Učni načrt predmeta

Predmet:
Simulacije telekomunikacijskih sistemov
Course:
Simulations of Telecommunication Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-645
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleš Švigelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Napredni koncepti računalniške simulacije
Verjetnost in naključni procesi
Napredni pristopi pri modeliranju telekomunikacijskih omrežij:
- analitičen pristop
- pristop z diskretno dogodkovnim modelom
- hibridni pristop
Dogodkovno orientirana simulacijska orodja
Statistična analiza rezultatov simulacije:
- zajemanje simulacijskih rezultatov
- verifikacija simulacijskega modela
- ovrednotenje simulacijskega modela

Advanced computer simulation concepts
Probability and stochastic processes
Advanced modelling of telecommunication networks:
- analytical approach
- discrete-event driven approach
- hybrid approach
Discrete event simulators
Statistical analysis of simulation results:
- statistical measures for simulation
- verification of simulation model
- validation of simulation model

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- J. Banks, J. Carson, B. L. Nelson, D. Nicol, Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall; fifth edition, 2009. ISBN 978-0136062127
- J. F. Hayes, V. J. T., G. Babu, Modeling and Analysis of Telecommunications Networks, John Willey & Sons, 2004. ISBN 978-0471348450
- B. D. Hahn, D. T. Valentine, Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Fifth edition, Elsevier, 2013. ISBN 978-0123943989
- Modelling concepts, OPNET user manual, 2015

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Seznaniti študente z naprednimi koncepti, metodami in praktičnimi vidiki pri razvoju in analizi simulacijskih modelov in računalniških simulacijah telekomunikacijskih sistemov.

Posebno pozornost bomo namenili praktičnim znanjem s področja naprednih diskretnih dogodkovnih simulatorjev.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenemp predmetu obsegale sposobnost simuliranja telekomunikacijskih sistemov.

To acquaint students with the advanced concepts, techniques and practical aspects of the development and analysis of simulation models and computer simulations of telecommunication systems.

In particular the course will be concerned in its practical aspects with advanced discrete event simulation.

The competencies of the students completing this course successfully will include the ability to simulate telecommunication systems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- napredno znanje in razumevanja o modeliranju telekomunikacijskih sistemov, o načrtovanju simulacijskih modelov in o analizi simulacijskih rezultatov
- sposobnost izgradnje zahtevnih simulacijskih modelov, razumevanja različnih tehnik in problematike modeliranja ter analize simulacijskih rezultatov

Students successfully completing this course will acquire:
- advanced knowledge and understanding of modelling of telecommunication systems, design of simulation models and analysis of simulation results
- the ability to build advanced simulation models and understand different types of modelling techniques and awareness of the issues in building a simulation model and analysing the simulation results

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. T. Kocevska, T. Javornik, A. Švigelj, A. Rashkovska, A. Hrovat. Identification of indoor radio environment properties from channel impulse response with machine learning models. Electronics. vol. 12. 2023,
2. K. Alič, M. Mohorčič, A. Švigelj, "Network and traffic design aspects in network-coding-enabled wireless networks", International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 14, no. 3, pp. 293-310, 2019.
3. A. Kelmendi, A. Švigelj, A. Rashkovska, T. Javornik, A. Hrovat, Site diversity in satellite communications: modelling using copula functions. Springer, 2023. ISBN 978-3-031-26274-6,
4. A. Švigelj, E. Pertovt, M. Mohorčič, Mihael. Performance evaluation of CANCAR algorithm in realistic wireless mesh networks. Wireless personal communications. p. 1899–1917, 2020.
5. U. Kuhar, G. Kosec, A. Švigelj, "Observability of power-distribution systems : state-estimation techniques and approaches", Springer, 2020. ISBN 978-3-030-39475-2.