Učni načrt predmeta

Predmet:
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju
Course:
Systems and Techniques of Decision Support
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Tehnologije znanja 1 2
Information and Communication Knowledge Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-710
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marko Bohanec
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor
50
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Bohanec, Odločanje in modeli [Decision-Making and Models]. 1. ponatis. DMFA - založništvo, 2012. ISBN 961-212-190-7
2. M. Bohanec, Decision making: A computer-science and information-technology viewpoint. Interdisciplinary Description of Complex Systems 7(2), 22-37, 2009.
3. Bohanec, M., Vrbanić, I., Bašić, I., Debelak, K., Štrubelj, L.: A decision-support approach to severe accident management in nuclear power plants. Journal of Decision Systems, 13 p., 2020.
4. Bohanec, M.: From data and models to decision support systems: Lessons and advice for the future. EURO Working Group on DSS: A tour of the DSS developments over the last 30 years (eds. Zaraté, P., Papathanasiou, J., Freire de Sousa, J.), Integrated series in information systems, Cham: Springer, doi: 10.1007/978-3-030-70377-6_11, 191-211, 2021.
5. Bohanec, M.: DEX (Decision EXpert): A qualitative hierarchical multi-criteria method. Multiple Criteria Decision Making (ed. Kulkarni, A.J.), Studies in Systems, Decision and Control 407, Singapore: Springer, doi: 10.1007/978-981-16-7414-3_3, 39-78, 2022.