Učni načrt predmeta

Predmet:
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju
Course:
Internet Technologies in Business and Education
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Napredne internetne tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Advanced Internet Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-665
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dejan Dinevski
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. N. Rizman Herga, M. Ivanuš-Grmek, D. Dinevski. Virtual laboratory as an element of visualization when teaching chemical contents in science class. Turkish online journal of educational technology, vol. 13, iss. 4, pp. 157-165, 2014.
2. D. Dinevski, M. Radovan, Adult learning and the promise of new technologies. New directions for adult and continuing education, ISSN 1052-2891, no. 138, pp. 61-69, 2013.
3. Dinevski, D.: Development trends in lifelong e-education. V: Geinare, P. F. (ur.). Recent trends in life long education. New York: Nova Science Publishers, cop. 2009, str. 73-100.
4. Arh, T., Dinevski, D.: Web 2.0 and open educational resources as a foundation of organisational learning. V: Kern, T. (ur.), Rajkovič, V. (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, pp. 44-62, 2011.
5. D. Dinevski, S. Fošnarič, T. Arh. Open educational resources in e-learning. Organizacija, ISSN 1318-5454, vol. 43, no. 1, pp. 4-8, 2010.