Učni načrt predmeta

Predmet:
Fizika okolja
Course:
Environmental Physics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-746
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Andreja Abina , doc. dr. Uroš Puc
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena izobrazba druge stopnje ali primerljivo znanje osnov fizike.

Completed second level education or equivalent knowledge of fundamental physics.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Značilne komponente fizike okolja:
- termodinamika;
- elektromagnetizem;
- prenos energije;
- fizikalni opis ekonomskih in družbenih sistemov;
- varstvo okolja.

Elementarna spektroskopija:
- sončni spekter;
- sklopitev med svetlobo in snovjo;
- biološke molekule;
- ozon;
- UV-svetloba.

Globalna klima:
- model tople grede;
- vreme in klima;
- modeliranje klimatskih sprememb.

Transport polutantov:
- difuzija;
- enačba dinamike tekočin;
- tok v rekah, podzemnih vodah.

Hrup:
- akustika;
- zaznavanje človeka in merila hrupa;
- zmanjševanje prepustnosti zvoka;
- aktivna kontrola zvoka.

Characteristic components of environmental physics:
- thermodynamics;
- electromagnetism;
- transport of energy;
- physical modelling of economic and societal systems;
- environmental protection.

Elementary spectroscopy:
- Solar spectrum;
- light-matter coupling;
- biomolecules;
- ozone;
- UV light.

Global climate:
- greenhouse model;
- weather and climate;
- modelling of climatic changes.

Transport of pollutants:
- diffusion;
- equations of fluid dynamics;
- river flow, underwater flow.

Noise:
- acoustics;
- human detection and criteria of noise;
- noise transmission reduction;
- active noise control.

Temeljna literatura in viri / Readings:

- E. Boeker, R. Grondelle, Environmental Physics, John Wiley & Sons, New York 2011.
- J. Monteithm M. Unsworth, Principles of Environmental Physics, Academic Press, 2013.

Novejši članki, predvsem v revijah Science, Nature, Physical Review Letters, New Scientist, Scientific World in Computational Physics.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke na področju fizike okolja in se pripravijo za raziskovalno delo s tega področja.

Splošne kompetence:
- obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

Predmetnospecifične kompetence:
- Predmet pripravlja študente za uporabo znanja s področja fizike okoljav raziskovalnem delu.

Students become acquainted with the latest advancements in the field of environmental physics, and prepare themselves for research work in this field.

General Competences:
- The student will master research methods, procedures and processes
- The student will develop critical thinking
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment
- Work in team (in international environment)

Course Specific Competences:
- This course prepares students to apply knowledge from environmental physics in their research work.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- razumevanje fizikalnih procesov v okolju

3Vrednotenje in sinteza:
- sposobnost načrtovati fizikalne modele za izbrane primere iz okolja,
- sposobnost ovrednotiti rezultate elementarnih fizikalnih meritev v okolju,
- sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju fizike okolja.

Knowledge and Understanding
- The student will understand physical processes in environment

Evaluation and synthesis:
- Ability to plan physical models for selected environmental cases,
- Ability to evaluate results for elementary physical measurements in environment,
- Establish the ability to communicate in English in the field of environmental physics

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- Interaktivna predavanja
- Seminarji
- Konzultacije
- Laboratorijsko delo

- Interactive lectures
- Seminar work
- Consultations
- Laboratory work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ABINA, Andreja, PUC, Uroš, ZIDANŠEK, Aleksander. Challenges and opportunities of terahertz technology in construction and demolition waste management. Journal of environmental management. 2022, vol. 315, str. 115118-1-115118-8, ilustr. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.115118.
2. JOZIČ, Primož, ZIDANŠEK, Aleksander, REPNIK, Robert. Fuel conservation for launch vehicles: Falcon Heavy case study. Energies. 2020, vol. 13, no. 3, str. 1-10. ISSN 1996-1073. DOI: 10.3390/en13030660. [COBISS.SI-ID 25125640]
3. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, JUROV, Andrea, SANTHOSH, Neelakandan Marath, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. From faceted nanoparticles to nanostructured Thin Film by Plasma-Jet Redox Reaction of Ionic Gold. Journal of alloys and compounds. [Print ed.]. Dec. 2022, vol. 928, [article no.] 167155, str. 1-11, ilustr. ISSN 0925-8388. DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.167155
4. ABINA, Andreja, BATKOVIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, KIKAJ, Adem, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, KURBUS, Maja, ZIDANŠEK, Aleksander. Decision support concept for improvement of sustainability-related competences. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 14, str. 8539-1-8539-21, ilustr. ISSN 2071-1050
5. SHVALYA, Vasyl, MODIC, Martina, SKUBIC, Cene, NADIŽAR, Nejc, ZAVAŠNIK, Janez, VENGUST, Damjan, ZIDANŠEK, Aleksander, ROZMAN, Damjana, CVELBAR, Uroš, et al. Bacterial DNA recognition by SERS active plasma-coupled nanogold. Nano letters. Dec. 2022, vol. 22, iss. 23, str. 9757-9765, ilustr. ISSN 1530-6992