Učni načrt predmeta

Predmet:
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju
Course:
Systems and Techniques of Decision Support
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Tehnologije znanja 1 2
Information and Communication Knowledge Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-710
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marko Bohanec
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva. disciplines or computer science.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod:
odločanje in podpora pri odločanju, odločitveni proces, komponente odločanja, vrste odločanja, discipline, ki se ukvarjajo z odločanjem

Odločitvena analiza:
metode in tehnike modeliranja v odločitveni analizi, odločanje v negotovosti in s tveganjem, odločitvene tabele

Odločitveni modeli:
odločitvena drevesa, diagrami vpliva, večkriterijski modeli, metode tipa MAUT, analitični hierarhični proces (AHP), metode kvalitativnega večkriterijskega modeliranja (metoda DEX)

Izbrane aplikacije odločitvenega modeliranja

Programi za odločitveno modeliranje:
MS Excel, Logical Decisions, DEXi in podobni

Praktično usposabljanje:
praktična uporaba izbranih tehnik in orodij za podporo pri odločanju

Introduction:
decision making and decision support, decision process, components of decision making, taxonomy of decisions, disciplines related to decision making

Decision analysis:
modeling methods and techniques of decision analysis, decision making under risk and strict uncertainty, decision tables

Decision models:
decision trees, influence diagrams, multi-criteria models, MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) methods, Analytic Hierarchy Process (AHP), qualitative multi-criteria modeling (method DEX)

Selected applications of decision modeling

Decision modeling software:
MS Excel, Logical Decisions, DEXi and alike

Practical training:
practical use of selected decision support techniques and tools

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
Greco, S., Ehrgott, M., Figueira, J.: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Springer, 2016. ISBN 978-1-4939-3094-4.
M. Bohanec: Odločanje in modeli. DMFA - založništvo, 1. ponatis, 2012. ISBN 978-961-212-190-7.
Bohanec, M.: DEXi: Program for Multi-Attribute Decision Making, User's Manual, Version 5.04. IJS Report DP-13100, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, 2020.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je spoznati metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih realnih odločitvenih problemov. Poudarek je na spoznavanju in obvladovanju osnovnih metod odločitvene analize in večkriterijskega modeliranja ter na njihovi uporabi v praksi pri reševanju zahtevnih odločitvenih problemov.

The aim of this course is to learn methods, techniques and systems for supporting complex real-life decision-making tasks. Special emphasis is on learning and mastering basic methods of decision analysis and multi-criteria modeling, and their practical applications for solving complex decision problems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta bodo pridobili:
- razumevanje konceptov odločanja, odločitvenih procesov in sistemov za podporo pri odločanju
- znanja o pristopih odločitvene analize in razumevanje izbranih metod odločitvenega modeliranja
- sposobnost identificirati odločitveni problem ter opredeliti njegove lastnosti in komponente
- veščine izdelave odločitvenega modela in njegove uporabe za reševanje realnega odločitvenega problema
- veščine uporabe računalniške programske opreme za podporo pri odločanju

Knowledge and understanding:
Students successfully completing this course will acquire:
- understanding the concepts of decision making, decision processes and decision support systems
- understanding the approaches of decision analysis and selected decision modeling methods
- the ability to identify decision problems and specify its properties and components
- the ability to develop and apply a decision model in real-life decision problems
- skills for using decision support and decision modeling software

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, samostojno delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor
50
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Bohanec, Odločanje in modeli [Decision-Making and Models]. 1. ponatis. DMFA - založništvo, 2012. ISBN 961-212-190-7
2. Gjoreski, M., Kuzmanovski, V., Bohanec, M.: BAG-DSM: A method for generating alternatives for hierarchical multi-attribute decision models using Bayesian optimization. Algorithms 15(6) 197: 1--22,, 2022.
3. Bohanec, M., Vrbanić, I., Bašić, I., Debelak, K., Štrubelj, L.: A decision-support approach to severe accident management in nuclear power plants. Journal of Decision Systems, 13 p., 2020.
4. Bohanec, M.: From data and models to decision support systems: Lessons and advice for the future. EURO Working Group on DSS: A tour of the DSS developments over the last 30 years (eds. Zaraté, P., Papathanasiou, J., Freire de Sousa, J.), Integrated series in information systems, Cham: Springer, doi: 10.1007/978-3-030-70377-6_11, 191-211, 2021.
5. Bohanec, M.: DEX (Decision EXpert): A qualitative hierarchical multi-criteria method. Multiple Criteria Decision Making (ed. Kulkarni, A.J.), Studies in Systems, Decision and Control 407, Singapore: Springer, doi: 10.1007/978-981-16-7414-3_3, 39-78, 2022.