Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar I
Course:
Seminar I
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja vsi 1 2
Information and Communication Technologies, 3rd cycle all 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-719
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Marko Debeljak
Sodelavci / Lecturers:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivom izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin ter s posredovanjem ugotovitev v obliki ustne predstavitve seminarja.

Students will develop the ability to follow and identify current scientific research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the-art knowledge in the field of information and communication technologies. Students will also face the challenge of writing a written review of the selected topics and by sharing their findings through oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Znanstvena literatura s področja seminarja ter literatura s področja pisnega in ustnega komuniciranja s strokovno javnostjo. / Scientific literature from the field of the seminar and literature on written and oral communication with the professional public.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih strokovnih in znanstvenih problemov, sodobnih metodološki pristopov k njihovi razrešitvi in najnovejših rezultatov ter novih znanstvenih metodoloških izzivov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Pomemben cilj je tudi sposobnost pisnega celostnega povzemanja obravnavanih znanstvenih vsebin in posredovanje ugotovitev v obliki ustne predstavitve in uporabe znanstvenih argumentov v kritični ustni komunikaciji z znanstveno javnostjo.

The aim of the course is to learn about current research problems, modern methodological approaches to their solutions and the latest achievements in the field of information and communication technologies. An important goal is also the ability to write a comprehensive review of the selected scientific subject and to share their findings in the form of oral presentations. In addition, they will practice the use of scientific arguments in critical oral communication with the scientific community.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava pisnega poročila, njegova predstavitev ter suverena ustna komunikacija o obravnavanih vsebinah.

Študenti bodo izpopolnili sposobnosti kritičnega spremljanja ter poznavanja sodobnih znanstvenih raziskav in dosežkov na izbranem področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisnega povzemanja obravnavane vsebine ter njene suverene predstavitve in ustnega komuniciranja z znanstveno javnostjo.

Expected results are a written report, its presentation and convincing oral communication on the topics discussed.

Students will improve their ability to critically review the state-of-the-art of modern scientific research and achievements in the selected field of information and communication technologies. They will be able to perform a critical evaluation and relevance of the publications in scientific literature that will be given in the written report. In addition, they will improve their skills in presentation and oral communication with the scientific community.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, druge metode

Lectures, seminar, consultations, other methods

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisna seminarska naloga
70
Written seminar work
Ustna predstavitev z zagovorom seminarske naloge
30
Oral presentation with the defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MARZIDOVŠEK, Martin, PODPEČAN, Vid, CONTI, Erminia, DEBELJAK, Marko, MULDER, Christian. BEFANA : a tool for biodiversity-ecosystem functioning assessment by network analysis. Ecological modelling. [Print ed.]. 2022, vol. 471, str. 110065-1-110065-6, ilustr. ISSN 0304-3800. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2022.110065.
2. SANDÉN, Taru, WAWRA, Anna, BERTHOLD, Helene, MILOCZKI, Julia, SCHWEINZER, Agnes, GSCHMEIDLER, Brigitte, SPIEGEL, Heide, DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta. TeaTime4Schools : using data mining techniques to model litter decomposition in austrian urban school soils. Frontiers in ecology and evolution. 2021, vol. 9, str. 703794-1-703794-9, ilustr. ISSN 2296-701X. DOI: 10.3389/fevo.2021.703794.
3. WALL, David P., DELGADO, Antonio, O'SULLIVAN, Lilian, CREAMER, Rachel, TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, HENRICKSEN, Christian B., DEBELJAK, Marko. A decision support model for assessing the water regulation and purification potential of agricultural soils across Europe. Frontiers in sustainable food systems. [in press] 2020, 15 str. ISSN 2571-581X. DOI: 10.3389/fsufs.2020.00115
4. SANDÉN, Taru, TRAJANOV, Aneta, SPIEGEL, Heide, KUZMANOVSKI, Vladimir, SABY, Nicolas, PICAUD, Calypso, HENRIKSEN, Christian B. H., DEBELJAK, Marko. Development of an agricultural primary productivity decision support model : a case study in France. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 58-1-58-13. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00058
5. DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, et al. A field-scale decision support system for assessment and management of soil functions. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 115-115-14. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00115