Učni načrt predmeta

Predmet:
Interakcija človek-računalnik
Course:
Human-Computer Interaction
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in sistemi 1 2
Information and Communication Computer Structures and Systems 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-696
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Osnovne vrste interakcij:
ukazna vrstica, izbira menujev, izpolnjevanje formularjev, neposredna manipulacija, razpoznavanje gest

Pomembne človeške lastnosti:
zaznavanje, spomin, vizualna ostrina, hitrost branja, tipkanja, razumevanja avdio posnetkov

Izvajanje opravil:
obdelava informacij, mentalni modeli, vodenje gibov, Fittsov zakon, kognitivna obremenitev, kinematična obremenitev

Razumevanje ciljne funkcije sistema:
tehnike zbiranja informacij, razvoj konceptualnih modelov, analiza zahtev, specifikacije zahtev

Tehnike vizualne komunikacije:
osnovne lastnosti vizualnih spremenljivk, organizacija elementov zaslona, vizualna struktura zaslona

Osnovni elementi uporabniškega vmesnika:
kontrolni elementi, formularji, grafi, tabele, ikone, slike

Vizualna struktura in organizacija:
grupiranje, hierarhija, sorodnost, uravnoteženost.

Razumevanje principov dobrega dizajna uporabniškega vmesnika:
konsistenca, začetna točka, navigacija, vizualno prijetna kompozicija

Barve in tipografija

Snovanje prototipov uporabniškega vmesnika:
osnovni principi, hevristična pravila

Testiranje uporabnosti:
cilji testiranja uporabnosti, proces izvajanja uporabnostnega testa, analiza rezultatov, poročanje o odkritjih in priporočila

Basic interaction styles:
command line, menu selection, form fill-in, direct manipulation, gesture recognition

Important human characteristics:
perception, memory, visual acuity, speed of reading, typing, perception of audio recordings

Task performance:
information processing, mental models, movement control, Fitts’s law, cognitive load, kinematic load

Understanding the target system function:
information collection techniques, developing conceptual models, requirements analysis, requirements specifications.

Visual communication techniques:
characteristics of visual variables, organization of screen elements, visual structure of the screen

Basic elements of user interface:
control elements, forms, graphs, tables, icons, pictures

Visual structure and organization:
grouping, hierarchy, relationship, balance.

Understanding the principles of good interface design:
consistency, starting point, navigation, visually pleasing composition

Colors and typography

User interface prototype design:
basic principles, heuristic rules

Usability testing:
goals of usability testing, process for conducting usability test, data analysis, reported findings and recommendations.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- T. Schlatter, and D. Levinson. Visual Usability. Principles and Practices for Designing Digital Applications. Morgan Kaufmann, 2013. ISBN 978-0-12-398536-1
- D. Wigdor, and D. Wixon. Brave NUI World. Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture. Morgan Kaufmann, 2011. ISBN 978-0-12-382231-4
- G. Salvendy (ed.). Handbook of Human Factors and Ergonomics. Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-52838-9
- G. A. Boy (ed.). The Handbook of Human-Machine Interaction. A Human Centered Design Approach. Ashgate Publishing Limited, 2011. ISBN 978-0-7546-7580-8

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s področjem interakcije človek-računalnik.

Poleg splošnih kompetenc, kot so obvladanje strategij in raziskovalnih metod za reševanje problemov in odločanje, sposobnost uporabe znanja v praksi ter samostojno, odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti, bodo študenti, ki bodo opravili ta predmet, razumeli osnovne koncepte snovanja uporabniških vmesnikov. Pridobili bodo znanje o učinkovitih metodologijah snovanja vmesnikov ter izkušnje za hitro izvedbo prototipov in uporabnostnega testiranja.

The goal of the course is to familiarize the student with the field of human-computer interaction.

Beside general competences, such as to adopt strategies and methods appropriate to problem solving and decision making, ability to apply theory in to practice and to carry out activities in an autonomous, responsible and creative manner, the students completing this course will gain understanding of basic concepts of user interface design. They will get the knowledge of effective interface design methodologies and skills for rapid prototyping and usability testing.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- razumevanje dejstev, ki jih je potrebno upoštevati v procesu snovanja uporabniškega vmesnika in zaslona,
- znanje pravil učinkovite metodologije snovanja uporabniških vmesnikov,
- znanje snovanja in organizacije grafičnih zaslonov in spletnih strani, ki omogočajo hitro in jasno razumljivost in funkcionalnost,
- zmožnost ustrezne izbire barv zaslona in snovanja ikon in drugih elementov grafičnega zaslona,
- zmožnost izvajanja procesa načrtovanja uporabniškega vmesnika vključno z razvojem in testiranjem uporabnosti.

Students successfully completing this course will acquire:
- Understanding of considerations that must be applied to the interface and screen design process,
- Knowledge of the rules for an effective interface design methodology,
- Knowledge of the design and organization of graphical screens and Web pages with fast and accurate comprehension and execution of screen features,
- Ability to choose screen colors and design screen icons and graphics,
- Ability to perform the user interface design process, including interface development and testing.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar, consultancy, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JAKOVLJEVIĆ, Tamara, JANKOVIĆ, Milica M., SAVIĆ, Andrej M., SOLDATOVIĆ, Ivan, ČOLIĆ, Gordana, JERE JAKULIN, Tadeja, PAPA, Gregor, KOVIĆ, Vanja. The relation between physiological parameters and colour modificatons in text background and overlay during reading in children with and without dyslexia. Brain sciences. 2021, vol. 11, no. 5, pp. 1-19, DOI: 10.3390/brainsci11050539.
2. BIASIZZO, Anton, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, VALENČIČ, Eva, PAVLIN, Marko, SANTO-ZARNIK, Marina, BLAŽICA, Bojan, O'KELLY, Damian, PAPA, Gregor. An open-source approach to solving the problem of accurate food-intake monitoring. IEEE access. 2021, vol. 9, pp. 162835-162846, DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3128995.
3. PAVLIN, Marko, NOVAK, Franc, PAPA, Gregor. Low power contactless bioimpedance sensor for monitoring breathing activity. Sensors. 2021, vol. 21, no 6, str. 2081-1-2081-14, DOI: 10.3390/s21062081.
4. ALBANO, Michele, FERREIRA, Luis Lino, DI ORIO, Giovanni, MALÓ, Pedro, WEBERS, Godfried, JANTUNEN, Erkki, GABILONDO, Iosu, VIGUERA, Mikel, PAPA, Gregor. Advanced sensor-based maintenance in real-world exemplary cases. Automatika, 2020, vol. 61, no. 4, pp. 537-553, DOI: 10.1080/00051144.2020.1794192.
5. PAPA, Gregor, POKLUKAR, Špela, KANCILIJA, Aleš, ŠTERK, Marjan, et al. Improving the maintenance of railway switches through proactive approach. Electronics. 2020, vol. 9, no. 8, str. 1260-1-1260-21, DOI: 10.3390/electronics9081260.