Učni načrt predmeta

Predmet:
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom
Course:
Privacy and Identity, Trust and Reputation Management
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Napredne internetne tehnologij e 1 1
Information and Communication Advanced Internet Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-667
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Tomaž Klobučar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni zagovor
25 %
Oral defense
Ustni ali pisni izpit
50 %
Oral or written exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. R. Kaur, T. Klobučar and D. Gabrijelčič, "Privacy in online social networks: threat analysis and countermeasures" in Handbook of research on cyber crime and information privacy. Hershey: IGI Global, 2021, pp. 567-598. ISBN 978-1-79985-729-7.
2. T. Klobučar, "Improving cross-border educational services with eIDAS", Trends and advances in information systems and technologies, Vol. 1, AICS, ISSN 2194-5357, volume 913, Cham: Springer, 2018, pp. 932-938.
3. B. Jerman-Blažič and T. Klobučar, "Towards the development of a research agenda for cybercrime and cyberterrorism - identifying the technical challenges and missing solutions" in Combatting cybercrime and cyberterrorism: challenges, trends and priorities. [S. l.]: Springer, 2016, pp. 157-174, Advanced sciences and technologies for security applications, ISBN 978-3-319-38929-5.
4. V. Jovanovikj, D. Gabrijelčič and T. Klobučar, “A conceptual model of security context,” International journal of information security, ISSN 1615-5262, vol. 13, no. 6, pp. 571-581, 2014.
5. B. Ivanc and T. Klobučar, “Attack modeling in the critical infrastructure = Modeliranje napadov v kritični infrastrukturi,” Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], vol. 81, no. 5, pp. 285-292, 2014.