, pp. 293-310, 2019.