Učni načrt predmeta

Predmet:
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah
Course:
Application Specific Operating Systems in Telecommunications
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-648
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Roman Novak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. R. Novak, “Loop optimization for divergence reduction on GPUs with SIMT architecture,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, (PrePrint), 2015.
2. T. Petrovic, M. Vencelj, M. Lipoglavsek, R. Novak, and D. Savran, “Efficient reduction of piled-up events in gamma-ray spectrometry at high count rates,” IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 61, no 1, pp. 584-589, 2014.
3. R. Novak, and M. Vencelj, “Compton scattering of annihilation photons as a short range quantum key distribution mechanism,” Engineering and Technology, vol. 5, no. 7, pp. 708-714, 2011
4. R. Novak, “Networking implications of using multiple HAP constellations,” D. Grace, and M. Mohorcic (eds.), Broadband Communications via High-Altitude Platforms, Wiley, pp. 345-368, 2010
5. A. Vilhar, R. Novak, and G. Kandus, “The impact of network topology on the performance of MAP selection algorithms,” Computer Networks, vol. 54, no. 7, pp. 1197-1209, 2010