Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja
Course:
Advanced Approaches to Planning and Scheduling
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in sistemi 1 1
Information and Communication Computer Structures and Systems 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-702
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Albano, L. L. Ferreira, G. Di Orio, Giovanni, P. Maló, G. Webers, E. Jantunen, I. Gabilondo, M. Viguera, G. Papa, “Advanced sensor-based maintenance in real-world exemplary cases,” Automatika, vol. 61, no. 4, pp. 537-553, 2020, doi: 10.1080/00051144.2020.1794192
2. R. Hribar, P. Potočnik, J. Šilc, G. Papa, “A comparison of models for forecasting the residential natural gas demand of an urban area,” Energy, vol. 167, pp. 511-522, 2019, doi: 10.1016/j.energy.2018.10.175
3. G. Papa, “Parameter-less algorithm for evolutionary-based optimization: for continuous and combinatorial problems,” Computational Optimization and Applications, vol. 56, no. 1, pp. 209-229, 2013
4. P. Korošec, U. Bole, and G. Papa, “A multi-objective approach to the application of real-world production scheduling,” Expert Systems with Applications, vol. 40, no. 15, pp. 5839-5853, 2013
5. P. Korošec, and G. Papa, “Metaheuristic approach to transportation scheduling in emergency situations,” Transport, vol. 28, no. 1, pp. 46-59, 2013.