Učni načrt predmeta

Predmet:
Internetna omrežja in tehnologije
Course:
Internet Networks and Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Napredne internetne tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Advanced Internet Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-655
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
60 30 60 450 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borka Jerman-Blažič
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Tomaž Klobučar
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

I. del
- Temelji pojmi o informacijski infrastrukturi
- Osnovne tehnike povezovanja in delovanja informacijske infrastrukture
- Gradniki omrežij, naprave in sistemi
- Struktura in lastnosti komunikacijskih protokolov: povezavni in nepovezavni protokoli, povezava med protokoli in storitvami
- Referenčni modeli in arhitekture: primerjava ISO/OSI in TCP/IP
- Sodobna telekomunikacijska omrežja (mobilna,brezžična, omrežja tretje generacije)
- Hrbtenična in dostopovna omrežja

II. del
- Internet in protokoli skladovnice TCP/IP
- Ethernet in ostali protokoli podatkovne linije
- IP protokol in ostali protokoli omrežnega sloja IP
- TCP protokol in ostali protokoli transportnega sloja TCP
- IPv6
- Arhitektura, naslavljanje, sistem imenskega prostora, preslikave naslovov
- Protokoli za usmerjanje prometa, avtonomni sistemi

III. del
- Protokoli aplikacijskega dela: imenski prostor interneta, prenos datotek, svetovni splet, elektronska pošta, prenos video podatkov, P2P komunikacija
- Senzorska omrežja
- Internet stvari

IV. del
- Administracija in vodenje/upravljanje interneta, intelektualna lastnina interneta, internacionalizacija storitev, ustanove Interneta (ICANN, ISOC, IETF) in druge (WSIS, OECD, ITU)
- Družabna omrežja (WEB 2.0), nove vsebine, mobilni internet, uporabniško orientiran internet (W3C)

Part I:
- Basic terms and notions
- Transmission techniques and communication infrastructure interworking
- Network elements, devices and systems
- Structure and properties of communication protocols: connection-oriented and connectionless protocols, connection between protocols and services
- Reference models and architectures: comparison ISO/OSI and TCP/IP
- Networks and technologies: mobile, wireless, 3G networks
- Backbone and access networks

Part II:
- TCP/IP protocol stack
- Ethernet and other link layer protocols
- IP layer protocols
- TCP layer protocols
- IPv6
- Internetworking with TCP/IP
- Architecture, addressing, DNS, naming and mapping
- Routing protocols, autonomous systems

Part III:
- Application layer protocols and services: DNS, FTP, WWW, SMTP, VoI, P2P communication (P2PTV)
- Sensor networks
- Internet of Things

Part IV:
- Internet governance, administration and management of the Internet (ICANN, ISOC, IETF) and other institutions (WSIS, OECD,ITU) Internet intellectual property, service internationalisation and other Internet associations (W3C).
- Social networks, new content provision, user centric Internet

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige: / Selected chapters from the following books:
- B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGraw Hill, 4th edition, 2007, N.Y. ISBN 978-0-07-296775-3
- A. S.Tanenbaum, Computer Networks, 4th, edition, Prentice Hall, 2007, N.J. ISBN 978-0-132-12695-3
-- J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking, 7th edition, Addison-Wesley, 2021, New York. ISBN
0136079679

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

V zadnjem obdobju se je pomembnost informacijsko komunikacijskih sistemov izjemno povečala. Uporaba teh sistemov je privedla do njihove prepletenosti, ki jo danes razumemo kot najbolj pomembno informacijsko infrastrukturo. Temeljna tehnologija pri zagotavljanju te komunikacijske infrastrukture na raven omrežja jeskladovnica protokolov TCP/IP.

Osnovni cilj tega predmeta je posredovanje teoretičnega in praktičnega znanja o temeljih internetnih omrežij in internetnih tehnologij prenosa podatkov.

Splošne kompetence:
- Sposobnost analize, sinteze in razumevanja
- Sposobnost uporabe znanja v praksi
- Avtonomnost v strokovnem delu
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju
- Etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki
- Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju)

Predmetnospecifične kompetence:
- Razumeti in ovrednotiti delovanje internetnih omrežij
- Poznati delovanje TCP/IP protokolov
- Izbrati ter uporabiti pristope in metodologije za obravnavo in upravljanje sistemov, ki slonijo na internetni skladovnici protokolov in s tem povezanim raziskovalnim delom
- Nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju digitalnega prenosa in internetne tehnologije

In the last years the importance of information and communication systems has greatly increased. The increased utilization and reliance upon information systems in economy, various sectors, from private to government, and everyday life, has led to inextricable linking of the systems that are today considered as a most important information infrastructure.

The primary goal of this course is to provide the students theoretical and practical knowledge with the area of Internet, TCP/IP protocol stack and related communication technologies.

General Competences:
- An ability to analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences
- An ability to apply the theory in to a practice
- An autonomy in the professional work
- Communicational-skills development; particularly in international environment
- Ethical reflection and obligation to a professional ethics
- Cooperativity, team work (in international environment)

Subject specific competences:
- Understand and evaluate the functioning of the Internet networks
- Understand the functioning of the world mesh networks connected with TCP/IP protocols
- Select and use approaches and methodologies for addressing the needs in interconnecting networks and related l information infrastructure
- Continue research and development work in the area of digital networks

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Obvladovati temeljna znanja na področju internetnih omrežij
- Obvladovati učinkovito uporabo internetnih storitev

- Acquiring the basic knowledge about internet networks, the architecture and the TCP/IP protocol stack
- Effective use of the Internet services

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, laboratorijsko delo

Lectures, seminar work, laboratory work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, CIGOJ, Primož, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Web-service security and the digital skills of users : an exploratory study of countries in Europe. Journal of internet services and information security. 2023, vol. 13, no. 3, str. 41-57. ISSN 2182-2069
2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Cybersecurity skills among European high-school students : a new approach in the design of sustainable educational development in cybersecurity. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 8, 23 str., graf. prikazi, tabele. ISSN 2071-1050.
3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Changing the landscape of cybersecurity education in the EU : will the new approach produce the required cybersecurity skills?. Education and information technologies. 2021, 26 str., graf. prikazi. ISSN 1360-2357
4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies. 2020, vol. 25, no. 1, str. 259-279. ISSN 1360-2357
5. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An intelligent and automated WCMS vulnerability-discovery tool : the current state of the web. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 175466-175473. ISSN 2169-3536