Učni načrt predmeta

Predmet:
Kognitivni radio in omreženje
Course:
Cognitive Radio and Networking
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-647
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Mihael Mohorčič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second-cycle studies in information or communication technologies or completed second-cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod:
kognitivnost v komunikacijskih sistemih, motivacija za uvajanje kognitivnosti, uvajanje kognitivnosti v komunikacijske sisteme.

Osnovni koncept kognitivnih komunikacij:
programirljivi radio, kognitivni radio, arhitektura in osnovna funkcionalnost kognitivnega radia, kognitivni cikel, obseg kognitivnih funkcionalnosti, reprezentacija znanja.

Kognitivna radijska omrežja:
zaznavanje radijskega spektra, dinamični dostop do radijskega spektra, priložnostni dostop do radijskega spektra, souporaba radijskega spektra, upravljanje radijskih virov in radijskega okolja v heterogenih brezžičnih dostopovnih omrežjih, medplastno načrtovanje.

Kognitivna omrežja:
samozavedanje (lokacija, storitve, kontekst, itd), samodejno upravljanje omrežja, sestavljanje prenosnih storitev.

Standardizacija in raziskovalni izzivi.

Introduction:
cognition in communication systems, motivation for going cognitive, scope of cognitive functionality.

Basic Concept of Cognitive Communications:
software defined radio, cognitive radio, architecture and basic functionality of cognitive radio and networks, cognition cycle, knowledge representation.

Cognitive Radio Networks:
spectrum sensing, dynamic spectrum access, opportunistic spectrum access, spectrum sharing, radio resource management and radio environment management in heterogeneous wireless access networks, cross-layer design.

Cognitive Networks:
self-awareness (location, service, context, etc), autonomous network management, transport service composition.

Standardisation and Research Challenges.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
Q. Mahmoud (Ed.), Cognitive Networks – Towards Self-Aware Networks, Wiley, 2007. ISBN 978-0-470-06196-1.
K.-C. Chen, R. Prasad, Cognitive radio networks, Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-69689-7.
L. Berlemann, S. Mangold, Cognitive radio for dynamic spectrum access, Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-51167-1.
A.M. Wyglinski (Ed.), M. Nekovee (Ed.), Y.T. Hou (Ed.), Cognitive radio communications and networks: principles and practice, Elsevier : Academic Press, 2010. ISBN 978-0-12-374715-0.
R.W. Thomas, Cognitive Networks, PhD Dissertation, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, June 15, 2007.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

V okviru predmeta se bodo študenti seznanili s konceptom uvajanja kognitivnih tehnik v sodobne telekomunikacijske sisteme. Poudarek bo na naprednih tehnikah, arhitekturah in postopkih za izboljševanje izkoriščanja radijskega spektra, prenosnih virov in komunikacijskih vmesnikov ter na samodejnem upravljanju storitev in omrežja.

Cilji predmeta so (1) študente seznaniti z osnovnim konceptom uvajanja kognitivnih tehnik v brezžična in radijska omrežja, (2) predstaviti osnovno arhitekturo in funkcionalnost kognitivnih radijskih omrežij, (3) pregledati tehnike in postopke, ki se uporabljajo v kognitivnih radijih in omrežjih, in (4) predstaviti osnove koncepta avtonomnega upravljanja komunikacijskega omrežja.

Študenti bodo razvili sposobnost samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela na področju kognitivnega radija in omrežja, ki vključuje načrtovanje, preskušanje in vrednotenje osnovnih postopkov kognitivnega delovanja komunikacijskih sistemov.

This course will introduce students into the concept of using cognitive techniques in contemporary telecommunication systems. The emphasys will be on advanced techniques, architectures and procedures for improvement of radio spectrum efficiency and resource management, for contextaware utilisation of communication interfaces and for autonomous management of networks and services.

The course objectives are to (1) introduce students with the concept of using cognitive techniques in wireless and radio networks, (2) present the basic architecture and functionalities of cognitive radio networks, (3) provide an overview of techniques and procedures used in cognitive radio and networks and (4) present the concept of autonomous network management.

Students will develop the ability to solve independent research and development tasks in the field of cognitive radio and networking, including design, testing and performance evaluation of basic procedures used in cognitive radio and networks.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent, ki bo uspešno končal ta predmet, bo pridobil:
- poznavanje koncepta kognitivnosti v komunikacijskih vozliščih in omrežjih in potrebe po njegovem uvajanju z namenom povečanja izkoristka omejenih prenosnih virov,
- sposobnost narediti omrežja bolj avtonomna in samozavedujoča,
- znanje o osnovnih gradnikih kognitivnega cikla in njihove vloge,
- usposobljenost za načrtovanje izbranih osnovnih postopkov za uporabo v kognitivnem radiju in omrežjih.

A student who completes this course successfully will acquire:
- the concept of cognitive radio networking and will understand the reason for introducing cognitive techniques in communication nodes and networks with the aim to improve the utilisation efficiency of transmission resources,
- the ability to make communication networks more autonomous and self-aware,
- understanding of basic building blocks of cognition cycle and their role,
- capability of designing selected basic procedures used in cognitive radio and networks.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo.

Lectures, seminar, consultations, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. CERAR, Gregor, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Machine learning for wireless link quality estimation : a survey. IEEE Communications surveys and tutorials. 2021, vol. 23, iss. 2, str. 696-728, ilustr. ISSN 1553-877X. DOI: 10.1109/COMST.2021.3053615.
2. BREGAR, Klemen, HROVAT, Andrej, MOHORČIČ, Mihael. UWB radio-based motion detection system for assisted living. Sensors. 2021, vol. 21, no. 11, str. 3631-1-3631-22. ISSN 1424-8220.
3. GALE, Timotej, ŠOLC, Tomaž, MOŞOI, Rares-Andrei, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Automatic detection of wireless transmissions. IEEE access. 2020, vol. 8, str. 24370-24384. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2970840.
4. ŠOLC, Tomaž, YETGIN, Halil, GALE, Timotej, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Whitelisting in RFDMA networks. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 159284-159299, ilustr. ISSN 2169-3536.
5. FORTUNA, Carolina, YETGIN, Halil, OGRIZEK, Leo, MUNICIO, Esteban, MARQUEZ-BARJA, Johann M., MOHORČIČ, Mihael. HANNA: Human-friendly provisioning and configuration of smart devices. Engineering applications of artificial intelligence. [Online ed.]. 2023, vol. 126, [article no.], 106745, str. 1-11, ilustr. ISSN 1873-6769.