Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje
Course:
Environmental Technologies - Selected Topics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-744
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Peter Glavič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Znanje, ki je ekvivalentno izobrazbi druge stopnje ali univerzitetni izobrazbi s področja naravoslovja ali tehnologije.

Knowledge, which is equivalent to a second level or university degree from a natural science, engineering or technology.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Pomen okoljske trajnosti v trajnostnem razvoju
- Minimiranje odpadkov, ničelni odpadki (definicije, načrtovanje, organizacija, ovrednotenje alternativ, študija možnosti, izvajanje izbranega projekta)
- Termodinamska metoda minimiranja porabe energije, snovi in voda (analiza uščipa, učinkovitost virov)
- Virsko učinkovita in čistejša proizvodnja
- Kritične surovine, industrijska ekologija, krožno gospodarstvo
- Poznavanje in uveljavljanje ekotehnoloških zahtev za izbrane procese in opremo
- Zasnova in kritična analiza masnih in energijskih bilanc procesov
- Primerjalna analiza parametrov za ekonomsko oceno procesov, merjenje trajnostnega razvoja
- Ekološki odtis in ogljikov odtis

- The role of environmental sustainability in the sustainable development
- Minimizing wastes, zero waste (definitions, planning, organization, the evaluation of alternatives, study of possibilities, implementation of selected project)
- Thermodynamic method of minimizing the consumption of energy, materials, and water (pinch analysis, resource efficiency)
- Resource efficient and cleaner production
- Critical raw materials, Industrial ecology, circular economy
- Knowledge and enforcement of ecotechnological requirements for the selected processes and equipment
- Concept and critical analysis of the mass and energy balances of processes
- Comparative analysis of parameters for economic assessment of processes, sustainability metrics.
- Ecological Footprint, and Carbon Footprint

Temeljna literatura in viri / Readings:

• S. Fränzle, B. Markert, S. Wünschmann, Introduction to Environmental Engineering, Wiley-VCH Verlag, 2012
• Towards the Circular Economy, 1-3, Ellen McArthur Foundation, 2013-2014
• T. E. Graedel, B. R. Allenby, Industrial Ecology and Sustainable Engineering, Pearson, 2010
• C. Lancaster, Textbook of Energy and Environmental Engineering, Syrawood Publishing House, 2016
• Kubiszewski et al., Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress, Ecological Economics, 93 (2013) 57–68
• J. R. Mihelcic, J. B. Zimmerman, Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design, 3rd Ed., Wiley, 736 str., 2021
• Ad hoc Working Group, Report on critical raw materials for the EU, European Commission, 2014.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je omogočiti podiplomcem izbiro in obvladovanje izbranih tehnologij za zaščito okolja.

Splošne kompetence:
- obvladanje izbranih raziskovalnih metod, postopkov in procesov
- razvoj kritične in samokritične presoje
- razvoj komunikacijskih znanj in spretnosti pri podajanju rezultatov raziskav v mednarodnem okolju
- sposobnost uporabe znanja v praksi
- kooperativnost, delo v skupini
- uporabnost v industrijski praksi

The aim of the course is to enable postgraduates to select and manage the selected environmental protection technologies.

General Competences:
- The student will master selected research methods, procedures and processes
- The student will develop critical thinking and self-assessment
- The student will develop communication skills to present research results in an international environment
- The student will be able to cooperate in a team
- Industrial relevance

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Razumevanje predmetnega področja
- Predmet pripravlja študente za delo na predmetnem področju.
- Pisanje poročil,
- Standardna uporaba imen, simbolov in enot za različne veličine

- The student will understand this field of research
- The course prepares students to work in this field of work
- Writing reports
- Standardized use of Names, symbols, and units for physical quantities

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt. K predstavitvi seminarske naloge so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.

Seminar and oral exam, in which the candidate demonstrates his/her knowledge and understanding of the essential course content, and presents how this new knowledge can be included in his/her research project – in front of the course students and project colleagues.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Predstavitev seminarske naloge
60
Seminar work presentation
Ustni izpit
40
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. P. Glavič, Updated Principles of Sustainable Engineering, Processes, 10/5, 870, 24 pp., 2022 https://doi.org/10.3390/pr10050870
2. P. Glavič, Quantities and Units in Chemical and Environmental Engineering, Standards 2022, 2, 4, 42–51, https://doi.org/10.3390/standards2010004.
3. P. Glavič, Evolution and Current Challenges of Sustainable Consumption and Production, Sustainability, 13(16), 9379, 2021; ISSN 2071-1050.
4. P. Glavič, Review of the International Systems of Quantities and Units Usage, Standards, 2021,1, 2–16. https://doi.org/10.3390/standards1010002.
5. P. Glavič, Novak Pintarič, Z., Bogataj, M., Process Design and Sustainable Development – a European Perspective, Processes, 2021, 9/1, 148 (23 str.), doi 10.3390/pr9010148.