Učni načrt predmeta

Predmet:
Interakcija človek-računalnik II
Course:
Human-Computer Interaction II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Tehnologije znanja 1 1
Information and Communication Knowledge Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-701
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. G. Papa, Š. Poklukar, A. Kancilija, M. Šterk et al. “Improving the maintenance of railway switches through proactive approach. “ Electronics, vol. 9, no. 8, pp. 1260-1-1260-21, 20, doi: 10.3390/electronics9081260.
2. M. Albano, L. L. Ferreira, G. Di Orio, Giovanni, P. Maló, G. Webers, E. Jantunen, I. Gabilondo, M. Viguera, G. Papa. “Advanced sensor-based maintenance in real-world exemplary cases,” Automatika, vol. 61, no. 4, pp. 537-553, 2020, doi: 10.1080/00051144.2020.1794192
3. Š. Poklukar, G. Papa, F. Novak. “A formal framework of human-machine interaction in proactive maintenance : MANTIS experience. “ Automatika, vol. 58, no. 4, 2018, pp. 450-459, doi: 10.1080/00051144.2018.1465226
4. G. Papa, B. Koroušić-Seljak, P. Korošec, M. Piletič, I. Hren, M. Pavlin. “Innovative pocket-size Bluetooth kitchen scale.“ Agro food industry hi-tech, vol. 29, no. 5, pp. 29-32, 2018
5. T. Jakovljević, G. Papa. “The role of physiological sensors in dyslexia treatment.“ Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017, pp. 325-328, 2017