Učni načrt predmeta

Predmet:
Upravljanje informacijskih sistemov
Course:
Information Systems Management
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Napredne internetne tehnologije 1 2
Information and Communication Advanced Internet Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-657
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Vladislav Rajkovič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BAVEC, Cene, KOVAČIČ, Andrej, KRISPER, Marjan, RAJKOVIČ, Vladislav, VINTAR, Mirko. Slovenija na poti digitalne preobrazbe. Elektronska izd. Ljubljana: Založba UL FRI, 2019.
2. ZAKRAJŠEK, Srečo, RAJKOVIČ, Vladislav, BERNIK, Mojca, JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Uroš. Evaluation of education scenarios for acquiring digital competences of secondary school students in Slovenia. Central European journal of operations research. 2021, vol. 29, iss. 3, str. 841-857.
3. OCEPEK, Domen, RAJKOVIČ, Vladislav. Multilayer evaluation model for project team competences. Proc. of 14th INt. Symp. on Operational Research, 2017, str. 541-546.
4. DRNOVŠEK, Rok, MILAVEC KAPUN, Marija, RAJKOVIČ, Vladislav, RAJKOVIČ, Uroš. Analysis of two diverse nursing records applications : mixed methods approach = Analiza dveh aplikacij za dokumentiranje zdravstvene nege : mešani metodološki pristop. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. 2022, letn. 61, št. 3, str. 137-144.
5. NIKOLOSKI, Trajče, RAJKOVIČ, Vladislav. Muli-criteria evaluation model for farm reorganization, Proc of 35. Int. Conf. On Organizaional Sciences: Sustainable Organization, 2016, str. 692-701.