Učni načrt predmeta

Predmet:
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju
Course:
Internet Technologies in Business and Education
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Napredne internetne tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Advanced Internet Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-665
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borka Jerman-Blažič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Temelji informacijske podpore izobraževalnim in poslovnim procesom:
terminologija in osnovni pojmi, informacijske in komunikacijske tehnologije v izobraževanju in poslovanju, e-učenje, sistemi za upravljanje izobraževanja (LMS), najnovejši trendi razvoja IKT v izobraževanju in poslovanju (npr. Gartner Hype cycle …), didaktične novosti kot posledica novih tehnologij (npr. sodelovalno učenje)

Učno okolje:
viri izobraževalnega gradiva (digitalne knjižnice), digitalne knjižnice s strokovno literaturo (iTunesU, YouTube EDU, Slideshare, Videolectures ipd.), izobraževalno omrežje, orodja za komunikacijo, virtualne učilnice, mobilne tehnologije in nadgrajena resničnost, simulacije, igrifikacija e-izobraževanja, resne spletne in mobilne izobraževalne igre

Družabna programska oprema (Web 2.0):
vrste družabne programske opreme, osnovne lastnosti družabne programske opreme, scenariji uporabe pri učenju in poslovanju

Vpliv Web 2.0 tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja podjetij:
web 2.0 tehnologije v poslovanju (poslovni blog, wiki, mash-ups, označevanje …), organizacijsko učenje, merjenje uspešnosti poslovanja podjetij (finančna in nefinančna uspešnost)

Odprti izobraževalni viri:
odprtokodni in odprti standardi v e-izobraževanju, odprti izobraževalni viri – ideje in iniciative na tem področju

Vidiki kakovosti elektronskih gradiv:
uporabniški vmesnik, tehnična izvedba, kakovost izdelave, didaktična kakovost, vsebinska kakovost); koncept in dimenzije kvalitete e-izobraževanja (znanje, izkušnje, inoviranje, analiza)

The Basis of Information Support to Educational and Business Processes:
terminology and basic concepts, information and communication technology in business and education, e-learning, learning management systems (LMS), development trends of information and communication technology in business and education (e.g. Gartner Hype cycle …), didactical changes due to new technologies (e.g. collaborative learning)

Learning Environment:
sources of educational materials (digital libraries), digital libraries with educational materials (iTunesU, YouTube EDU, Slideshare, Videolectures etc.), educational network; communication tools, virtual classrooms, mobile technologies and augmented reality; simulations, gamification of e-learning, serious web and mobile learning games

Web 2.0 Technologies (Web 2.0):
types of web 2.0 technologies, basic characteristics of web 2.0 technologies, use cases in education and business

The Impact of Web 2.0 Technologies on Organizational Learning and Business Performance:
web 2.0 technologies for business (business blog, wiki, mash-ups, tagging …), organizational learning, measuring of business performance (financial and non-financial)

Open Educational Resources:
open source and open standards in e-learning, open educational resources - ideas and initiatives

Quality aspects of electronic content:
user interface, technical implementation, quality of production, didactical and content quality); the concept and quality of e-learning (knowledge, experiences, innovation, analysis)

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- T. Bates, T. Understanding Web 2.0 and its Implications for E-Learning. In: Lee, M. j. W. (Ed.), McLoughlin, C. (Ed.), Web 2.0-Based E-Learning: Applying Social Informatics for Tertiary Teaching, IGI Global, pp. 21-42, 2011. ISBN 978-1-605-66294-7
- K. Grodecka, F. Wild, B. Kieslinger (Eds.). How to use social software in higher education: a handbook from the iCamp project. [S. l.]: iCamp, 2008. ISBN 978-83-60958-28-5
- T. Arh, D. Dinevski, Web 2.0 and open educational resources as a foundation of organisational learning. In: Kern, T. Rajkovič, V. (Eds.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, pp. 44-62, 2011. ISBN: 978-3-631-62113-4
- T. Arh, V. Dimovski, B. Jerman-Blažič, ICT and web 2.0 technologies as a determinant of business performance. In: Al-Mutairi, M. S., Mohammed, L. A. (Eds.). Cases on ICT utilization, practice and solutions: tools for managing day-to-day issues. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. pp. 59-77, 2011. ISBN 978-1-60960-015-0
- D. Dinevski, Development trends in lifelong e-education. In: Geinare, P. F. (Ed.). Recent trends in life long education. New York: Nova Science Publishers, cop. 2009, pp. 73-100. ISBN 978-1-606-92021-3
- D. Dinevski, J. Jakončič-Faganel, M. Lokar, B. Žnidaršič. Quality assessment of electronic learning material. In: Heričko, M., Živkovič, A. (Eds.): KMO’2006: knowledge management in organizations: proceedings of the First International Conference for New Trends in Knowledge Management, Maribor, June 13-14, 2006. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Institute of informatics, 2006. ISBN 978-9-616-30382-8

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je študente seznaniti:
- s temeljnimi pojmi, koncepti in rešitvami s področja e-izobraževanja;
- s sodobnimi trendi pri uporabi informacijske tehnologije za učenje in poslovanje;
- z vplivi, ki jih ima IKT in web 2.0 na uspešnost poslovanja podjetij;
- s sodobnimi metodami in pristopi učenja na daljavo.

Študenti v okviru tega predmeta spoznajo in pridobijo sposobnost uporabe znanja v svojem raziskovalnem delu:
- možnosti, priložnosti in pasti, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v procese učenja in poslovanja;
- sodobna izobraževalna orodja in pristope, ki jih znajo uporabiti v konkretnih okoljih.

The course objective is to introduce students with:
- basic terms, concepts and solutions in the field of e-learning;
- trends in usage of information technology for learning and business performance;
- impact of ICT and Web 2.0 on business performance;
- modern distance learning methods and approaches.

Students within this course will get acquainted and be able to apply in their research work:
- possibilities, opportunities and threats resulting in processes of business and education;
- “state of the art” educational tools and approaches, applicable to concrete environment.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent, ki bo uspešno končal ta predmet, bo pridobil znanje, razumevanje in sposobnost uporabe znanja v svojem raziskovalnem delu v:
- organizaciji, načrtovanju in uvajanju e-izobraževanja,
- modelih in lastnostih e-izobraževanja,
- web 2.0 tehnologijah,
- uporabi izobraževalnih tehnologij za povečanje učinkovitosti organizacije,
- kakovosti elektronskih učnih gradiv.

A student who completes this course successfully will know, understand and be able to apply in their research work:
- the organization, planning and implementation of e-learning,
- different types and attributes of e-learning,
- web 2.0 technologies;
- the use of educational technology for better organizational effectiveness,
- the quality if electronic learning resources.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Changing the landscape of cybersecurity education in the EU : will the new approach produce the required cybersecurity skills?. Education and information technologies. 2021, 26 str., graf. prikazi. ISSN 1360-2357
2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The cybersecurity labour shortage in Europe : moving to a new concept for education and training. Technology in society. [Print ed.]. 2021, vol. 67, str. 101769-1-101769-13. ISSN 0160-791X
3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies. 2020, vol. 25, no. 1, str. 259-279. ISSN 1360-2357
4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, CIGOJ, Primož, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Web-service security and the digital skills of users : an exploratory study of countries in Europe. Journal of internet services and information security. 2023, vol. 13, no. 3, str. 41-57. ISSN 2182-2069
5. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Cybersecurity skills among European high-school students : a new approach in the design of sustainable educational development in cybersecurity. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 8, 23 str., graf. prikazi, tabele. ISSN 2071-1050