Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar II
Course:
Seminar II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 2 3
Ecotechnologies, 2nd cycle / 2 3
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-739
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje.

Completed first cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju ekotehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivi izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin v obliki osnutka članka in osnutka teme magistrskega dela ter s posredovanjem ugotovitev v obliki neposrednega ustnega komuniciranja.

Students will develop the ability to follow and identify current scientific research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the -art knowledge in the field of ecotechnologies. Students will also face with the challenges of writing a written review of the selected topics as a draft paper and a draft topic of the master thesis as well as by sharing of their findings with oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Strokovna in znanstvena literatura s področja seminarja. / Professional and scientific literature from the
field of the seminar.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet nadgrajuje pridobljeno znanje pri predmetu Seminar I, cilj predmeta je pripraviti pisno celostno predstavitev svojih raziskovalnih rezultatov in teme magistrskega dela ter posredovanje navedenega v obliki ustne predstavitve.

This course upgrades the knowledge received at Seminar I, its aim is to prepare a written comprehensive presentation of the research results and the topic of master thesis. An important goal is also the ability to present their findings in the form of oral presentation.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava osnutka članka in osnutka teme magistrskega dela, ustna predstavitev ter suverena komunikacija o obravnavanih vsebinah.
Dokazano celovito znanje s področja študijskega programa.

Preparation of a draft paper and a draft topic of master thesis as well as oral presentation and sovereign communication about the discussed topics.
Proven comprehensive knowledge from the field of the study program.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode.

Seminar, consultations, other methods.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (osnutek članka s področja magistrskega dela)
70 %
Seminar (draft paper from the field of the master thesis)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30 %
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar II študent opravi tako, da pred komisijo pripravi predstavitev svojega projektnega dela na magistrskem študiju in ob zagovoru dokaže tudi celovito znanje s področja študijskega programa. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Predsednik komisije je predstojnik študijskega programa ali njegov pooblaščeni predstavnik, člana komisije pa sta tudi mentor in praviloma vsaj en član komisije za oceno magistrskega dela. Po opravljenem Seminarju II odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II, izpitno prijavnico za Seminar II, seminarsko nalogo (osnutek članka s področja magistrskega dela) in natisnjene prosojnice seminarja.
The students present the Seminar II on their project work for master studies in front of a committee, where they also demonstrate comprehensive knowledge from the field of the study program. The student and his supervisor shall jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. The Head of the study program or his authorised representative is the president of the commission, supervisor and usually also one of the members of the commission for the evaluation of the master thesis are also members. After presenting the Seminar II the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of the Seminar II, Seminar II exam application, seminar work (draft paper on the topic of the master thesis), as well as printed presentation of the Seminar II.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ODUMAH HOOD, Christiana, JAĆIMOVIĆ, Radojko, MENSAH, Samuel Yeboah, HORVAT, Milena. Spatial distribution of Hg in Pra River Basin, Southwestern Ghana using HF acid combination method. Environmental monitoring and assessment. May 2023, vol. 195, iss. 5, article no. 604, str. 1-20, ilustr. ISSN 1573-2959
2. CHOUHAN, Raghuraj S., GAČNIK, Jan, ŽIVKOVIĆ, Igor, VIJAYAKUMARAN NAIR, Sreekanth, VAN DE VELDE, Nigel Willy, VESEL, Alenka, ŠKET, Primož, GANDHI, Sonu, JERMAN, Ivan, HORVAT, Milena. Green synthesis of a magnetite/graphitic carbon nitride 2D nanocomposite for efficient Hg2+ remediation. Environmental science. Nano. Oct. 2023, vol. 10, iss. 10, str. 2658-2671, ilustr. ISSN 2051-8161
3. KATSONOURI, Andromachi, SNOJ TRATNIK, Janja, HORVAT, Milena, et al. HBM4EU-MOM: Prenatal methylmercury-exposure control in five countries through suitable dietary advice for pregnancy – Study design and characteristics of participants. International journal of hygiene and environmental health. 2023, vol. 252, [article no.] 114213, str. 1-11, ilustr. ISSN 1438-4639
4. ALILOVIĆ, Adna, ŽIVKOVIĆ, Igor, HORVAT, Milena. Optimisation of distillation as an isolation method for the determination of low methylmercury concentrations in urine samples. Talanta. [Print ed.]. 2023, vol. 264, str. 124765-1-124765-9. ISSN 0039-9140
5. GAČNIK, Jan, ŽIVKOVIĆ, Igor, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, KOTNIK, Jože, BERISHA, Sabina, VIJAYAKUMARAN NAIR, Sreekanth, JUROV, Andrea, CVELBAR, Uroš, HORVAT, Milena. Calibration approach for gaseous oxidized mercury based on nonthermal plasma oxidation of elemental mercury. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2022, vol. 94, iss. 23, str. 8234-8240, ilustr. ISSN 0003-2700