Učni načrt predmeta

Predmet:
Spletne tehnologije in programski jeziki
Course:
Web Technologies and Programming Languages
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Digitalna transformacija 1 2
Information and Communication Digital Transformation 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-712
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Pavle Boškoski
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Pisni izpit
50 %
Written exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. P. Boškoski. Towards digital transformation : implementation experience. International Conference on Information Society and Information Technologies - ISIT 2017, Novo mesto: Faculty of Information Studies 2017.
2. N. Damij, P. Boškoski, M. Bohanec, B. Mileva-Boshkoska. Ranking of business process simulation software tools with DEX/QQ hierarchical decision model. PloS one, 11 (2), 1-16, 2016.
3. B. Mileva-Boshkoska, M. Bohanec, P. Boškoski, Đ. Juričić. Copula-based decision support system for quality ranking in the manufacturing of electronically commutated motors. Journal of intelligent manufacturing, 26 (2), 281-293, 2015.
4. A. Debenjak, P. Boškoski, B. Musizza, M. Kern, A. Biček. Informacijska arhitektura za proizvodno analitiko. Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo, ISSN 1318-7279, 23 (4), 284-288, 2017.
5.