Učni načrt predmeta

Predmet:
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme
Course:
Hardware/Software Codesign
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in si stemi 1 2
Information and Communication Computer Structures and System s 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-697
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Biasizzo, B Koroušić Seljak, E. Valenčič, M. Pavlin, M. Santo Zarnik, B. Blažica, D. O'Kelly, G. Papa, "An open-source approach to solving the problem of accurate food-intake monitoring," IEEE access. 2021,
2. G. Papa, “Parameter-less algorithm for evolutionary-based optimization: for continuous and combinatorial problems,” Computational Optimization and Applications, vol. 56, no. 1, pp. 209-229, 2013.
3. G. Papa, and P. Mrak, “Temperature simulations in cooling appliances,” Elektrotehniški vestnik, vol. 78, no. 1, pp. 67-72, 2011.
4. T. Garbolino, and G. Papa, “Genetic algorithm for test pattern generator design, Automatic evolution of circuits,” Applied Intelligence, vol. 32, no. 2, pp. 193-204, 2010.
5. G. Papa, and D. Torkar, “Visual control of an industrial robot manipulator: accuracy estimation,” Journal of Mechanical Engineering, vol. 55, no. 12, pp. 781-787, 2009.