Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar III
Course:
Seminar III
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 3 5
Sensor Technologies, 3rd cycle / 3 5
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-731
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marina Dermastia
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje.

Completed second-cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju senzorskih tehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivi izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin v obliki članka ter s posredovanjem ugotovitev v obliki neposrednega ustnega komuniciranja.

Students will develop the ability to follow and identify current scientific research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the -art knowledge in the field of sensor technologies. Students will also face with the challenges of writing a written review of the selected topics as a paper and by sharing of their findings with oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Znanstvena literatura s področja seminarja. / Scientific literature from the field of the seminar.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet nadgrajuje pridobljeno znanje pri predmetih Seminar I in Seminar II, cilj predmeta je pripraviti pisno celostno predstavitev svojih bistvenih raziskovalnih rezultatov doktorske disertacije v obliki članka ter posredovanje navedenega v obliki ustne predstavitve.

This course upgrades the knowledge received at Seminar I and Seminar II, its aim is to prepare a written comprehensive presentation of the essential research results of the doctoral dissertation as a scientific paper. An important goal is also the ability to present their findings in the form of oral presentation.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava znanstvenega članka za celostno predstavitev svojih bistvenih raziskovalnih rezultatov doktorske disertacije, njegova predstavitev ter suverena ustna komunikacija o obravnavanih vsebinah.

Dokazano celovito znanje z raziskovalnega področja študijskega programa.

Preparation of a scientific paper for a comprehensive presentation of the essential research results of the doctoral dissertation and oral presentations based on their own research work.

Demonstration of comprehensive knowledge from the research field of study programme.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode

Seminar, consultations, other methods

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (članek s področja doktorske disertacije)
70
Seminar (scientific paper on the topic of the doctoral dissertation)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar III študent opravi tako, da pred komisijo treh profesorjev predstavi svoje raziskovalno delo na doktorskem študiju in dokaže celovito znanje z raziskovalnega področja študijskega programa. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Predsednik komisije je predstojnik študijskega programa ali njegov pooblaščeni predstavnik, člana komisije pa sta tudi mentor in praviloma vsaj en član komisije za oceno disertacije. Po opravljenem Seminarju III odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja III, izpitno prijavnico za Seminar III, seminarsko nalogo (članek s področja doktorske disertacije) ter natisnjene prosojnice seminarja.
Seminar III assessment is based on the presentation of the student's doctoral project in front of a committee of three IPS professors, where the student also demonstrates comprehensive knowledge from the research field of study programme. The student and the supervisor jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. The Head of the study program or his authorised representative is the president of the commission, supervisor and usually also one of the members of the commission for the evaluation of the dissertation are also members. After presenting Seminar III, the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of Seminar III, Seminar III exam application, printed seminar work (scientific paper on the topic of the doctoral dissertation), as well as printout of slides presented at the seminar.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MEHLE, Nataša, KAVČIČ, Sanda, MERMAL, Sara, VIDMAR, Sara, POMPE NOVAK, Maruša, RIEDLE-BAUER, Monika, BRADER, Günter, KLADNIK, Aleš, DERMASTIA, Marina. Geographical and temporal diversity of ‘Candidatus Phytoplasma solani' in wine-growing regions in Slovenia and Austria. Frontiers in plant science. Mai 2022, vol. 13, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-462X. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.889675, DOI: 10.3389/fpls.2022.889675
2. KOCJAN, Domen, DOLENC KOCE, Jasna, ETL, Florian, DERMASTIA, Marina. Genome size of life forms of Araceae : a new piece in the C-value puzzle. Plants. 27 Jan. 2022, vol. 11, iss. 3, str. 1-24, ilustr. ISSN 2223-7747. https://www.mdpi.com/2223-7747/11/3/334, DOI: 10.3390/plants11030334
3. DERMASTIA, Marina, ŠKRLJ, Blaž, STRAH, Rebeka, ANŽIČ, Barbara, TOMAŽ, Špela, KRIŽNIK, Maja, SCHÖNHUBER, Christina, RIEDLE-BAUER, Monika, RAMŠAK, Živa, PETEK, Marko, KLADNIK, Aleš, LAVRAČ, Nada, GRUDEN, Kristina, ROITSCH, Thomas, BRADER, Günter, POMPE NOVAK, Maruša. Differential response of grapevine to Infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ in early and late growing season through complex regulation of mRNA and small RNA transcriptomes. International journal of molecular sciences. 1 Apr. 2021, vol. 22, no. 7, str. 3531-1-3531-28. ISSN 1661-6596. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3531
4. ŠKRLJ, Blaž, POMPE NOVAK, Maruša, BRADER, Günter, ANŽIČ, Barbara, RAMŠAK, Živa, GRUDEN, Kristina, KRALJ, Jan, KLADNIK, Aleš, LAVRAČ, Nada, ROITSCH, Thomas, DERMASTIA, Marina. New cross-talks between pathways involved in grapevine infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ revealed by temporal network modelling. Plants. Apr. 2021, vol. 10, iss. 4, str. 646-1- 646-18, ilustr. ISSN 2223-7747. https://www.mdpi.com/2223-7747/10/4/646, DOI: 10.3390/plants10040646
5. KOGEJ, Zala, DERMASTIA, Marina, MEHLE, Nataša. Development and validation of a new TaqMan real-time PCR for detection of 'Candidatus phytoplasma pruni'. Pathogens. 7 Aug. 2020, vol. 9, iss. 8, str. 1-13, ilustr. ISSN 2076-0817. https://www.mdpi.com/2076-0817/9/8/642, DOI: 10.3390/pathogens9080642