Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredne računalniške strukture in sistemi
Course:
Advanced Computer Structures and Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in sistemi 1 1
Information and Communication Computer Structures and Systems 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-703
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. G. Raut, A. Biasizzo, N. Dhakad, N. Gupta, G. Papa, S. K. Vishvakarma, "Data multiplexed and hardware reused architecture for deep neural network accelerator," Neurocomputing 486: 147-159, 2022
2. G. Papa, “Parameter-less algorithm for evolutionary-based optimization: for continuous and combinatorial problems,” Computational Optimization and Applications, vol. 56, no. 1, pp. 209-229, 2013.
3. A. Biasizzo, F. Novak, and P. Korošec, “A multi-alphabet arithmetic coding hardware implementation for small FPGA devices,” Journal of Electrical Engineering, vol. 64, no. 1, pp. 44-49, 2013.
4. P. Korošec, M. Vajteršic, J. Šilc, and R. Kutil, “Multi-core implementation of the differential antstigmergy algorithm for numerical optimization,” Journal of Supercomputing, vol. 63, no. 3, pp. 757– 772, 2013.
5. K. Tashkova, P. Korošec, and J. Šilc, “A Distributed Multilevel Ant-Colony Algorithm for the Multi-Way Graph Partitioning,” International Journal of Bio-Inspired Computation, vol. 3, no. 5, pp. 286-296, 2011.