Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar I
Course:
Seminar I
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 2
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-738
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje.

Completed second cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter
prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih
problemov, sodobnih metod raziskovanja,
najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega
znanja na področju ekotehnologij. Študenti se bodo
soočili tudi z izzivi izdelave pisnega pregleda
obravnavanih vsebin ter s posredovanjem
ugotovitev v obliki ustne predstavitve seminarja.

Students will develop the ability to follow and
identify current scientific research problems,
modern methods of research, the latest results and
the use of the state-of-the -art knowledge in the
field of ecotechnologies. Students will also face with
the challenges of writing a written review of the
selected topics and by sharing of their findings
through oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Znanstvena literatura s področja seminarja ter literatura s področja pisnega in ustnega komuniciranja s
strokovno javnostjo. / Scientific literature from the field of the seminar and literature on written and oral
communication with the professional public.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih
raziskovalnih problemov, sodobnih metodoloških
pristopov k njihovi razrešitvi in najnovejših
dosežkov na področju ekotehnologij. Pomemben
cilj je tudi sposobnost pisnega celostnega
povzemanja obravnavanih vsebin in posredovanje
ugotovitev v obliki ustne predstavitve in uporabe
znanstvenih argumentov v kritični ustni
komunikaciji z znanstveno javnostjo.

The aim of the course is to learn about current
research problems, modern methodological
approaches to their solutions and the latest
achievements in the field of ecotechnologies. An
important goal is also the ability to write
comprehensive review of the selected study subject
and to share their findings in the form of oral
presentations. In addition, they will practice the use
of scientific arguments in critical oral
communication with the scientific community.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava pisnega poročila, njegova predstavitev ter suverena ustna komunikacija o obravnavanih
vsebinah. Študenti bodo izpopolnili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju ekotehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisnega povzemanja obravnavane vsebine ter njene suverene predstavitve in ustnega komuniciranja z znanstveno javnostjo.

Preparation of written reports and oral presentations based on their own research work.
Students are expected to gain a general understanding of the research activities in ecotechnologies. They will be able to perform a critical evaluation and relevance of the publications in scientific literature that will be given in the written report. In addition, they will improve their skills in presentation and oral communication with the scientific community.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode

Seminar, consultations, other methods

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisna seminarska naloga
70
Written seminar work
Ustna predstavitev z zagovorom seminarske naloge
30
Oral presentation with the defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ODUMAH HOOD, Christiana, JAĆIMOVIĆ, Radojko, MENSAH, Samuel Yeboah, HORVAT, Milena. Spatial distribution of Hg in Pra River Basin, Southwestern Ghana using HF acid combination method. Environmental monitoring and assessment. May 2023, vol. 195, iss. 5, article no. 604, str. 1-20, ilustr. ISSN 1573-2959
2. CHOUHAN, Raghuraj S., GAČNIK, Jan, ŽIVKOVIĆ, Igor, VIJAYAKUMARAN NAIR, Sreekanth, VAN DE VELDE, Nigel Willy, VESEL, Alenka, ŠKET, Primož, GANDHI, Sonu, JERMAN, Ivan, HORVAT, Milena. Green synthesis of a magnetite/graphitic carbon nitride 2D nanocomposite for efficient Hg2+ remediation. Environmental science. Nano. Oct. 2023, vol. 10, iss. 10, str. 2658-2671, ilustr. ISSN 2051-8161
3. KATSONOURI, Andromachi, SNOJ TRATNIK, Janja, HORVAT, Milena, et al. HBM4EU-MOM: Prenatal methylmercury-exposure control in five countries through suitable dietary advice for pregnancy – Study design and characteristics of participants. International journal of hygiene and environmental health. 2023, vol. 252, [article no.] 114213, str. 1-11, ilustr. ISSN 1438-4639
4. ALILOVIĆ, Adna, ŽIVKOVIĆ, Igor, HORVAT, Milena. Optimisation of distillation as an isolation method for the determination of low methylmercury concentrations in urine samples. Talanta. [Print ed.]. 2023, vol. 264, str. 124765-1-124765-9. ISSN 0039-9140
5. GAČNIK, Jan, ŽIVKOVIĆ, Igor, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, KOTNIK, Jože, BERISHA, Sabina, VIJAYAKUMARAN NAIR, Sreekanth, JUROV, Andrea, CVELBAR, Uroš, HORVAT, Milena. Calibration approach for gaseous oxidized mercury based on nonthermal plasma oxidation of elemental mercury. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2022, vol. 94, iss. 23, str. 8234-8240, ilustr. ISSN 0003-2700