Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove ekologije in ekotoksikologije
Course:
Basic Ecology and Ecotoxicology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-734
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Janez Ščančar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena 1. stopnja bolonjskega študija naravoslovne ali tehniške smeri z ustreznim osnovnim znanjem biologije in kemije.

Completed Bologna first cycle of education with adequate knowledge of biology and chemistry.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Namen predmeta je študentom z različnim osnovnim predznanjem podati splošni uvod v ekologijo in ekotoksikologijo, s ciljem pridobitve širšega razumevanja odnosov v ekosistemu in nalog ekotoksikologije.

V prvem delu študent spozna osnovne nivoje biološke hierarhije s poudarkom na ekosistemu. V drugem se seznani z najpomembnejšimi skupinami onesnažil v okolju, med njimi organskimi in anorganskimi kemikalijami, produkti nanotehnologij, strupenimi kovinami, itd.

Spozna poti njihovega kroženja v okolju preko interakcije z živimi organizmi.

Pridobi osnovno znanje o mehanizmih strupenega delovanja različnih tipov ksenobiotikov, spoznal bo osnove toksikokinetike, biotransformacije in odnosa med odmerkom in učinkom na različnih tipih organizmov.

The main goal of this course is to introduce basis of ecology and ecotoxicology to students of different backgrounds in order to allow them to understand the complexity of relations in ecosystem and tasks of ecotoxicology.

For this, in the first part of the course, student will get knowledge on levels of biological organization with emphasis on populations, communities and ecosystems. Different types of ecosystems with their main characteristics will be also presented.

In the second part, the pollution of the ecosystem will be discussed. Here different groups of pollutants will be discussed.

The cycling of pollutants in the environment will be presented for selected types of pollutants.

Attention will be given to dose-response relationship between pollutants and different groups of organisms.

Temeljna literatura in viri / Readings:

M-H. Yu, Environmental Toxicology, CRC Press 2004.
J. A Timbrell, Principles of Biomedical Toxicology, Taylor&Francis, 2003.
W.G.Landis, R.M.Sofield, M-H. Yu, Introduction to Environmental Toxicology, CRC Press 4th edition, 2011.
C.H. Walker; S.P. Hopkin; R.M. Sibly; D.B. Peakall, Principles of Ecotoxicology, Taylor&Francis 2nd edition,
2001.
C.J. van Leeuwen; T.G. Vermeire Risk Assessment of Chemicals: An Introduction, Springer 2nd edition,
2007.
I. Williams, Environmental Chemistry, Wiley and Sons, 2001.
J.R. Freeland; H. Kirk; S. Petersen, Molecular Ecology, Wiley-Blackwell, 2nd edition, 2011.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Splošni cilji in kompetence: Po končanem študiju bo študent poznal in razumel načine ugotavljanja izpostavljenosti škodljivim snovem.

Predmetno-specifične kompetence: Predmet pripravi študenta za delo v skupinah, ki sodelujejo pri posegih v okolju in pri pripravi ocene tveganja za okolje.

General Competences and Aims: After finishing of the course, a student will be able to understand methods for measuring and interpretation of effects of pollutants of different kinds (chemicals, products of nanotechnologies, radioactive compounds).

Course Specific Competences: A course trains a student how to work in a team of experts from different fields.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent osvoji osnovno znanje o ekosistemu in njegovih sestavnih delih, spozna najpogostejše skupine ksenobiotikov, ki se pojavljajo v okolju, ter pridobi osnovno znanje o mehanizmih njihovega škodljivega delovanja.

S pomočjo pridobljenega znanja lahko študent oceni stopnjo onesnaženosti okolja ter tveganje za ekosistem in človeka.

Z uporabo ustrezne literature s področja predmeta ter sposobnostjo zbiranja in interpretacije podatkov se je študent sposoben vključiti v interdisciplinarno raziskovalno in strokovno delo s področja onesnaženja okolja in ocen tveganj.

The student will get knowledge on structure and function of ecosystems together with the basic understanding on cycling and effects of pollutants in different ecosystems will be provided.

Use of knowledge: A student will be qualified to assess a level of environmental pollution on the basis of biological indicators.

Reflection: A student will be qualified for a team work on environmental risk assessment.

Skills: Using scientific literature and other publications related to environmental pollution and effects. Interpretation of data related to that field.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije.

Lectures, seminar work, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit, projekt
50 %
Examination, project
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PLESTENJAK, Eva, KRAIGHER, Barbara, LESKOVEC, Simona, MANDIĆ-MULEC, Ines, MARKOVIĆ, Stefan, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Reduction of hexavalent chromium using bacterial isolates and a microbial community enriched from tannery effluent. Scientific Reports. 2022, 12, 20197-1-20197-11, DOI: 10.1038/s41598-022-24797-z.
2. ZULIANI, Tea, VIDMAR, Janja, DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, HORVAT, Milena, NEČEMER, Marijan, PIRIA, Marina, SIMONOVIĆ, Predrag, PAUNOVIĆ, Momir, MILAČIČ, Radmila. Potentially toxic elements in muscle tissue of different fish species from the Sava River and risk assessment for consumers. Science of the Total Environment. 2019, 650, 958-969. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.083.
3. SAVIĆ ZDRAVKOVIĆ, Dimitrija, MILOŠEVIĆ, Djuradj, CONIĆ, Jelena, MARKOVIĆ, Katarina, ŠČANČAR, Janez, MILIŠA, Marko, JOVANOVIĆ, Boris. Revealing the effects of cerium dioxide nanoparticles through the analysis of morphological changes in Chironomus riparius. Science of the Total Environment. 2021, 786, 147439-1-147439-14. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147439.
4. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, ZUPANČIČ, Nina, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, ZALAR SERJUN, Vesna. Remediation of contaminated soil by red mud and paper ash. Journal of Cleaner Production. 2020, 256, 1-10. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120440
5. ĐURIĆ, Marija, LEVSTEK, Lucija, OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Simultaneous speciation of chromate, molybdate and arsenate in lysimetric water from geotechnical composites installed in field lysimeters. Scientific Reports. 2022, 12, 15186-1-15186-DOI: 10.1038/s41598-022-19600-y