Učni načrt predmeta

Predmet:
Več-antenski sistemi
Course:
Multiple-Antenna Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Komunikacijske tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd level Communication Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-649
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Tomaž Javornik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, "A survey of radio propagation modeling for tunnels", IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014.
2. M. Pesko, T. Javornik, L. Vidmar, A. Košir, M. Štular, M. Mohorčič, “The indirect self-tuning method for constructing radio environment map using omnidirectional or directional transmitter antenna”, EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, [in press] 2015.
3. Andrej Vilhar, Andrej Hrovat, Igor Ozimek, Tomaž Javornik. Analysis of strategies for progressive 5G emergency network deployment. Transactions on emerging telecommunications technologies. 2017, vol. 28, no. 3, str. e3059-1-e3059-11. ISSN 2161-3915. DOI: 10.1002/ett.3059. [COBISS.SI-ID 29794855]
4. A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, "Four-slope channel model for path loss prediction in tunnels at 400 MHz”. IET Microwaves, Antennas & Propagation. vol. 4, no. 5, pp. 571-582, 2010.
5. Michael Richard Bedford, Andrej Hrovat, Gareth Kennedy, Tomaž Javornik, Patrick R. Foster, Modeling microwave propagationin natural caves using LiDAR and ray tracing. IEEE transactions on antennas and propagation. [Print ed.]. [in press] 2020, 12 str. ISSN 0018-926X. DOI: 10.1109/TAP.2019.2957969. [COBISS.SI-ID 33088551]