Učni načrt predmeta

Predmet:
Podpora pri odločanju
Course:
Decision Support
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Tehnologije znanja 1 1
Information and Communication Knowledge Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-718
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marko Bohanec
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni ali ustni izpit
50 %
Written or oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
25 %
Oral defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Bohanec, Odločanje in modeli: 1. ponatis. DMFA - založništvo, 2012. ISBN 961-212-190-7.
2. Trdin, N., Bohanec, M.: Extending the multi-criteria decision making method DEX with numeric attributes, value distributions and relational models. Central European Journal of Operations Research, 1-24, 2018.
3. Bohanec, M.: From data and models to decision support systems: Lessons and advice for the future. EURO Working Group on DSS: A tour of the DSS developments over the last 30 years (eds. Zaraté, P., Papathanasiou, J., Freire de Sousa, J.), Integrated series in information systems, Cham: Springer, doi: 10.1007/978-3-030-70377-6_11, 191-211, 2021.
4. Bohanec, M., Tartarisco, G., Marino, F., Pioggia, G., Puddu, P.E., Schiariti, M.S., Baert, A., Pardaens, S., Clays, E., Vodopija, A., Luštrek, M.: HeartMan DSS: A decision support system for self-management of congestive heart failure. Expert Systems with Applications 186, 115688}, 2021.
5. Bohanec, M.: DEX (Decision EXpert): A qualitative hierarchical multi-criteria method. Multiple Criteria Decision Making (ed. Kulkarni, A.J.), Studies in Systems, Decision and Control 407, Singapore: Springer, doi: 10.1007/978-981-16-7414-3_3, 39-78, 2022.