Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz analizne kemije
Course:
Selected Chapters from Analytical Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja
/ 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-690
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Slovene, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena druga stopnja bolonjskega študija ali univerzitetni študijski program. Cilji: Glavni cilj predmeta je doseči poznavanje nekaterih analiznih metod, ki jih bo študent uporabljal tekom svojega dekla, pristop k zagotavljanju sledljivosti meritev in oceni merilne negotovosti ter možnosti aplikacij k reševanju konkretnih okoljskih problemov. environmental problems. The student will be able Študent bo ob zaključku sposoben:
- Obvladovati principe nekaterih najbolj pomembnih analiznih metod s poudarkom na elektrokemijskih in spektrofotometričnih metodah ter CHNS elementni analizi
- Obvladovati stopnje analiznega postopka: načrtovanje, izvedba, vrednotenje in obdelava analiznih rezultatov
- Razlikovati med naključnimi in sistematičnimi napakami in obvladovanju le-teh er
- Razumeti pristop k obvladovanju naključnih in sistematičnih napak v analizni kemiji in ga a prenesti v raziskovalni delo an
- Razumeti pomen metrologije in zagotavljanja
sledljivosti meritev in uporabiti principe le teh en v raziskovalnem delu ap work Učni izidi: L Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili: ac
- Pregled instrumentalnih tehnik analizne
kemije in možnosti uporabe ključnih tehnik c potrebnih tekom raziskovalnega dela usi
- Sposobnost prepoznavanja problema in načrtovanja rešitev
-
- Vključevanje osnov in principov metrologije v raziskovalni delo
- In metrology in research work Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
- Iskanje in uporaba primerne domače in tuje T literature
- Fi
- Pridobivanje sposobnosti razumevanja različnih pristopov k reševanju konkretnega
- problema ap
- Vključevanje znanja v gradnjo hipotez za reševanje problemov ciljano k temi h raziskovalnega dela to

Completed Bologna second level or university type of undergraduate education. Objectives: The main goal of the course is to acquire knowledge of some of the analytical methods that the student will use during his girlfriend, the approach to ensuring the traceability of measurements and the assessment of measurement uncertainty and the possibilities of applications to solve specific to:
- To master the principles of some of the most important analytical methods with an emphasis on electrochemical and spectrophotometric methods and CHNS elemental analysis
- Manage the stages of the analytical process: design, implementation, evaluation and processing of analytical results
- Distinguish between random and systematic rors and controlling them
- Understand the approach to managing random nd systematic errors in analytical chemistry d transfer it to research work - Understand the importance of metrology and sure the traceability of measurements and ply the principles of these in the research earning Outcomes: Students successfully completing this course will quire: - An overview of instrumental analytical hemistry techniques and the possibility of ng the key techniques required during the research work Ability to identify problems and design solutions clusion of the basics and principles of ransferable / Key Skills and other attributes: nding and using appropriate domestic and foreign literature Acquiring the ability to understand different proaches to solving a specific problem
- Integrating knowledge into the construction of ypotheses to solve problems targeted at the pic of research work

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet obsega naslednje:
- Pregled analiznih metod
- Raztapljanje vzorca v primerjavi s popolnim razklopom
- Določanje zvrsti
- Maskiranje in/ali ločba motečih komponent
- Zagotavljanje sledljivosti meritev
- Uporaba certificiranih referenčnih materialov
- Ocena naključnih in sistematičnih napak
- Uporaba kemometrije za obdelavo rezultatov
- Pristop k oceni merilne negotovosti; klasični pristop v primerjavi z oceno celotne merilne negotovosti v skladu z Vodilom za izražanje merilne negotovosti (Guide to the Expression of Uncertainty of Measurement – GUM)

The course includes the following:
- An overview of analytical methods
- Dissolving versus complete sample decomposition
- Species determination
- Masking and/or separation of interfering components
- Ensuring the traceability of measurements
- Use of certified reference materials
- Evaluation of random and systematic errors
- Use ofchemomety for evaluation of results
- Approach to the assessment of measurement uncertainty; a classical approach compared to an estimate of the total measurement uncertainty in accordance with the Guide to the Expression of Uncertainty of Measurement (GUM)

Temeljna literatura in viri / Readings:

- D.A. Skoog, D.M West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Fundamentals of analytical chemistry, 9th ed., Cengage Learning, Hempshire, 2014.
- D. A. Skoog, F. J. Holler and S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 7th Ed., Cengage Learning, Boston, 2018.
- Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), 2008.
- Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM / CITAC Guide CG 4, 3rd ed., 2012.
- V.J. Barwick, S.L.R. Ellison, VAM Project 3.2.1 Development and Harmonisation of Measurement
- Uncertainty Principles, Part (d): Protocol for uncertainty evaluation from validation data, 2000.data, 2000.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Glavni cilj predmeta je doseči poznavanje nekaterih analiznih metod, ki jih bo študent uporabljal tekom svojega dekla, pristop k zagotavljanju sledljivosti meritev in oceni merilne negotovosti ter možnosti aplikacij k reševanju konkretnih okoljskih problemov.

