Učni načrt predmeta

Predmet:
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja
Course:
Methodology and Evaluation in Knowledge Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Tehnologije znanja 1 1
Information and Communication Knowledge Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-720
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marko Robnik Šikonja
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Priprava metodologije za znanstven članek
50 %
Preparing a methodology for scientific paper
Seminarska naloga
35 %
Seminar work
Javna predstavitev seminarske naloge
15 %
Public presentation of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MIOK, Kristian, ŠKRLJ, Blaž, ZAHARIE, Daniela, ROBNIK ŠIKONJA, Marko. To BAN or not to BAN: Bayesian attention networks for reliable hate speech detection. Cognitive computation. 2021
2. MARTINC, Matej, POLLAK, Senja, ROBNIK-ŠIKONJA, Marko: Supervised and Unsupervised Neural Approaches to Text Readability. Computational Linguistics, 1–39, 2021
3. KRALJ, Jan, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, LAVRAČ, Nada. NetSDM : semantic data mining with network analysis. Journal of machine learning research, 2019, vol. 20, str. 1-50
4. KRANJC, Janez, ORAČ, Roman, PODPEČAN, Vid, LAVRAČ, Nada, ROBNIK ŠIKONJA, Marko. ClowdFlows: online workflows for distributed big data mining. FGCS, 2017, vol. 68, pp. 38-58
5. ROBNIK ŠIKONJA, Marko. Data generators for learning systems based on RBF networks. IEEE transactions on neural networks and learning systems, May 2016, vol. 27, no. 5, pp. 926-938, 41(16):7524-7535.