Učni načrt predmeta

Predmet:
Individualno raziskovalno delo 3
Course:
Individual Research Work 3
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 3 5
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 3 5
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-727
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 570 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje.

Completed second cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Raziskovalno delo je s področja študijskega programa kandidata in poteka pod vodstvom mentorja oziroma mentorske skupine. Namenjeno je pripravi znanstvenih objav in doktorske disertacije.

Research work from the field of the candidate’s study programme is conducted under the leadership of a supervisor or group of supervisors. It is intended for preparation of scientific publications and doctoral dissertation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Zaradi hitrega razvoja področij študija temeljne študijske vire določi mentor individualno. / Because of the
fast development of the study areas the fundamental learning resources are defined individually by the
supervisor.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študenti se usposobijo za obvladovanje sodobnih specifičnih raziskovalnih metod in tehnik na področju svojega doktorskega študija.

Candidates are trained to master up-to-date specific research methods and techniques in the field of their doctoral studies.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Predmet gradi na sposobnostih pridobljenih pri predmetih Individualno raziskovalno delo 1 in Individualno raziskovalno delo 2.

Predmet pripravlja študenta na samostojno raziskovalno delo.

Predmet usposablja študenta za pisanje znanstvenih objav s svojega študijskega področja.

The course builds on outcomes obtained at Individual Research Work 1 and Individual Research Work 2.

The student is prepared for independent research work.

The students are preparing scientific publications from their research field.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Konzultacije, individualno raziskovalno delo

Consultations, individual research work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Študent v sodelovanju z mentorjem pripravi poročilo na obrazcu Poročilo o individualnem raziskovalnem delu, ki se nahaja med gradivi na e-študentu. V poročilu opiše raziskovalne probleme, s katerimi se je v tem obdobju ukvarjal, dosežene rezultate in morebitne publikacije. Oriše tudi smernice za nadaljnje delo. Poročilo pregleda in odobri mentor. Poročilo se odda v tajništvo MPŠ v pisni in elektronski obliki na info@mps.si.
100
Candidates, in collaboration with their supervisors, shall also prepare a report. The form for the report is available at Materials in e-student. In the report they describe their research problems, important results and possible publications in the reporting period as well as the direction for future work. The report is examined and approved by the supervisor. Thereport is submitted to IPS Secretariat in written and electronic form to info@mps.si.
Pogoj: Opravljen Seminar III.
Condition: Completed Seminar III.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Nosilci predmeta so predstojniki študijskega progama, sodelavci so mentorji, ki so uveljavljeni visokošolski učitelji oz. raziskovalci. Reference vsakega od 4 predstojnikov so podane v nadaljevanju. / The course leaders are heads of programmes and are assisted by supervisor is an established university teachers or senior researchers. References of each of 4 heads of programmes follow.
2. JARC, Giacomo, MATHENGATTIL, Shahla Yasmin, MIHAILOVIĆ, Dragan, PRELOVŠEK, Peter, FAUSTI, Daniele, et al. Cavity-mediated thermal control of metal-to-insulator transition in 1T−TaS2. Nature. [Online ed.]. 19 Oct. 2023, vol. 622, iss. 7983, str. 487-492, ilustr. ISSN 1476-4687
3. LUČIĆ, Mavro, MIKAC, Nevenka, VDOVIĆ, Neda, BAČIĆ, Niko, DINIS, Pedro, MILAČIČ, Radmila. Distinguishing between natural and anthropogenic sources of potentially toxic elements in sedimentary materials along the Sava River (Slovenia, Croatia). Applied geochemistry. [Print ed.]. 2023, vol. 151, str. 105619-1-105619-11. ISSN 0883-2927
4. SARKAR, Ankita, ŠADL, Matej, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, DRNOVŠEK, Silvo, ROJAC, Tadej, BRENNECKA, Geoff, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MALIČ, Barbara. Influence of neutron and gamma irradiation on the electrocaloric properties of Mn-doped 0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.1PbTiO3 ceramics. JPhys energy. Oct. 2023, vol. 5, no. 4, [article no.] 045006, str. 1-12, ilustr. ISSN 2515-7655
5. ŠKRLJ, Blaž, KRALJ, Jan, KONC, Janez, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, LAVRAČ, Nada. Deep node ranking for neuro-symbolic structural node embedding and classification. International journal of intelligent systems. [Print ed.]. 2022, vol. 37, iss. 1, str. 914-943, ilustr. ISSN 0884-8173