Učni načrt predmeta

Predmet:
Mediji in tehnologije nove ekonomije
Course:
Media and Technologies of New Economy
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Napredne internetne tehnologije 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Advanced Internet Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-656
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borka Jerman-Blažič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

1) Uvod:
Uvodnih pojmi digitalizacije poslovanja
2) Globalna informacijska infrastruktura:
Osnovni gradniki in sistemi
3) Poslovne e-platforme:
Poslovni modeli, e-storitve
4) Novi postopki v marketingu in prodaji:
Družabna omrežja, e-marketing
5) varnost kibernetskega prostora pri poslovanju v kibernetskem prostoru:
Grožnje, zasebnost, zaščita
6) Elektronsko bančništvo
Plačilni sistemi in kripto valute, veriženja blokov
7) Poslovni ugled in reputacija na internetu:
Priporočilni sistemi, uporabniški predsodki in etika

1) Introduction:
Basic concepts, and systems
2) Global Information infrastructure:
Building blocks and communication
3) e- Platforms in business and in society
New models and e-services
4) Sales and marketing in digitized society:
Social networks and e-marketing
5) Safety and security in cyberspace:
Threats, privacy assurance and protecting measures
6) E-banking, e-payment sytems
Payment systems, cryptocurrencies, block chain
7) Reputation on the Internet:
Recommender systems, user bias and ethics

Temeljna literatura in viri / Readings:

Martin Peitz and Joel Waldfogel, The Oxford Handbook of the Digital Economy, Oxford Press, ISBN: 9780195397840, 2012.
David Lee and Kuo Chuen, Handbook of digital currency, Academic Press. ISBN: 978-0-12-802117-0, 2015, Oxford.
Borka Jerman-Blažič in sodelavci, Elektronsko poslovanje na internetu , Založba, Gospodarski vestnik, l. 2001.
Marko Pavliha, Borka Jerman-Blažič: Komentar na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Založba Gospodarski Vestnik, l. 2002-01-17.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet naj bi omogočil pridobitev osnovnih metodoloških znanj za uporabo in razumevanje sodobne informacijske infrastrukture kot logistike in tehnološke podlage za razvoj digitaliziranega gospodarstva in nove ekonomije.

Poleg tega naj bi omogočil pridobivanje metodoloških znanj potrebnih za razumevanje procesov v elektronskem poslovanju na področju znanosti, industrije, javne uprave in izobraževanja.

Pri predmetu študenti spoznajo temelje elektronskega poslovanja na internetu, vrste in metode, potrebne tehnike in tehnologije, poslovne modele elektronskega poslovanja ter programe in strategije razvoja na tem področju.

The students will gain theoretical and practical knowledge in understanding the basic underlying infrastructure in the digital society . The driving force of the global economy are also studied.

Architecture and methods in understanding the e-enterprise processes running within the e-business are studied with focus on the following areas: e-business in industry, commerce, government and education.

Gained knowledge will enable the students to understand the processes of e-business, the technique and models applied. They will be able to analyze the processes leading to new economy.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent, ki bo uspešno končal ta predmet bo pridobil znanje in razumevanje o:
- Pojavih nove ekonomije
- Delovanju elektronskega podjetja
-razvoj e-marketinga

Prav tako bo pridobil:
- Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja v funkcioniranju nove ekonomije
- Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje
- Sposobnost uporabe znanja v praksi
- Avtonomnost v strokovnem delu
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju
- Etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki
- Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju)

Predmet pripravlja študente, da bodo sposobni:
- Analizirati potrebe podjetja v pogojih nove ekonomije
- Izbrati ustrezne metode za razvoj različnih modelov e-podjetja
- Oceniti stanje razvoja nove ekonomije in povezane pojave
- Nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju e-poslovanja

Students who complete this course successfully will know and understand:
- The new economy
- The e-enterprise models
-The e-marketing

- An ability to analyse, synthesise and anticipate the developments in the area of new economy
- To gain the mastery over research methods, procedures and processes, a development of the critical judgement
- An ability to apply the theory in to a practice
- An autonomy in the professional work
- Communicational-skills development; particularly in international environment
- Ethical reflection and obligation to a professional ethics
- Cooperativity, team work (in international environment)

This course prepares students to be able to:
- Analyze the needs of the enterprises in the new economy paradigm
- Select appropriate methods for transition to e- enterprise
- Analytical assessment of the level of development of the new economy in particular area
- Continue research and development work in the area of information system security

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, laboratorijsko delo.

Lectures, seminar work, laboratory work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, CIGOJ, Primož, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Web-service security and the digital skills of users : an exploratory study of countries in Europe. Journal of internet services and information security. 2023, vol. 13, no. 3, str. 41-57. ISSN 2182-2069
2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Cybersecurity skills among European high-school students : a new approach in the design of sustainable educational development in cybersecurity. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 8, 23 str., graf. prikazi, tabele. ISSN 2071-1050
3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Changing the landscape of cybersecurity education in the EU : will the new approach produce the required cybersecurity skills?. Education and information technologies. 2021, 26 str., graf. prikazi. ISSN 1360-2357
4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The cybersecurity labour shortage in Europe : moving to a new concept for education and training. Technology in society. [Print ed.]. 2021, vol. 67, str. 101769-1-101769-13. ISSN 0160-791X
5. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies. 2020, vol. 25, no. 1, str. 259-279. ISSN 1360-2357