Učni načrt predmeta

Predmet:
Plazemska nanoznanost
Course:
Plasma Nanoscience
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-650
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Uroš Cvelbar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. K. Ostrikov, U. Cvelbar, A.B. Murphy, “Plasma nanoscience: Setting directions, tackling grand challenges”, J. Phys.D: Appl. Phys, vol.44, art.no. 174001, 2011.
2. O. Baranov, K. Bazaka, H. Kersten, M. Keidar, U. Cvelbar, S. Xu, I. Levchenko. “Plasma under control: advanced solutions and perspectives for plasma flux management in material treatment and nanosynthesis. ” Applied physics reviews, vol. 4, no. 4, 041302, 2017.
3. G. Filipič, U. Cvelbar, “Copper oxide nanowires: a review of growth”, Nanotechnology, vol. 23, no.11, art.no. 194001, 2012.
4. U. Cvelbar, “Towards large-scale plasma-assisted synthesis of nanowires”, J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 44, art. no. 174014, 2011.
5. U. Cvelbar, et al., »Sub-oxide-to-metallic, uniformly-nanoporous crystalline nanowires by plasma oxidation and electron reduction«, Chem.Comm., vol. 48, no. 90, pp. 11070-11072, 2012.