Učni načrt predmeta

Predmet:
Internetna omrežja
Course:
Internet Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Napredne internetne tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Advanced Internet Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-663
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borka Jerman-Blažič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Model odprtega povezovanja ISO/OSI
Internetna skladovnica protokolov
Podatkovna linija in protokol – NAL, Lokalna omrežja – primer Etherneta, Hrbtenična omrežja

Omrežni sloj
Logično naslavljanje, Internetni protokoli IP, Usmerjanje, Preslikave naslovov

Transportni sloj
Komunikacija med procesi, Transportni protokol TCP, Transportni protokol UD

Širokopasovni internet
Mobilna omrežja in njihove tehnologije,
Ad hoc omrežja in njihova uporaba

Internet prihodnosti
Razvojne smeri, problemi sodobnega interneta in predlgane rešitve

Open Systems interconnection, Model USO/OSI
Internet Protocol Stack
Data Link Layer –NAL, LAN - Ethernet, Backbone networks

Network Layer
Logical addressing, Internet Protocol (s), Routing, Address Mapping

Transport Layer
Process to Process Deliver, TCP, UDP

Broadband networks and the used technologies
Mobile broadband networks

Ad hoc networks and their use

Challenges of the Future Internet
Evolutionary approach and development directions ,

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking, 7th edition, Addison-Wesley, 2021, New York. ISBN
0136079679
-- A. S. Tanenbaum, Computer Networks, 5th, edition, Prentice Hall, 2014, N.J. ISBN 978-0-132-12695-3
-- B. A. Forouzan, Data Communications, and Networking, McGraw Hill, N.Y. ISBN 2012, 978-0-07-296775-3

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
Pridobiti znanja Internetne skladovnice protokolov in delovanja.

Kompetence o:
- delovanju internetnih protokolov in omrežij
- novejših tehnologija v razvoju internetnih omrežij
- novih internetnih tehnologijah in novejših infrastrukturnih tehnologij (5G)

Objectives:
Acquiring knowledge in IP networking, addressing, routing, packet switching and reliable data transfer in the IP networks.

Competences about:
- TCP/IP protocol stack, their functioning
- emerging internet technologies
- new internet network infrastructure (5G)

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Obvladovanje delovanja protokolov v internetnih omrežij.
- Sposobnost načrtovanja in izvedbe omrežij zasnovanih na skladovnici protokolov TCP/IP.
- Sposobnost upravljanja in vzdrževanja omrežij zasnovanih na skladovnici protokolov TCP/IP.

- TCP/IP protocol stack and network operation
- Capacity to design a network based on internet technology
- Capacity to run and maintain internet based network with implemented TCP/IP technology

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar, consultancy, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An intelligent and automated WCMS vulnerability-discovery tool : the current state of the web. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 175466-175473. ISSN 2169-3536
2. ERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies. 2020, vol. 25, no. 1, str. 259-279. ISSN 1360-2357
3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The cybersecurity labour shortage in Europe : moving to a new concept for education and training. Technology in society. [Print ed.]. 2021, vol. 67, str. 101769-1-101769-13. ISSN 0160-791X
4. ERMAN-BLAŽIČ, Borka. Changing the landscape of cybersecurity education in the EU : will the new approach produce the required cybersecurity skills?. Education and information technologies. 2021, 26 str., graf. prikazi. ISSN 1360-2357
5. ERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Cybersecurity skills among European high-school students : a new approach in the design of sustainable educational development in cybersecurity. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 8, 23 str., graf. prikazi, tabele. ISSN 2071-1050.