Učni načrt predmeta

Predmet:
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije
Course:
Text/Multimedia Mining and Semantic Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Tehnologije znanja 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd level Knowledge Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-716
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
10 15 125 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dunja Mladenić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni zagovor
25 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠTAJNER, Tadej, MLADENIĆ, Dunja. Cross-lingual document similarity estimation and dictionary generation with comparable corpora. Knowledge and information systems. [Print ed.]. 2019, vol. 58, no. 3, str. 729-743. ISSN 0219-1377.
2. D. Mladenić, and M. Grobelnik, Automatic text analysis by artificial intelligence. Informatica, ISSN 0350-5596, 2013, 37:1, pp. 27-33.
3. J. Starc, D. Mladenić. Joint learning of ontology and semantic parser from text. Intelligent data analysis, ISSN 1088-467X, 2017, vol. 21, no. 1, pp. 19-38.
4. M. Karlovčec, B. Lužar, D. Mladenić. Core-periphery dynamics in collaboration networks : the case study of Slovenia. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2016, vol. 109, iss. 3, pp. 1561-1578.
5. BELYAEVA, Evgenia, KOŠMERLJ, Aljaž, MLADENIĆ, Dunja, LEBAN, Gregor. Automatic estimation of news values reflecting importance and closeness of news events. Informatica : an international journal of computing and informatics. [Tiskana izd.]. Dec. 2018, vol. 42, no. 4, str. 527-533. ISSN 0350-5596.