Študent bo ob zaključku sposoben:
- Obvladovati principe nekaterih najbolj pomembnih analiznih metod s poudarkom na elektrokemijskih in spektrofotometričnih metodah ter CHNS elementni analizi
- Obvladovati stopnje analiznega postopka: načrtovanje, izvedba, vrednotenje in obdelava analiznih rezultatov
- Razlikovati med naključnimi in sistematičnimi napakami in obvladovanju le-teh
- Razumeti pristop k obvladovanju naključnih in sistematičnih napak v analizni kemiji in ga prenesti v raziskovalni delo
- Razumeti pomen metrologije in zagotavljanja sledljivosti meritev in uporabiti principe le teh v raziskovalnem delu

The main goal of the course is to acquire knowledge of some of the analytical methods that the student will use during his girlfriend, the approach to ensuring the traceability of measurements and the assessment of measurement uncertainty and the possibilities of applications to solve specific environmental problems.

The student will be able to:
- To master the principles of some of the most important analytical methods with an emphasis on electrochemical and spectrophotometric methods and CHNS elemental analysis
- Manage the stages of the analytical process: design, implementation, evaluation and processing of analytical results
- Distinguish between random and systematic errors and controlling them
- Understand the approach to managing random and systematic errors in analytical chemistry and transfer it to research work
- Understand the importance of metrology and ensure the traceability of measurements and apply the principles of these in the research work

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- Pregled instrumentalnih tehnik analizne kemije in možnosti uporabe ključnih tehnik potrebnih tekom raziskovalnega dela
- Sposobnost prepoznavanja problema in načrtovanja rešitev
- Vključevanje osnov in principov metrologije v raziskovalni delo

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
- Iskanje in uporaba primerne domače in tuje literature
- Pridobivanje sposobnosti razumevanja različnih pristopov k reševanju konkretnega problema
- Vključevanje znanja v gradnjo hipotez za reševanje problemov ciljano k temi raziskovalnega dela

Students successfully completing this course will acquire:
- An overview of instrumental analytical chemistry techniques and the possibility of using the key techniques required during the research work
- Ability to identify problems and design solutions
- Inclusion of the basics and principles of metrology in research work

Transferable / Key Skills and other attributes:
- Finding and using appropriate domestic and foreign literature
- Acquiring the ability to understand different approaches to solving a specific problem
- Integrating knowledge into the construction of hypotheses to solve problems targeted at the topic of research work

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, laboratorijske vaje

Lectures, Seminar work, Laboratory work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni izpit
50
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PAVLOVIČ, Anja, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET Maja. Fluoride and aluminium in tea (Camellia sinensis L.) – Tea Quality indicators and risk factors for consumers. Molecules 28 (2023) 6396. doi: 10.3390/molecules28176396.
2. PONIKVAR‑SVet, Maja, LIEBMAN, Joel Fredric. Paradoxes and paradigms: the stabilization/resonance energy of some –C(O)– species: acetyl derivatives, metal carbonyls, and amides alike. Structural Chemistry 34 (2023) 51–54. doi: 10.1007/s11224-022-02023-w.
3. LISJAK, Darja, VOZLIČ, Maša, KOSTIV, Uliana, HORÁK, Daniel, MAJARON, Boris, KRALJ, Slavko, ZAJC, Irena, ŽIBERNA, Lovro, PONIKVAR-SVET, Maja. NaYF4NaYF4-based upconverting nanoparticles with optimized phosphonate coatings for chemical stability and viability of human endothelial cells. Methods and applications in fluorescence 10 (2022) 014001. doi: 10.1088/2050-6120/ac41ba.
4. HAN, Jianlin, KISS, Loránd, MEI, Haibo, REMETE, Attila Márió, PONIKVAR-SVET, Maja, SEDGWICK, Daniel Mark, ROMÀN, Raquel, FUSTERO, Santos, MORIWAKI, Hiroki, SOLOSHONOK, V. A. Chemical aspects of human and environmental overload with fluorine. Chemical Reviews 121 (2021) 4678–4742. doi: 10.1021/acs.chemrev.0c01263.
5. ŠTEPEC, Dona, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET, Maja. Measurement uncertainty evaluation and traceability assurance for total fluorine determination in vegetation by fluoride ion selective electrode. Journal of fluorine chemistry 217 (2019) 22-28. doi: 10.1016/j.jfluchem.2018.08.010.