Učni načrt predmeta

Predmet:
Interakcija človek-računalnik II
Course:
Human-Computer Interaction II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in sistemi 1 1
Information and Communication Computer Structures and Systems 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-701
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Vrste interakcij:
pregled tradicionalnih vrst interakcij, trendi v smeri naravnih uporabniških vmesnikov

Lastnosti zaznavanja zaslonov na dotik:
zaznani objekti, zaznana informacija, lastnosti zaslonov

Sistem osnovan na gestah:
lastnosti jezika gest, model jezika gest, osnovan na stanjih in prehodih med njimi

Vizualno zaznavanje:
lastnosti vizualnih spremenljivk, organizacija elementov zaslona, metodologija sledenja oči

Vizualizacija informacije:
principi vizualne predstavitve, strukture informacij, predstavitvene strategije, navigacijske strategije, interakcijske strategije

Taksonomije kakovosti v interakciji človek-računalnik:
kakovost storitve, kakovost izvedbe

Testiranje uporabnosti:
cilji testiranja uporabnosti, raziskovalna študija, ocenjevalni test, verifikacijski test, uporabnostno testiranje v specifičnih domenah

Interaction styles:
overview of traditional interaction styles, current trends toward natural user interfaces

Taxonomy of touch screen sensing properties:
sensed objects, sensed information, display properties

Gesture system:
properties of a gesture language, mode and flow model of a gesture language

Visual perception:
characteristics of visual variables, organization of screen elements, eye-tracking methodology

Information visualization:
principles of visual representation, information structures, presentation strategies, navigation strategies, interaction strategies

Taxonomies of quality of multimodal human-computer interaction:
quality of service, quality of experience

Usability testing:
goals of usability testing, exploratory study, assessment test, verification test, usability testing in specific domains

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- T. Schlatter, and D. Levinson. Visual Usability. Principles and Practices for Designing Digital Applications. Morgan Kaufmann, 2013. ISBN 978-0-12-398536-1
- D. Wigdor, and D. Wixon. Brave NUI World. Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture. Morgan Kaufmann, 2011. ISBN 978-0-12-382231-4
- G. Salvendy (ed.). Handbook of Human Factors and Ergonomics. Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-52838-9
- G. A. Boy (ed.). The Handbook of Human-Machine Interaction. A Human Centered Design Approach. Ashgate Publishing Limited, 2011. ISBN 978-0-7546-7580-8

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z glavnimi principi in novimi trendi s področja interakcija človek-računalnik.

Poleg splošnih kompetenc, kot so obvladanje strategij in raziskovalnih metod za reševanje problemov in odločanje, sposobnost uporabe znanja v praksi ter samostojno, odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti, bodo študenti, ki bodo opravili ta predmet, razumeli lastnosti vizualne percepcije in z njo povezane strategije in tehnike vizualizacije informacij. Pridobili bodo znanje o tradicionalnih načinih interakcije in spoznali principe snovanja naravnih uporabniških vmesnikov. Pridobili bodo tudi znanje in izkušnje za izvedbo uporabnostnega testiranja. Sposobni bodo tudi generirati kreativne rešitve interakcije na osnovi najnovejših tehnologij.

The goal of the course is to acquaint the student with the main principles and novel trends of human-computer interaction.

Beside general competences, such as to adopt strategies and methods appropriate to problem solving and decision making, ability to apply theory in to practice and to carry out activities in an autonomous, responsible and creative manner, the students completing this course will gain understanding of visual perception and associated information visualization strategies and techniques. They will get the knowledge of traditional interaction styles and learn the principles of designing natural user interfaces. They will also get the knowledge and skills for performing usability testing. They will also achieve the ability to generate creative solutions for interactions based on the latest technologies.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- poznavanje osnovnih principov in tehnik vizualizacije informacij
- pregled nad tradicionalnimi načini interakcije
- razumevanje konceptov in načrtovalskih tehnik snovanja naravnih uporabniških vmesnikov
- poznavanje taksonomije sistemov z zasloni na dotik in z njo povezane lastnosti jezika kretenj
- zmožnost snovanja uporabniških vmesnikov, izbire ustrezne hevristike za evalvacijo dane interakcije
- sposobnost učinkovitega sodelovanja pri tehnoloških rešitvah in razvojnih projektih, kjer je poudarek na interakciji človeka s kibernetskimi sistemi
- sposobnost uporabe učinkovitih metod za zaznavo informacij

Students successfully completing this course will acquire:
- Knowledge of basic principles and techniques of information visualization
- Overview of traditional interaction styles
- Understanding of concepts and design techniques of natural user interfaces
- Knowledge of the taxonomy of touch screen systems and associated properties of gesture language
- Ability to develop user interfaces and to select proper usability heuristics for evaluation of given interaction
- Ability to efficiently cooperate at technological solutions and developmental projects, where the emphasis is on the human – cyber system interaction
- Ability to apply effective methods for detection of information

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar, consultancy, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JAKOVLJEVIĆ, Tamara, JANKOVIĆ, Milica M., SAVIĆ, Andrej M., SOLDATOVIĆ, Ivan, ČOLIĆ, Gordana, JERE JAKULIN, Tadeja, PAPA, Gregor, KOVIĆ, Vanja. The relation between physiological parameters and colour modificatons in text background and overlay during reading in children with and without dyslexia. Brain sciences. 2021, vol. 11, no. 5, pp. 1-19, DOI: 10.3390/brainsci11050539.
2. BIASIZZO, Anton, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, VALENČIČ, Eva, PAVLIN, Marko, SANTO-ZARNIK, Marina, BLAŽICA, Bojan, O'KELLY, Damian, PAPA, Gregor. An open-source approach to solving the problem of accurate food-intake monitoring. IEEE access. 2021, vol. 9, pp. 162835-162846, DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3128995.
3. PAVLIN, Marko, NOVAK, Franc, PAPA, Gregor. Low power contactless bioimpedance sensor for monitoring breathing activity. Sensors. 2021, vol. 21, no 6, str. 2081-1-2081-14, DOI: 10.3390/s21062081.
4. ALBANO, Michele, FERREIRA, Luis Lino, DI ORIO, Giovanni, MALÓ, Pedro, WEBERS, Godfried, JANTUNEN, Erkki, GABILONDO, Iosu, VIGUERA, Mikel, PAPA, Gregor. Advanced sensor-based maintenance in real-world exemplary cases. Automatika, 2020, vol. 61, no. 4, pp. 537-553, DOI: 10.1080/00051144.2020.1794192.
5. PAPA, Gregor, POKLUKAR, Špela, KANCILIJA, Aleš, ŠTERK, Marjan, et al. Improving the maintenance of railway switches through proactive approach. Electronics. 2020, vol. 9, no. 8, str. 1260-1-1260-21, DOI: 10.3390/electronics9081260.