Učni načrt predmeta

Predmet:
Upravljanje informacijskih sistemov
Course:
Information Systems Management
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Napredne internetne tehnologije 1 2
Information and Communication Advanced Internet Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-657
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Vladislav Rajkovič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

1) Uvod v informacijske sisteme (IS)
Definicija IS. Komponente IS. Procesi v informacijskem sistemu organizacije. Centralizirani in porazdeljeni IS. Splošna teorija sistemov. Sistemski pristop. Vrste in lastnosti sistemov. Entropija sistema. Organizacija kot sistem. Vloga digitalizacije in umetne inteligence.

2) Informacijski sistemi v podjetju
Razvoj, prednosti, klasifikacija. Vrste in lastnosti informacijskih sistemov. Vloga IS v sodobni organizaciji. Poslovni procesi in informacijski sistem. Celovite programske rešitve. Programske rešitve za sodelovanje. ERP rešitve. CRM sistemi. Dokumentni sistemi. Medorganizacijski informacijski sistemi. Poslovni aplikacijski portali. HRM sistemi.

3) Informacijski sistemi, organizacija, management in strategija
Organizacija in informacijski sistem. Spremenljiva vloga IS v organizaciji. Managerji, odločanje in informacijski sistemi. Informacijski sistemi in poslovna strategija. Vpliv informacijske tehnologije in informacijskih sistemov na uspešnost poslovanja podjetij.

4) Medorganizacijski informacijski sistemi Informacijska tehnologija in infrastruktura.
Organiziranje informacijskih sistemov. Povezovanje sestavin informacijskega sistema v in med organizacijami. Ravni odločanja v poslovnem sistemu.

5) E-poslovanje
Internet in elektronsko poslovanje. Pripravljenost organizacije za elektronsko poslovanje. Poslovni, organizacijski in tehnološki vidiki uvedbe elektronskega poslovanja. Proces uvajanja elektronskega poslovanja. Globalne razsežnosti elektronskega poslovanja.

6) Prenova in informatizacija poslovnih procesov ter gradnja informacijskih sistemov.
Prenova in informatizacija poslovnih procesov v kontekstu digitalizacije. Digitalni dvojniki. Internet stvari. Strateška vloga informatike. Razvoj informacijske infrastrukture. Življenjski cikel informacijskega sistema. Metode pri razvoju informacijskih sistemov.

7) Vodstveni in organizacijski podporni sistemi
Upravljanje znanja v organizaciji. Sistemi in infrastruktura za upravljanje znanja. Umetna inteligenca. Poslovna inteligenca. Sistemi za podporo odločanju. Sistemi za podporo odločanju v skupini.

8) Upravljanje informacijskih sistemov
Varnost informacijskih sistemov. Tehnologija veriženja blokov. Nadzor informacijskih sistemov. Zagotavljanje kakovosti sistema. Etični in socialni vpliv informacijskih sistemov.

9) Specifični informacijski sistemi: primeri IS v zdravstvu
Biomedicinski informacijski sistemi. Upravljanje in elektronsko arhiviranje diagnostičnih elektronskih dokumentov. Elektronski zdravstveni karton. Informacijski sistemi v zdravstvenih institucijah.

1) Introduction to information systems (IS)
The definition of an information system. Components of IS. The information system processes. Centralized and distributed IS. The general systems theory. The system approach. Systems attributes and types. System entropy. Organization as a system. The role of digitalisation and artificial intelligence.

2) Information systems in a company
Development, advantages, classification. Information systems attributes and types. The role of information systems in modern organizations. Business processes and information systems. Enterprise systems. Collaboration systems. ERP Systems. CRM Systems. Document systems. Interorganizational information systems. Enterprise application portal. HRM Systems.

3) Information systems, organization, management and strategy
Organization and information system. The changing role of information systems in organizations. Managers, decision-making, and information systems. Information systems and business strategy. Influence of information technology and information systems on business performance.

4) Inter-organizational Information Systems.
Organization of information systems. Connecting
the elements of information systems in and among organizations. Decision levels in business systems.

5) E-business
Internet and e-business. Capacity and ability of an organization for e-business. Business, organizational and technological aspects of e-business implementation. E-business implementation process. Global dimensions of e-business.

6) Business process and information system reengineering and information systems development.
Business process and information system reengineering in the context of digitalisation. Digital twins. Internet of things. The strategic role of informatics. Information infrastructure development. The information system lifecycle. Information system development methodologies.

7) Managerial and organizational support systems
Knowledge management in an organisation. System and infrastructure for knowledge management. Artificial intelligence. Business intelligence. Decision-support systems. Group decision-support systems.

8) Managing information systems
Information systems security. Blockchain technology. Information systems control. Ensuring system quality. Ethical and social impact of information systems.

9) Specific information systems: examples in healthcare
Biomedical information systems. Management and electronic archiving of electronic diagnostic documents. Electronic health record. Information systems in healthcare institutions.

