Učni načrt predmeta

Predmet:
Računalniška ustvarjalnost
Course:
Computational Creativity
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Tehnologije znanja 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Knowledge Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-721
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Martin Žnidaršič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni ali ustni izpit
40 %
Written or oral exam
Seminarska naloga
30 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
30 %
Oral defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. B. Fele, J. Babič, S. Pollak, M. Žnidaršič, Evaluation of Curriculum Learning Algorithms using Computational Creativity Inspired Metrics, 13th International Conference on Computational Creativity, Bolzano, Italy, 2022.
2. M. T. Llano, R. Hepworth, S. Colton, J. Gow, J. Charnley, N. Lavrač, M. Žnidaršič, M. Perovšek, M. Granroth-Wilding, and S. Clark, Baseline Methods for Automated Fictional Ideation In Proceedings of the International Conference on Computational Creativity. 2014.
3. P. Tomašič, M. Žnidaršič, G. Papa, Implementation of a slogan generator In: The Fifth International Conference on Computational Creativity, 2014.
4. M. Žnidaršič, S. Pollak, D. Miljković, J. Kranjc, N. Lavrač, Identifying creative fictional ideas In: Discovery science : book of abstracts, 2014.
5. P. Tomašič, G. Papa, M. Žnidaršič, Automated slogan production using a genetic algorithm. In: Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the Student Workshop on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2014, 13 September 2014, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, pp. 55-66, 2014.