Učni načrt predmeta

Predmet:
Družba, narava in okolje
Course:
Society, Nature and the Environment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-732
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Izpolnjeni morajo biti pogoji za vpis na doktorskištudij: zaključena druga stopnja bolonjskega študija ali diploma univerzitetnega študijskega programa.

Student must fulfill the formal requirements for enrolling to the Master study program: completed Bologna second-cycle study program or an equivalent pre-Bologna university study program.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet bo po uvodnem delu, posvečenem pridobivanju osnovnih konceptov in znanj s področja etike in moralne argumentacije, (vprašanje intrinzične/instrumentalne vrednosti; različne etiške paradigme: utilitarizem/konsekvencializem; deontologija/etika pravic; etika vrlin) razčlenjeval posamezne problemske sklope okoljske etike:
- vprašanje šibke etike živali (človekova moralna odgovornost do živali);
- vprašanje močne etike živali (živali kot morali akterji – izvori etike);
- Aldo Leopold in 'deželska etika';
- Arne Naess in 'globoka ekologija';
- Murray Bookchin in socialna ekologija;
- ekofeminizem;
- okoljska etika, ekonomija in ekologija;
- odgovornost korporacij;
- analiza stroškov in koristi;
- medgeneracijska pravičnost;
- vprašanja trajnostnega razvoja.

Predmet bo podal osnovna znanja o medsebojnim prežemanjem znanosti in družbez etično in okoljsko problematiko znanosti. Glavne teme bodo:
- družbeni značaj znanstvenega znanja
- znanost kot norma racionalnosti, kot produktivna sila, kot družbeni kapital
- kritična razmerja med znanostjo/tehniko, demokracijo in civilno družbo
- okoljska tveganja, znanost in družba
- etične dileme razvoja znanosti in tehnike v kontekstu trajnostnega razvoja.

Posamezni problemski sklopi bodo po uvodni razlagi obravnavani skozi analizo izbranih besedil.

After the introductory part, where some basic concepts and knowledge about ethics and moral argumentation will be delivered to the students, the course will concentrate on some chosen groups of problems in environmental ethics(the question of intrinsic/instrumental value; different ethical paradigms: utilitarianism/consequentialism; deontology/theory of rights; virtue ethics):
- the question of weak environmental ethics (human moral responsibility to animals);
- the question of strong environmental ethics (animals as moral agents – origins of ethics);
- Aldo Leopold and ‘land ethic’;
- Arne Naess and ‘deep ecology’;
- Murray Bookchin and social ecology;
- ecofeminism;
- environmental ethics, economy and ecology;
- the responsibility of corporations;
- cost-benefit analysis;
- intergenerational justice;
- sustainable development problems.

The basic knowledge on the internal relationship of science and society and on ethical and environmental problems in science will be given. The main topics will be:
- societal nature of scientific knowledge
- science as the norm of rationality, as general labour, as productive force, and as social capital
- critical relationship between science/technology, democracy and civil society
- environmental risks, science and society
- ethical dilemmas of scientific and technological development in the context of sustainable development.

After an introductory explanation, a discussion of singular problems will take on, based on chosen texts.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- Grušovnik, Tomaž (2021): Osnove okoljske etike. Ljubljana, Pedagoški inštitut: urad za UNESCO
- Kuhn, Thomas (1998): Struktura znanstvenih revolucij. Krtina, Ljubljana.
- Leopold, Aldo (2010) Deželska etika (prev. Tomaž Grušovnik). FNM, let. 17, št. 3-4, 74-85.
- Naess, Arne (2011): Samouresničitev: ekološki pristop k biti-v-svetu (prev. Tomaž Grušovnik). FNM, let. 18,
št. 3-4, 94-97.
- Singer, Peter (2008): Praktična etika. Krtina, Ljubljana.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je usposobiti študente za:
- samostojno analizo etičnih aspektov praks, institucij in vrednotenj, povezanih z okoljem in naravo. V ta namen jih seznani z osnovami moralne filozofije (upravičenje, razlaga, napoved in opis; teoretična in praktična etika), in problematizira razmerja med moralnimi normami, pravom, političnim odločanjem in ekonomskim delovanjem v zvezi z okoljem;
- prepoznavanje družbene pomenljivosti znanstvenih spoznanj ter odgovornosti načrtovalcev za posege v naravno, družbeno in kulturno okolje;
- razumevanje družbene, kulturne in etične problematike sodobnih znanosti;
- vpraševanje vloge znanosti v rizični družbi.

Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale razumevanje osnovnih pojmov področja ter sposobnost za:
- kritično obravnavo razvojnih pobud;
- sposobnost soočenja dobrih in slabih strani planov, programov, politik;
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti med razvojnimi strokovnjaki in varstveniki okolja;
- razumevanje problematike, povezane z družbeno, kulturno in etično relevantnostjo znanstvenih in tehničnih dosežkov;
- poznavanje povezav med epistemološko, socialno in etično problematiko sodobnih znanosti;
- sposobnost za sistemsko razumevanje dinamičnih procesov v naravi in družbi;
- poznavanje razmerij med civilno družbo, znanostjo in tehniko.

The goal of the course is to train students to:
- develop the ability for analyzing praxes, institutions and evaluations related to the environment and nature. To this purpose acquaint them with the basics of moral philosophy (justification, explanation, prediction, description; theoretical and practical ethics) and analyzes the relations between moral norms, law, political decisions and economic acting in relation to the environment;
- recognize the societal significance of scientific knowledge and the responsibility of developers for the interventions in the natural, social and cultural environment;
- understand the societal, cultural and ethical problems of modern sciences;
- questioning of the role of science in the risk society.

The competencies of the students completing this course successfully include understanding of basic concepts from the subject area and:
- The student will be competent in comprehensive consideration of development applications (projects, plans, programmes, policies)
- The student will develop critical viewing on strong and weak points of development applications
- The student will develop skills for effective communication between development planners and environmental protection experts and activists
- understanding of problems connected with societal, cultural and ethical relevance of scientific and technical achievements
- knowledge on the interrelationships between epistemological, social and ethical problems of modern sciences
- competence for the systemic understanding of dynamic processes in nature and society
- knowledge on the relationships between the civil society.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Usposobljenost za odkrivanje, analizo in presojo moralnih ter političnih stališč in argumentacij, ki se tičejo okolja.
- Usposobljenost za oblikovanje lastnih moralnih in političnih stališč o moralni sprejemljivosti praks, zakonov in institucij, povezanih z okoljem.
- Sposobnost za kritično analizo razvojnih tveganj in v optiki trajnostnega razvoja.
- Sposobnost za kritično refleksijo razmerij med stroko, družbenimi interesi in okoljskimi tveganji.

- The student will be competent to discover, analyse and make judgments of moral and political views and argumentation regarding the environment.
- The student will be capable to form his/her own moral and political standpoints about the moral acceptability of praxes, laws, institutions related to the environment.
- competence for the critical analysis of developmental risks from the standpoint of sustainable development
- competence for the critical reflexion of the interrelationships between the expertise, social interests and environmental risks

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, konzultacije, individualno delo

Lectures, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik), SPANNRING, Reingard (urednik), SYSE, Karen Lykke (urednik). Environmental and animal abuse denial : averting our gaze. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2021. VII, 234 str., ilustr. Environment and society. ISBN 978-1-7936-1046-1, ISBN 1-7936-1046-0. [COBISS.SI-ID 45175043]
2. SPANNRING, Reingard, GRUŠOVNIK, Tomaž. Zur Dekonstruktion von Bildungsräumen durch die Critical Animal Pedagogy : Anti-Speziesismus und Tierliebe?. V: GIEHL, Marvin (ur.), MATTIG, Ruprecht (ur.). Bildung als (De-)Zentrierung - (De-)Zentrierung der Bildung. 1. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa, 2023. Str. 97-113. ISBN 978-3-7799-7068-2, ISBN 978-3-7799-7069-9. [COBISS.SI-ID 161709827]
3. MARTINC, Urška, GRUŠOVNIK, Tomaž. Filozofija za otroke v okoljski etiki in etiki živali : kritične perspektive. V: ŠKOF, Lenart (ur.), NAVERNIK, Ignac (ur.). Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki. Ljubljana: Alma Mater Europaea, Fakulteta za humanistični študij - Institutum Studiorum Humanitatis: Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2022. Str. 221-235, 300, 311. ISBN 978-961-6192-86-6. [COBISS.SI-ID 106673155]
4. GRUŠOVNIK, Tomaž. Osnove okoljske etike. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Urad za UNESCO, 2021. 46 str. http://www.danfilozofije.net/wp-content/uploads/2021/11/SDF2021_OSNOVE-OKOLJSKE-ETIKE_e-knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 86502915]
5. SPANNRING, Reingard, GRUŠOVNIK, Tomaž. Leaving the Meatrix? Transformative learning and denialism in the case of meat consumption. Environmental education research. 2019, vol. 25, iss. 8, str. 1190-1199. ISSN 1469-5871. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13504622.2018.1455076, DOI: 10.1080/13504622.2018.1455076. [COBISS.SI-ID 1540240068], [JCR, SNIP, WoS do 31. 5. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,50, Scopus do 8. 3. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50]