Učni načrt predmeta

Predmet:
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih
Course:
Advanced Concepts in Telecommunication Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-646
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Andrej Hrovat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, "A survey of radio propagation modeling for tunnels", IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014.
2. A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, "Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks", Space communications, vol. 22, no. 2/4, 191-203, 2013.
3. A. Kelmendi, G. Kandus, A. Hrovat, C. Kourogiorgas, A. Scshönhuber, M. Mohorčič, A. Vilhar, "Rain attenuation prediction model based on hyperbolic cosecant Copula for multiple site diversity systems in satellite communications", IEEE transactions on antennas and propagation, vol. 65, no. 9, pp 4768-4779, 2017.
4. T. Javornik, A. Švigelj, A. Hrovat, M. Mohorčič, K. Alič. Distributed REM-assisted radio resource management in LTE-A networks. Wireless personal communications, Vol. 92:pp 107–126, 2017.
5. A. Švigelj, R. Sernec, K. Alič,. "Network-traffic modeling for load prediction: a user-centric approach", IEEE Network Magazine, Volume: 29, Issue: 4, Pages: 88 - 96, 2015.