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Laudon, K. C., Laudon, J. P.: Management Information Systems: Managing the Digital Firm.
Pearson, 2019.
- Venkatraman, N.: Strategic Management of the Information Systems Function: Changing Roles
and Planning Linkages. Forgotten Books, 2018.
- Bavec, C., Kovačič, A., Krisper, M., Rajkovič, V., Vintar, M.: Slovenija na poti digitalne preobrazbe. Založba UL FRI, 2019.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je študente seznaniti:
- s temeljnimi pojmi, koncepti in rešitvami s področja informacijskih tehnologij,
- s sodobnimi trendi pri uporabi informacijske tehnologije za povečanje učinkovitosti organizacij,
- z metodologijo in tehnikami razvoja ter upravljanja informacijskih sistemov,
- z vplivi, ki jih imajo informacijske tehnologije na uspešnost poslovanja organizacij ter širši družbeni razvoj,
- s sodobnimi metodami in pristopi pri upravljanju z informacijskimi sistemi.

Študenti v okviru predmeta:
- razvijejo razumevanje vloge in pomena informatike v sodobnem podjetju in
- ocenjujejo in vrednotijo sodobna informacijska orodja in pristope in jih znajo v konkretnih primerih načrtovanja in gradnje informacijskih sistemov tudi uporabiti.

The objective of this course is to introduce students to:
- basic terms, concepts and solutions in the field of information technologies,
- trends in the usage of information technology to achieve organizational effectiveness,
- methodology, development techniques and management of information systems,
- influence of information technologies on the business performance of an organization and general social development,
- modern methods and approaches in the management of information systems.

Students within this course:
- develop the understanding of the role and importance of informatics in a modern company and
- assess and evaluate “state of the art” information tools and approaches, and apply them in specific planning and development of information systems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent, ki bo uspešno končal ta predmet bo pridobil znanje, razumevanje in kritično presojo o:
- vrstah in lastnostih informacijskih sistemov,
- komponentah informacijskega sistema,
- metodologijah izgradnje informacijskega sistema,
- uporabi informacijskih tehnologij za povečanje učinkovitosti organizacije,
- vrstah in modelih e-poslovanja.

Prav tako bo pridobil:
- sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
- obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične presoje,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- avtonomnost pri strokovnem delu,
- spretnosti komuniciranja: pisna in ustna predstavitev tehnoloških rešitev v poslovnem okolju,
- delo v skupini: izvajanje projektov IT v skupini,
- organizacijske spretnosti: organiziranje procesa upravljanja z znanjem v organizaciji.

Predmet pripravi študente, da so sposobni:
- uporabljati program MS Visio za oblikovanje poslovnih procesov,
- izbrati vrsto in model e-poslovanja glede na potrebe konkretne organizacije,
- razumeti vlogo in pomen informatike v sodobnem podjetju,
- razumeti sodobna informacijska orodja in pristope ter jih v konkretnih primerih načrtovanja in gradnje poslovnih informacijskih sistemov tudi uporabiti,
- analizirati, načrtovati in udejaniti informacijski sistem ter uporabiti za to primerne tehnologije in orodja.

Students who complete this course successfully will understand and will become competent for critical evaluation of:
- different types and attributes of information systems,
- information systems components,
- information system development methodologies,
- the use of information technology for improving organizational effectiveness,
- e-business types and models.

They will also acquire:
- the ability to analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences,
- mastery over research methods, procedures and processes, development of critical judgement,
- the ability to apply the theory into practice,
- autonomy in professional work,
- communication skills: written and oral presentation of technical solutions in a business environment,
- the ability to work in a group: teamwork in performing IT projects,
- organisational skills: organisation of knowledge management process within an organization.

On completion of this course, the student will be able to:
- use the MS Visio for business process design,
- choose the e-business type and model for specific organizational needs,
- understand the role and meaning of informatics in a modern company,
- understand the “state of the art” information tools and approaches, applicable to specific planning and development of information
systems,
- analyse, design and implement information systems using the appropriate technologies and tools.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, laboratorijsko delo

Lectures, seminar work, laboratory work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BAVEC, Cene, KOVAČIČ, Andrej, KRISPER, Marjan, RAJKOVIČ, Vladislav, VINTAR, Mirko. Slovenija na poti digitalne preobrazbe. Elektronska izd. Ljubljana: Založba UL FRI, 2019.
2. ZAKRAJŠEK, Srečo, RAJKOVIČ, Vladislav, BERNIK, Mojca, JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Uroš. Evaluation of education scenarios for acquiring digital competences of secondary school students in Slovenia. Central European journal of operations research. 2021, vol. 29, iss. 3, str. 841-857.
3. MILAVEC KAPUN, Marija, DRNOVŠEK, Rok, RAJKOVIČ, Vladislav, RAJKOVIČ, Uroš. A multy-criteria decision model for assesing health and self-care ability, Central European journal of operations research. 2023, vol. 31, no. 3, str. 911-926.
4. DRNOVŠEK, Rok, MILAVEC KAPUN, Marija, RAJKOVIČ, Vladislav, RAJKOVIČ, Uroš. Analysis of two diverse nursing records applications : mixed methods approach = Analiza dveh aplikacij za dokumentiranje zdravstvene nege : mešani metodološki pristop. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. 2022, letn. 61, št. 3, str. 137-144.
5. MILAVEC KAPUN, Marija, RAJKOVIČ, Vladislav, ŠUŠTERŠIČ, Olga, RAJKOVIČ, Uroš. A self-care process model for patients with chronic noncommunicable diseases. Health services management research. 2023 (v tisku)