Učni načrt predmeta

Predmet:
Simulacije telekomunikacijskih sistemov
Course:
Simulations of Telecommunication Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-645
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleš Švigelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Švigelj, R. Sernec, K. Alič, "Network-traffic modeling for load prediction: A user-centric approach", IEEE Network Magazine, IEEE Network, vol. 29, no. 4, pp. 88 - 96, 2015
2. K. Alič, M. Mohorčič, A. Švigelj, "Network and traffic design aspects in network-coding-enabled wireless networks", International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 14, no. 3, pp. 293-310, 2019.
3. T. Javornik, A. Švigelj, A. Hrovat, M- Mohorčič, K. Alič, "Distributed REM-assisted radio resource management in LTE-A networks". Wireless personal communications, Vol. 92:107–126, 2017.
4. A. Volkov, J Žganec Gros, M. Žganec, T. Javornik, A. Švigelj, "Modulated acquisition of spatial distortion maps", Sensors, vol. 13, no. 8, pp. 11069-11084, 2013
5. U. Kuhar, G. Kosec, A. Švigelj, "Observability of power-distribution systems : state-estimation techniques and approaches", Springer, 2020. ISBN 978-3-030-39475-2.