Učni načrt predmeta

Predmet:
Kognitivni radio in omreženje
Course:
Cognitive Radio and Networking
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-647
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Mihael Mohorčič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. CERAR, Gregor, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Machine learning for wireless link quality estimation : a survey. IEEE Communications surveys and tutorials. 2021, vol. 23, iss. 2, str. 696-728, ilustr. ISSN 1553-877X. DOI: 10.1109/COMST.2021.3053615.
2. FORTUNA, Carolina, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael. Smart infrastructures : artificial intelligence-enabled lifecycle automation. IEEE industrial electronics magazine. [Print ed.]. [in press] 2022, str. 2-12, ilustr. ISSN 1932-4529. DOI: 10.1109/MIE.2022.3165673.
3. GALE, Timotej, ŠOLC, Tomaž, MOŞOI, Rares-Andrei, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Automatic detection of wireless transmissions. IEEE access. 2020, vol. 8, str. 24370-24384. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2970840.
4. T. Šolc, C. Fortuna, M. Mohorčič, "Low-cost testbed development and its applications in cognitive radio prototyping”. V: M.-G. di Benedetto, edt. Cognitive radio and networking for heterogeneous wireless networks: recent advances in visions for the future, Springer, 2015, pp. 361-405. ISBN 978-3-319-01718-1.
5. C. Fortuna, M. Mohorčič, “A framework for dynamic composition of communication services”, ACM transactions on sensor networks, vol. 11, no. 2, pp. 31-1-31.10, 2014.