Učni načrt predmeta

Predmet:
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost
Course:
Computational Scientific Discovery and e-Science
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Tehnologije znanja 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Knowledge Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-709
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Sašo Džeroski
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Tanevski, J., Todorovski, L., and Džeroski, S. (2016). Learning stochastic process-based models of dynamical systems from knowledge and data. BMC systems biology 10: 30- 1-30-17. DOI: 10.1186/s12918-016-0273-4.
2. Tanevski, J., Todorovski, L., and Džeroski, S. (2016). Process-based design of dynamical biological systems. Scientific reports 6: 34107-1-34107-13. DOI: 10.1038/srep34107.
3. Simidjievski, N., Todorovski, L., and Džeroski, S. (2016). Modeling dynamic systems with efficient ensembles of process-based models. PloS one 11 (4): 0153507-1-0153507-27. DOI: 10.1371/journal.pone.0153507.
4. Simidjievski, N., Todorovski, L., and Džeroski, S. (2015). Predicting long-term population dynamics with bagging and boosting of process-based models. Expert Systems with Applications 42 (22): 8484-8496. DOI: 10.1016/j.eswa.2015.07.004.
5. Tanevski, J., Todorovski, L., Kalaidzidis, Y., and Džeroski, S. (2015). Domain-specific model selection for structural identification of the Rab5-Rab7 dynamics in endocytosis. BMC systems biology 9: 31-1- 31-17. DOI: 10.1186/s12918-015-0175-x.