Učni načrt predmeta

Predmet:
Tehnologije semantičnega spleta
Course:
Semantic Web Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Tehnologije znanja 1 2
Information and Communication Knowledge Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-708
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dunja Mladenić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. STARC, Janez Jožef, MLADENIĆ, Dunja. Joint learning of ontology and semantic parser from text. Intelligent data analysis, ISSN 1088-467X. [Print ed.], 2017, vol. 21, no. 1, pp. 19-38.
2. NOVALIJA, Inna, MLADENIĆ, Dunja. Applying semantic technology to business news analysis. Applied artificial intelligence, ISSN 0883-9514, 2013, vol. 27, no. 6, str. 520-550, doi: 10.1080/08839514.2013.805600.
3. MORARU, Alexandra, MLADENIĆ, Dunja. A framework for semantic enrichment of sensor data. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), JAREC, Iva (ur.), BEKIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the ITI 2012, (CIT = Jounal of computing and information technology, ISSN 1330-1136). Zagreb: University of Zagreb: University Computing Centre, cop. 2012, vol. 20, no. 3, str. 167-173, doi: 10.2498/cit.1002093.
4. TRAMPUŠ, Mitja, MLADENIĆ, Dunja. Constructing domain tempates with concept hierarchy as background knowledge. Informacinąes technologijos ir valdymas, ISSN 1392-124X, 2014, vol. 43, no. 4, pp. 414-432.
5. KARLOVČEC, Mario, MLADENIĆ, Dunja, GROBELNIK, Marko, JERMOL, Mitja. Conceptualization of science using collaboration and competences. Electronic library, ISSN 0264-0473, 2016, vol. 34, no. 1, str. 2-23, doi: 10.1108/EL-01-2014-0015.