Učni načrt predmeta

Predmet:
Računska sistemska biologija
Course:
Computational Systems Biology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Tehnologije znanja 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Knowledge Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-717
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Kristina Gruden
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
25 %
Oral defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Radivojac, P., ..., Džeroski, S., et al. A large-scale evaluation of computational protein function prediction, Nature Methods 10(3):221-7, 2013.
2. Carotenuto, M., ..., Džeroski, S., et al. Neuroblastoma tumorigenesis is regulated through the Nm23- H1/h-Prune C-terminal interaction. Scientific Reports, 3:1351, 2013.
3. Škunca, N., Bošnjak, M., Kriško, A., Panov, P., Džeroski, S., Šmuc, T. Phyletic profiling with cliques of orthologs Is enhanced by signatures of paralogy relationships. PLOS Computational Biology, 9(1): e1002852, 2013.
4. Miljkovic, D., Stare, T., Mozetič, I., Podpečan, V., Petek, M., Witek, K., Dermastia, M., Lavrač, N., Gruden, K. Signalling network construction for modelling plant defence response. PLoS ONE, 7(12): e51822, 2012.
5. Ramšak, Ž., Baebler, Š., Rotter, A., Korbar, M., Mozetič, I., Usadel, B., Gruden, K. GoMapMan : integration, consolidation and visualization of plant gene annotations within the MapMan ontology. Nucleic Acids Research, 42: D1167-D1175, 2014.