Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredne jezikovne tehnologije
Course:
Advanced Language Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Tehnologije znanja 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Knowledge Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-724
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Senja Pollak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni ali ustni izpit
50 %
Written or oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
25 %
Oral defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Y. Scherrer, T. Erjavec. Modernising historical Slovene words. Natural language engineering, ISSN 1351-3249, 2016, vol. 22, no. 6, str. 881-905.
2. T. Erjavec, The IMP historical Slovene language resources. Language resources and evaluation, 23 str., doi: 10.1007/s10579-015-9294-7, 2015.
3. T. Erjavec, MULTEXT-East. V: Ide, N. (ur.), Pustejovsky , J. (ur.), Handbook of linguistic annotation. Amsterdam: Springer. 2017, str. 441-462.
4. D. Divjak, S. Sharoff, T. Erjavec. Slavic corpus and computational linguistics. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2017, vol. 25, no. 2, str. 171-198, doi: 10.1353/jsl.2017.0008.
5. T. Erjavec, N. Ljubešić, N. Logar. The slWaC corpus of the Slovene Web. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, Mar. 2015, vol. 39, no. 1, str. 35-42.