Učni načrt predmeta

Predmet:
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah
Course:
Application Specific Operating Systems in Telecommunications
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-648
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Mihael Mohorčič
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Roman Novak
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second-cycle studies in information or communication technologies or completed second-cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Operacijski sistemi za delo v realnem času:
značilnosti mehkih in trdih sistemov za delo v realnem času, algoritmi razporejanja opravil, sistem v čipu, prekinitve in sistemsko jedro, preslikava navideznega pomnilnika, nadzor dostopa.

Večpredstavnostni operacijski sistemi:
značilnosti strežbe večpredstavnostnih vsebin, razporejanje dela procesorja in dostopa do diska, protokoli pretočnih vsebin, večtočkovne komunikacije.

Operacijski sistemi pametnih telefonov:
aktualni operacijski sistemi, podprta funkcionalnost, struktura sistemskega jedra, lastnosti procesov in niti, upravljanje s pomnilnikom, zagotavljanje aplikacijske varnosti, mehanizmi overjanja in nadzora dostopa, opisovanje in uveljavljanje pravil dostopa do sistemskih virov.

Real-time Operating Systems:
defining characteristics of soft and hard real-time systems, scheduling algorithms, system-on-chip, kernel preemptiveness, address translation, admission control.

Multimedia Operating Systems:
requirements of multimedia data, CPU and disk scheduling algorithms, network management.

Smartphone Operating Systems:
smartphone platforms, supported features, kernel structure, processes and threads, memory management, application security, authentication and authorization mechanisms, specification and enforcement of the access rules to the system resources.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
A. Silberschatz, P.B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts (9th edition). Wiley, 2013. ISBN
978-1-118-09375-7.
A.S. Tanenbaum, and H. Bos, Modern Operating Systems (4th edition). Pearson Education, 2014. ISBN
978-1-292-06142-9.
B. Jacob, S.W. Ng, and D.T. Wang, Memory Systems: Cache, DRAM, Disk. Morgan Kaufman, 2008. ISBN
978-0-123-79751-3.
D.A. Patterson, and J.L. Hennessy, Computer Organization and Design (5th edition). Morgan Kaufman,
2013. ISBN 978-0-124-07726-3.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Podati študentom koncepte modernih namenskih operacijskih sistemov, ki so prisotni na področju telekomunikacij.

Posredovanje najpomembnejših rešitev in algoritmov z namenom usmeriti študente v učinkovito uporabo operacijskih sistemov pri snovanju telekomunikacijske opreme in storitev.

Študenti bodo pridobili kvalitetno osnovno znanje o procesih, mehanizmih vzporednega izvajanja, postopkih upravljanja s pomnilnikom, interakciji z vhodno/izhodnimi enotami, datotečni arhitekturi, zaščiti in varnosti namenskih operacijskih sistemov.

The aim of the course is to present the fundamental concepts and algorithms of modern operating systems in the field of telecommunications.

Students gain knowledge that allows an efficient use of application specific operating systems in the design of telecommunication equipment and services.

Students gain quality basic knowledge about the architectures of highly specialized operating systems, which include the concepts of processes and concurrency, memory-management schemes, interaction with the input/output devices, storage systems, protection and security.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent, ki bo uspešno končal ta predmet, bo pridobil:
- poznavanje in razumevanje arhitekturnih konceptov operacijskih sistemov, vsebovane programske in strojne opreme,
- najpomembnejših rešitev in algoritmov povezanih z delovanjem operacijskih sistemov na področju telekomunikacij,
- sposobnost prenašanja rešitev iz okolja operacijskih sistemov na sorodne probleme pri snovanju informacijskih sistemov in rešitev.

Students who complete this course successfully will acquire:
- broad understanding of operating system structures and concepts, its software and hardware components,
- the most important solutions and algorithms related to operating systems in telecommunications,
- ability to transfer learned problem solutions to other related problems in the field of information technology.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno
delo.

Lectures, seminar, consultations, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MILOSHESKI, Ljupcho, CERAR, Gregor, BERTALANIČ, Blaž, FORTUNA, Carolina, MOHORČIČ, Mihael. Self-supervised learning for clustering of wireless spectrum activity. Computer Communications. [Online ed.]. [in press] 2023, vol. , [article no.], str. 1-21, ilustr. ISSN 1873-703X
2. BREGAR, Klemen, NOVAK, Roman, MOHORČIČ, Mihael. Evaluation of range-based indoor tracking algorithms by merging simulation and measurements. EURASIP Journal on wireless communications and networking. 2019, vol. 2019, str. 173-1-173-11. ISSN 1687-1499. DOI: 10.1186/s13638-019-1489-y
3. FORTUNA, Carolina, YETGIN, Halil, OGRIZEK, Leo, MUNICIO, Esteban, MARQUEZ-BARJA, Johann M., MOHORČIČ, Mihael. HANNA: Human-friendly provisioning and configuration of smart devices. Engineering applications of artificial intelligence. [Online ed.]. 2023, vol. 126, [article no.], 106745, str. 1-11, ilustr. ISSN 1873-6769. DOI: doi.org/10.1016/j.engappai.2023.106745
4. FORTUNA, Carolina, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael. Smart infrastructures : artificial intelligence-enabled lifecycle automation. IEEE industrial electronics magazine. [Print ed.]. Jun. 2023, vol. 17, iss. 2, str. 37-47, ilustr. ISSN 1932-4529. DOI: 10.1109/MIE.2022.3165673
5. CERAR, Gregor, BERTALANIČ, Blaž, MOHORČIČ, Mihael, GROBELNIK, Marko, FORTUNA, Carolina. Feature management for machine learning operation pipelines in AI native networks. V: BalkanCom 2023, 2023 International Balkan Conference on Communications and Networking (BalkanCom) took place 5-8 June 2023 in İstanbul, Turkey